KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         188 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp

Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp

ĐẠI HỌC HƯẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGHIÊN cưu VIẸC TIÉP CẠNVÀ THỰC HIẸN C ẤC QUYÊN CUA NGƯỜI sư DỤNG DAT TẠI THÀNH PHÓ C AO LẢNH. TỈNH DÒNG THÁPLUẠN ÁN

Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng thápN TIẾN SĩQLÀN LÝ DÁT DAIIII É - 2022DẠI HỌC HUÊTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGHIÊN cúư VIẸC TIÉP CẠNVÀ THỰC HIẸN C ÁC ỌUYẺN C ƯA NGƯỜI sư DỤNG DÁT TẠI THÀNH

PHÓ CAO LÀNH, TÌNH DỒNG THÁPl.l ẬN ẤN TIÊN SÌ Ql ẤN I.Ỷ DÁ I DAI Ngành: Quán lý đất (laiIII É - 2022ILỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan luận án là còng tri Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp

nh nghiên cứu do chinh tôi thực hiện. Các sổ liệu và kết quâ nghiên cứu được trinh bày trong luận án là trung thực, khách quan và chua được còng bố tr

Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp

ong bất kỳ công trinh nào khác.11MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.......................................................iMỤC LỤC..................................

ĐẠI HỌC HƯẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGHIÊN cưu VIẸC TIÉP CẠNVÀ THỰC HIẸN C ẤC QUYÊN CUA NGƯỜI sư DỤNG DAT TẠI THÀNH PHÓ C AO LẢNH. TỈNH DÒNG THÁPLUẠN ÁN

Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp............VDANH MỤC IIÌNH ÁNH...............................................viiMỜ ĐÀU.............................................................11

.Tinh cấp thiết cua dể tài.......................................12.Mục tiêu nghiên cửu cùa dề tài..................................23.Ý nghĩa khoa họ Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp

c vã thực tiền...................................34.Nlnrng diểm mới cùa dể tài......................................3CHƯƠNG 1. TONG ỌU.VN CẤC VÃN ĐÉ N

Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp

GHIÊN cứu.........................41.1.cơ Sơ LÝ LUẬN.................................................41.1.1.Khái niệm dẩt dai.........................

ĐẠI HỌC HƯẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGHIÊN cưu VIẸC TIÉP CẠNVÀ THỰC HIẸN C ẤC QUYÊN CUA NGƯỜI sư DỤNG DAT TẠI THÀNH PHÓ C AO LẢNH. TỈNH DÒNG THÁPLUẠN ÁN

Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp...101.2.co SÔ PHẤP I.Ỷ CỦA VÂN DẺ NGHIÊN cửu..................................141.2.1.Cơ sớ pháp lý về sớ hừu đẩl đai và quyền sử dụng đẩl...........

.....141.2.2.Cơ sờ pháp lý về liếp cận đấl đai..........................16 Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp

ĐẠI HỌC HƯẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGHIÊN cưu VIẸC TIÉP CẠNVÀ THỰC HIẸN C ẤC QUYÊN CUA NGƯỜI sư DỤNG DAT TẠI THÀNH PHÓ C AO LẢNH. TỈNH DÒNG THÁPLUẠN ÁN