KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         110 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM--PHẠM THỊ LANNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÉM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIÉN CỦA MỘT SÓ GIÓNG CÀ CHUA TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La SƠN LALUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC CÂY TRÒNGThái Nguyên. 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYEN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÒNG LẤMPHẠM THỊ LANNGHIÊN cưu ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁ

T TRIỂN CỦA MỘT SÓ GIÓNG CÀ CHUA TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LANgành : Khoa học cây trồng Mã số: 62.62.01.10LUẬN VĂN THẠC sĩKHOA HỌC CÂY TRÒNGNgười hư (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

ởng dẫn khoa học:1.PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng2.PGS.TS. Lê Tất KhươngThái Nguyên. 2016iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan so liệu và kết qua nghiên cửu trong l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

uận vàn này là trung thực và chưa từng được sử dụng đè hao vệ hất cứ một học vị nào.Tôi xin cam đoan rang mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận vãn n

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM--PHẠM THỊ LANNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÉM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIÉN CỦA MỘT SÓ GIÓNG CÀ CHUA TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn Laài. tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đờ của các thầy cô cóng (ác lại khoa Nóng học. trướng Đại học Nóng Lâm 1 hái Nguyên, các đồng nghiệp nơi tôi cô

ng tác.Đế bày lo lòng biếl ơn. lôi xin Irân trọng cam ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên dã cho lôi cơ hội Iham gia khoá dào lạo thạ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

c sỳ khoá K22 khoa học cây trồng của trường Dại học Nông I^in Thái Nguyen.Dạc biệt tôi xin chân thành cam ơn thầy giáo PGS.TS. Nguyen Viet Hưng và PGS

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

.TS I.ê Tàl Khương dà luôn quan lâm giúp dờ nhiệt tình, trách nhiệm và công tâm trong suốt quá trình tôi tiến hành nghiên cứu đề tài và hoàn thành luậ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM--PHẠM THỊ LANNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÉM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIÉN CỦA MỘT SÓ GIÓNG CÀ CHUA TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn Lađiều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện dề tài: Trung tám Rau thế giới đả giúp đờ. tạo điểu kiện lôi thực hiện nghiên cứu đê lài.N

hân dịp này. tôi xin trân trọng cam ơn các đồng nghiệp, anh em bè bạn và gia dinh dà lạo diều kiện vê thời gian, vật chất và tinh than cho lôi trong t (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Giống Cà Chua Tại Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

hời gian học tập và hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.Xin trân trọng cảm ơn!Thái Nguyên, ngày 20 thúng 10 nãm 2016Tác giáPhạm Thị Laniii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM--PHẠM THỊ LANNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÉM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIÉN CỦA MỘT SÓ GIÓNG CÀ CHUA TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM--PHẠM THỊ LANNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÉM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIÉN CỦA MỘT SÓ GIÓNG CÀ CHUA TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH