KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Thanh Long Nữ Hoàng Tỉnh Vĩnh Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         140 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Thanh Long Nữ Hoàng Tỉnh Vĩnh Long

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Thanh Long Nữ Hoàng Tỉnh Vĩnh Long

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC CỬC LONGTHÁI PHƯƠNGGIẢI PHÁP NÂNG CÁP CHUÔI GIÁ TRỊ THANH LONG NỮ HOÀNG TỈNH VĨNH LONGLUẬN VĂN THẠC sĩ NGÀNH QUẢ

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Thanh Long Nữ Hoàng Tỉnh Vĩnh LongẢN TRỊ KINH DOANHXinh Long, 2016BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC CÌT LONGTHÁI PHƯƠNGGIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHƯỎI GIÁ TRỊ THANH LONG NỮ HOÀNG TỈNH VĨN

H LONGCHI YÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60 34 01 02LUẬN VĂN THẠC sĩNGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌCPGS.TS. MAI VÀN NAMVĩnh (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Thanh Long Nữ Hoàng Tỉnh Vĩnh Long

Long, 20164XẤC NHẬN CÙA HỢI ĐỎNG C HÀM LUẬN VÀN THẠC sỉLuận vãn: “Giải pháp nâng cáp chuồi giá trị thanh long Xừ hoàng tinh Vinh Long" do học viên Thã

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Thanh Long Nữ Hoàng Tỉnh Vĩnh Long

i Phương thực hiện dưới sự hướng dần của PGS.TS Mai Vãn Nam. Luận vàn đà báo cáo và chinh sửa theo đủng yêu câu của Hội đông châm luận vãn ngày 30/12/

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC CỬC LONGTHÁI PHƯƠNGGIẢI PHÁP NÂNG CÁP CHUÔI GIÁ TRỊ THANH LONG NỮ HOÀNG TỈNH VĨNH LONGLUẬN VĂN THẠC sĩ NGÀNH QUẢ

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Thanh Long Nữ Hoàng Tỉnh Vĩnh LongVIÊN HƯỚNG DẪNThái PhươngMai Văn NamLỜI CAM ĐOANTÔI xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cửu cua ban thân tôi. Các sỏ liệu, kết quà trình bày (rong l

uận văn là trung thực và chưa tửng được ai công bố trong bất cứ công trình luận vãn nào trước đâyTác gia luận vãnThái Phương (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Thanh Long Nữ Hoàng Tỉnh Vĩnh Long

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC CỬC LONGTHÁI PHƯƠNGGIẢI PHÁP NÂNG CÁP CHUÔI GIÁ TRỊ THANH LONG NỮ HOÀNG TỈNH VĨNH LONGLUẬN VĂN THẠC sĩ NGÀNH QUẢ