KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         213 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang

VIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGUYỀN THẠNH VƯỢNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNHTRANH TRONG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TIỀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền GiangỀN GIANGChuyên ngành : Kinh tế phát triền Mà số: 62.31. 01. 05LUẬN ÁN TĨÉN Sĩ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC:1.PGS.TS. Phạm Trung Ltrưng2.TS. Nguyền

Đức 'I ríHÀ NỘI-2016LỜI CAM ĐOANTÒI xin cam đoan Luận án Tiền sĩ Kinh tề “Giãi pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh du lịch tại Tiền Gia (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang

ng” là công trình nghiên cửu cua riêng tôi, các sổ liệu nêu trong luận án lã trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được còng hố tr

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang

ong hất kỷ còng trinh nào khác.Túc già luận ánNguyên Thạnh TượngLỜI CẤM ƠNSưu hơn 3 năm học lập và nghiên cứu tại Học Viện Khoa học Xà hội. thuộc Viện

VIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGUYỀN THẠNH VƯỢNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNHTRANH TRONG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TIỀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giangg Dại học Kinh tề TP.HCM, Trường Dại học Tài chinh - Marketing TP.HCM. Trường Đại học Tiên Giang và các cán hộ. câng chức các sỡ. Ban ngành linh Tiền

Giang cùng đồng nghiệp, gia đình, hạn hè đà giúp đờ. động viên, khuyến khích và lạo điều kiện cho lòi trong suối thời gian nghiên cừu.Dặc biệt, tôi xi (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang

n chân thành cỡm ơn Thầy giáo PGS.TS. Phạm Trung Lương, và Thay giáo 'TS. Nguyền Đức Tri đà hướng dan lòi hoàn thành luận án này.Xin ghi nhận nơi dây

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang

ìòng tri ân và biết ơn sâu sac nhất.NGHIÊN cứu SINHNguyền Thạnh VượngMỤC LỤCTrang MỜ ĐÀI’1Chương 1: TÔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu91.1.Tổng quan tinh

VIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGUYỀN THẠNH VƯỢNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNHTRANH TRONG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TIỀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giangn cứu dã công bố và vấn dề 19 đật ra cẩn tiếp tục nghiên cứu về nâng lực cạnh tranh trong kinh doanhdu lịch1.2.1.Nhùng vấn dề câc tác giá dă làm lõ191

.2.2. Nhũng vấn đê các lác già chưa đê cập lói201.2.3.Nhùng vấn đề đậl ra cần liếp lục nghiên cứu211.3.Tóm lầt chương 122Chương 2: cơ sơ LÝ LUẠN NĂNG (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang

Lực CẠNH TRANH TRONG 23 KINH DOANH DU LỊCH VÀ MÒ HÌNH NGHIÊN CÚT2.1.Co* sờ lý luận vể năng lực cạnh tranh trong kinh doanh du lich232.1.1.Quan điềm VC

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang

cạnh tranh23

VIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGUYỀN THẠNH VƯỢNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNHTRANH TRONG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TIỀ

VIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGUYỀN THẠNH VƯỢNGGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNHTRANH TRONG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TIỀ