KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         178 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình

DẠI HỌC HƯỂTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ .VIỲ HƯỜNGNGHIÊN cưu DẠC DIÊM STNIT TTTÁT nọc C ÁC LOÀI SÂM ĐÁ I (SIPUNCULA)Ó VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH, TÍNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng BìnhH QUẢNG BÌNHLUẬN ÁN TIÉN Sĩ SINH HỌCIHÉ-NÃM 2017ĐẠI HỌC HIẼ TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ MỸ HƯỜNGNGHIÊN cứu DẠC DIÊM SINH THÁI nọc CÁC LOÀI SÂM ĐÁ

I (SIPƯNCƯLA) Ờ VÙNG ĨIẠ Lưu SÔNG GIANH, TĨNH QUÃNG BÌNHChuyên ngành: Động vật học Mà số: 62.42.01.03LUẬN ÁN TIẾN Sĩ SINH HỌCNgười hướng dần khoa học: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình

1.GS.TSKH. LÊ HUY BÁ2.GS.TS. NGÔ ĐÁC CHƯNGHUÉ-NĂM 2017LỜI CAM ĐOANXin cam đoan đây là còng trình nghiên cứu của riêng tôi. các sổ liệu và kết quả nghi

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình

ên cửu trong luận án là trung thực, được các đồng tác giã cho phép sử dụng và chưa từng công bố trong bất kỳ công trình nào khác.'l ác giá luận ánNguy

DẠI HỌC HƯỂTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ .VIỲ HƯỜNGNGHIÊN cưu DẠC DIÊM STNIT TTTÁT nọc C ÁC LOÀI SÂM ĐÁ I (SIPUNCULA)Ó VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH, TÍNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình: GS. TS. Ngô Đắc Chứng. Khoa Sinh học. Trường Dại học sư phạm - Dại học Hue, đà lận linh hướng dẫn khoa học dê lôi hoàn thành luận án này.Xin gửi lời

câm on chân thành đến quý Thây giáo, cô giáo đà tham gia giăng dạy lớp NCS Động vật học khóa 2014 - 2017 cùng với Phòng Đào tạo Sau dại học: quý Thầy (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình

Cô giáo trong Khoa Sinh học và các đơn vị khác cùa trường Dại học Sư phạm - Đại học Huế: quý Thầy Cô giáo Bộ môn Tài Nguyên vã MÔI Trường. Khoa Sinh

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình

học. Trường Dại học khoa học - Dại học Huế: quý Thầy Cô giáo Khoa ('hân nuôi - Thú y. Khoa Nông hóa Thô nhường. Trường Đai Học Nông Lâm - Đại học Huế

DẠI HỌC HƯỂTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ .VIỲ HƯỜNGNGHIÊN cưu DẠC DIÊM STNIT TTTÁT nọc C ÁC LOÀI SÂM ĐÁ I (SIPUNCULA)Ó VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH, TÍNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bìnhhát triền Nông thôn linh Quang Bình, các hộ ngư dàn ờ hai bờ sông Gianh, linh Quang Bình cùng nhưng người dán trong các đoàn khai thác’ sâm đẩi đà hỏ

trọ tôi trong quá trình thu thập thông lin và mầu vật. giúp lôi thực hiện dề lài một Ciích thuận lợi.Xin bày tó lòng câm (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình

ục và đào tạo tinh Quang Bình. Ban Giám hiệu trưởng 111PT Nguyền Bmh Khiêm, linh Quáng Bình cùng các đồng nghiệp, bạn bè đà úng hộ, giúp đờ. tạo điều

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình

kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập.Dặc biệt xin gữi lời câm on đèn gia đình, người thán đà hết lòng quan tâm. dộng viên, giúp dờ và dà tạo diều

DẠI HỌC HƯỂTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ .VIỲ HƯỜNGNGHIÊN cưu DẠC DIÊM STNIT TTTÁT nọc C ÁC LOÀI SÂM ĐÁ I (SIPUNCULA)Ó VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH, TÍNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Thái Học Các Loài Sâm Đất (Sipuncula) Ở Vùng Hạ Lưu Sông Gianh, Tỉnh Quảng Bình...........................................iLời cám ơn....................................................................ii

DẠI HỌC HƯỂTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ .VIỲ HƯỜNGNGHIÊN cưu DẠC DIÊM STNIT TTTÁT nọc C ÁC LOÀI SÂM ĐÁ I (SIPUNCULA)Ó VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH, TÍNH