KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         189 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

LỜI CAM ĐOANTên tôi là Hoàng Thị Phương Lan. hiện đang công tác lại Khoa Quan trị Tâi chinh Trường Đại học Hàng hãi Việt Nam, tác giã của luận án tiên

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Namn sĩ: “Giải pháp nâng cao nang lực tài chính cua các doanh nghiệp cang biên Việt Nam". Bảng danh dự của minh, tôi xin cam đoan dây là công trinh nghiê

n cứu của riêng tỏi và chưa được công bô toàn bộ nội dung này bât kỳ ờ đâu. không có phân nội dung nào dược sao chép một cách bàt hợp pháp từ công tri (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

nh nghicn cứu của các tác già khác.Kcl qua nghicn cứu. nguồn sô liệu trích dan. lài lieu tham kliao ncu trong phân luận án hoàn toàn chinh xác và tili

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

ng thực.Hãi Phòng, ngày..ỉháỉiỊỊ...năm 2019l ác giãHoàng Thị Phương LanLỜI CẢM ƠNTrong thời gian hoàn thành luận án. nghiên círu sinh đà nhận được nhi

LỜI CAM ĐOANTên tôi là Hoàng Thị Phương Lan. hiện đang công tác lại Khoa Quan trị Tâi chinh Trường Đại học Hàng hãi Việt Nam, tác giã của luận án tiên

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam Ngọc Viện. PGS.TS. Nguyen Hóng Vàn Trường Dại học Hàng hai Việt Nam là người trực tiềp hướng dan đà lận tình đông hành cùng tòi trong SUÔI quá trinh

nghiên cứu.Một lan nữa tôi xin chân thành câm ơn Viện Dào lạo Sau Bại học trường Bại học Hàng hai Việt Nam. các nhà khoa học. các thày cò giáo, gia đì (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

nh và đông nghiệp dà luôn tạo diêu kiện quan tâm giúp dờ. dộng viên tôi hoàn thành luận án.ii.MỤC LỤC LÒI CAM ĐOAN....................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

.........................iLỜI CÁM ƠN...............................................................iiMỤC LỤC..........................................

LỜI CAM ĐOANTên tôi là Hoàng Thị Phương Lan. hiện đang công tác lại Khoa Quan trị Tâi chinh Trường Đại học Hàng hãi Việt Nam, tác giã của luận án tiên

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam....viiiDANH MỤC'CÁC HÌNH..................................................ixMỠ DÂU..............................................................11.l

inh cấp thiết của đề tải nghiên cứu............................12.Mục tiêu, đôi tượng và phạm vi nghiên cứu........................23.l ông quan tình (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

hình nghiên cửu..................................54.Các vân đe liếp lục nghiên cửu..................................125.Phương pháp nghiên cứu của dề

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

tải.....................................126.Y nghĩa khoa học và ý nghĩa thực lien cùa đê lài......................147.Ket câu của luận án.............

LỜI CAM ĐOANTên tôi là Hoàng Thị Phương Lan. hiện đang công tác lại Khoa Quan trị Tâi chinh Trường Đại học Hàng hãi Việt Nam, tác giã của luận án tiên

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt NamCHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP CÁNG BIÉN VIỆT NAM....................................171.1.Cơ sớ lý luận về tài chinh, năng lực tài chinh của doanh nghiệp và

năng lựclài chính cua doanh nghiệp cang biên Việt Nam............................171.1.1.Khái niệm VC lài chỉnh doanh nghiệp.........................1 (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

71.1.2.Khái niệm về năng lực tâi chinh cùa doanh nghiệp............191.1.3.Khái niệm nâng lực lài chính doanh nghiệp cang biên.........201.2.1.ợi ích

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính Của Doanh Nghiệp Cảng Biển Việt Nam

cùa việc nâng cao năng lực tài chinh cùa doanh nghiệp câng biên ViệtNam................................................................251.2.1.rối da

LỜI CAM ĐOANTên tôi là Hoàng Thị Phương Lan. hiện đang công tác lại Khoa Quan trị Tâi chinh Trường Đại học Hàng hãi Việt Nam, tác giã của luận án tiên

LỜI CAM ĐOANTên tôi là Hoàng Thị Phương Lan. hiện đang công tác lại Khoa Quan trị Tâi chinh Trường Đại học Hàng hãi Việt Nam, tác giã của luận án tiên