KHO THƯ VIỆN 🔎

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         143 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

ĐÈ CÁC TRƯỜNG Cl ÓI NÃM LỚP 6PHÒNG GD&DT HUYỆN XUÂN TRƯỜNG DẺ KIÈM TRA HỌC' KỲ IITRƯỜNG T1ICS ĐẠNG XUÂN KHUMÔN: NGỮ VÃN 6Thời gian: 90 phútPhân I. Dục

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truongc hiên: (5 diêm)BÀN TAY YÊUTHƯƠNGTrong một tier dạy vè. cò giáo bảo các em học sinh lớp một VC VC diều gi làm cho em thích nhất trong đời.Cỏ giáo thâm

nghi "Rói các em cùng lại vè nhùng gói quà. nhùng lỵ kem hoặc nhùng món đò chơi, quyên truyện tranh". The nhung cô dà hoãn toàn ngạc nhiên trước một Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

bức tranh lạ của một em học sinh Douglas: bức tranh vè một bàn lay.Nhưng đày là bàn tay cua ai? Cã lớp bị lói cuôn bới một hình anh đây biêu tượng này

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

. Một em phán đoán-"Đó là bân tay của bác nông dân".Một em khác cự lại:-"Bàn tay thon thá thế này phai là bàn tay cùa một bác sĩ phẫu thuật....".Cỏ gi

ĐÈ CÁC TRƯỜNG Cl ÓI NÃM LỚP 6PHÒNG GD&DT HUYỆN XUÂN TRƯỜNG DẺ KIÈM TRA HỌC' KỲ IITRƯỜNG T1ICS ĐẠNG XUÂN KHUMÔN: NGỮ VÃN 6Thời gian: 90 phútPhân I. Dục

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truongút ra chơi thường dùng bàn tay đè dâl Douglas ra sân. bới em là một cô be khuyết tật. khuôn mặt không duợc xinh xắn như nhưng dứa trẽ khác, gia cành t

ử lâu lâm vào tinh cánh ngặt nghèo. Cô chợt hiêu ra ràng tuy cỏ vần làm diều tương tự với các em khác, nhưng hỏa ra doi với Douglas bàn tay cô lại man Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

g ý nghía sâu xa. một biêu tượng cua lình yêu thương.(Quà lặng cuộc sông Bài học yêu thương cua thây,Mai Hương)1.1.Trắc nghiệm (2 diêm): Chọn dáp án d

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

ủng nhắt.Cảu I. Vãn bàn trên dược viết theo phương thức biêu dạt nào?A.Tựsự B. Miêu tã c. Biêu cam D. Nghị luận('âu 2. Vãn bân dược ke theo ngôi thứ m

ĐÈ CÁC TRƯỜNG Cl ÓI NÃM LỚP 6PHÒNG GD&DT HUYỆN XUÂN TRƯỜNG DẺ KIÈM TRA HỌC' KỲ IITRƯỜNG T1ICS ĐẠNG XUÂN KHUMÔN: NGỮ VÃN 6Thời gian: 90 phútPhân I. Dục

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong cô bé khuyết tật. khuôn mặt không duợc xinh xắn như nhừng đửa tré khác, gia cành từ làu lâm vào tinh cành ngặt nghèo"có bao nhiêu từ láy?A. Một từ B.

Hai từc. Ba từ D. Bốn từCâu 4. Trong câu "Rồi các em cùng lại vỗ nhưng gói quà. nhừng ly kem hoặc nhừng món đồ chơi, quyển truyện tranh" có mấy cụm d Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

anh từ?A. Một cụm B. Hai cụm C.Ba cụm D. Bốn cụmCâu 5. Trạng ngừ trong câu “Trong một tiết dạy vè. có giáo viên hao các em học sinh lớp một vỗ về diều

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

gì làm cho em thích nhất trong đời" có chức năng gì?A. Chi thời gianB. Chi mục đíchc. Chì nguyên nhân D.Lièn kèt với câu trướcCâu 6. Thông diệp mà tá

ĐÈ CÁC TRƯỜNG Cl ÓI NÃM LỚP 6PHÒNG GD&DT HUYỆN XUÂN TRƯỜNG DẺ KIÈM TRA HỌC' KỲ IITRƯỜNG T1ICS ĐẠNG XUÂN KHUMÔN: NGỮ VÃN 6Thời gian: 90 phútPhân I. Dục

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truongô cùng to lớn.B.Tình yêu thương khi xuất phát lừ tấm lòng chân thành, không toan tính sỗ giúp mọi người xích lại gan nhau hơn.c. Tinh yêu thương mang

lại nghị lực sống, giúp họ vươn lên. vượt qua nhừng bât hạnh trong cuộc đời.D. Các dáp án trên đều đúng.Câu 7. Trong câu: cỏ giáo thâm nghĩ "Ròi các e Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

m cùng lại vè nhừng gói quà. những lỵ kem hoặc nhừng món đồ chơi, quyên truyện tranh." dầu ngoặc kép dùng đề làm gì?A.Đánh dấu lời nói trực tiếp của n

Bo de thi ngu van lop 6 hoc ki 2 phong gd dt huyen xuan truong

hàn vật.B.Đánh dâu ý nghi của nhân vậtc. Đánh dấu từ ngừ dùng với ý nghía đặc biệt.

ĐÈ CÁC TRƯỜNG Cl ÓI NÃM LỚP 6PHÒNG GD&DT HUYỆN XUÂN TRƯỜNG DẺ KIÈM TRA HỌC' KỲ IITRƯỜNG T1ICS ĐẠNG XUÂN KHUMÔN: NGỮ VÃN 6Thời gian: 90 phútPhân I. Dục

ĐÈ CÁC TRƯỜNG Cl ÓI NÃM LỚP 6PHÒNG GD&DT HUYỆN XUÂN TRƯỜNG DẺ KIÈM TRA HỌC' KỲ IITRƯỜNG T1ICS ĐẠNG XUÂN KHUMÔN: NGỮ VÃN 6Thời gian: 90 phútPhân I. Dục