KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         368 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

BỌ GIAO Dực VA ĐAO TẠOBỌ Y TETRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘITHÂN THỊ KIEV MYNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẢN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt NamỦA HAI LOÀI GIẢO cò LAM GYNOSTEMMA SP. TẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN Sĩ DƯỢC HỌCHÀ NỘI, NĂM 2020LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là cóng trình nghiên cửu c

ủa riêng tôi dưới sự hướng dẫn cúa GS. TS. Phạm Thanh Kỳ. Các so liêu, kết quâ nêu trong luận án này Là trung thực và chưa từng dược ai công bố trong (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

bất kỳ công trình nghiên cửu nào khác.Tác giãThân Thị Kiều MyLỜI CẤM ƠNTrong quá (rinh nghiên cứu và hoàn thành luận án này. tôi đà nhận được nhiều hỗ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

trợ lừ trường Đại học Dược Hà Nội. sự giúp đờ của các thây cỏ giáo, các nhà khoa học thuộc nhiêu lình vực. được sự úng hộ của bạn bè và gia đình.Đầu

BỌ GIAO Dực VA ĐAO TẠOBỌ Y TETRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘITHÂN THỊ KIEV MYNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẢN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Namích lệ tòi trong suòt quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.Tôi xin chân thành câm ơn:Thây cô giáo, nhỏm nghiên cứu và các cán bộ đỏng nghiệp tại b

ộ môn Dược liệu, trường Đại học Dược Hà Nội;Các thây cô giáo, các cán bộ tại bộ mòn Thực vật. bộ môn Dược học cò truyền, bộ mòn Còng nghiệp dược, bộ m (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

òn Dược lý - trường Dại học Dược Hà Nội;Các cán bô Phòng Đào tạo sau đại học. trường Đại học Dược Hà Nội;Các cán bộ Viên Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

Việt Nam ;Các cán bộ tại Bộ mòn Dược lý - Đại học Y Hà Nội;đà giúp đờ về chuyên môn và tao điểu kiên thuận lợi cho tôi khi thực hiện luận án này,Nhân

BỌ GIAO Dực VA ĐAO TẠOBỌ Y TETRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘITHÂN THỊ KIEV MYNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẢN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam kiện lòi nhài đê lòi hoàn thành luận án.Tòi cùng vó cùng câm kích với sự ủng hộ cùa bạn bè và động viên của gia đinh tôi (rong quá (rình (hực hiện lu

ận án.Xin trân trọng cam ơn.Thân Thị Kiều MyMỤC LỤCĐẶT VẤN ĐÈ....................................................................1CHƯƠNG 1. TÔNG QUAN. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

..........................................................31.1. VỊ trí plìân loại, phân bô và đặc diêm thục vật cua chi Gynostemma Blume.31.1.1.Vị trí

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

phân loại của chi Gynostemma Blume.................31.1.2.Phân bố các loài cua chi Gynostemma Blume.................41.1.3.Đặc điểm thực vật của chi

BỌ GIAO Dực VA ĐAO TẠOBỌ Y TETRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘITHÂN THỊ KIEV MYNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẢN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Namdanh các loài thuộc chiGynostemma Blume....................................................71.2.'Ihành phản hóa hex: một số loài thuộc chi Gynostemma

Blumc..............10 (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Thực Vật, Thành Phần Hóa Học Và Một Số Tác Dụng Sinh Học Của Hai Loài Giảo Cổ Lam Gynostemma Sp. Tại Việt Nam

BỌ GIAO Dực VA ĐAO TẠOBỌ Y TETRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘITHÂN THỊ KIEV MYNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT, THÀNH PHẢN HÓA HỌC VÀ MỘT SÓ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦ