KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         72 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG ANH NGHĨANGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIẾM SINH HỌC VÀ SINH THÁI LOÀI VÀNG TÂM (Manglietìa fordiana) TẠI VƯỜN QUÓC G

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú ThọGIA XUÂN SƠN - TỈNH PHÚ THỌLUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM NGHIỆPTHÁI NGUYÊN - 2015ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG ANH NGHĨANGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM S

INH HỌC VÀ SINH THÁI LOÀI VÀNG TÂM (Manglietia fordiana) TẠI VƯỜN QUÓC GIA XUÂN SƠN - TINH PHÚ THỌChuyên ngành: Lâm học Mà sổ: 60 62 02 01LUẬN VĂN THẠ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

C SĨ LÂM NGHIỆPNgười hướng dần khoa học: TS. HÒ NGỌC SƠNTHÁI NGUYÊN - 2015iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công (rình nghiên cửu cua băn (hân. Các

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

sổ liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bát kỳ công trình nào để bão vệ luận án Thạc sì. Tiến sĩ. Các hình và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG ANH NGHĨANGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIẾM SINH HỌC VÀ SINH THÁI LOÀI VÀNG TÂM (Manglietìa fordiana) TẠI VƯỜN QUÓC G

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọsình thái học loài Vàng tâm (Manglictia fordiana) tại vườn quắc gia Xuân Sơn tinh Phú Th/'được hoàn (hành iheo chương (rình dào lạo Cao học lâm nghiệp

, chuyên ngành Lâm học. klìoá 21 (2013 - 2015). Trường Dại học Nông lâm - Dại học Thái Nguyên.Trong quá trình học tập cùng như hoàn thành luận văn. tá (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

c gia đã nhận dược sự quan lâm. giúp dờ của Ban giám hiệu. Phòng Đào lạo và các Ihầy giáo, cô giáo thuộc Trường Dại học nông lâm Thái nguyên. Nhân dịp

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

này cho tôi xin chân thành cám ơn về sự giúp dờ quý báu dó.Dặc biệt tác giã xin gữi lời biết ơn sâu sẳc tới TS. Hồ Ngọc Sơn với tư cách là người hướn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG ANH NGHĨANGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIẾM SINH HỌC VÀ SINH THÁI LOÀI VÀNG TÂM (Manglietìa fordiana) TẠI VƯỜN QUÓC G

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ Thọ đà tạo điều kiện giúp dờ tác gia trong suốt quá trình học tập và thu thập số liệu ngoại nghiệp đề hoàn thành luận vãn nay. • *Cuối cùng tôi xin c

hân thành cam ơn các đồng nghiệp, bạn bè và người ihân (rong gia dinh dà giúp dờ. dộng viên lác giã trong SUÔI (hời gian học lập và hoàn thành luận va (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

n.Vì diều kiện ihời gian, nhân lực và nhừng khó khản khách quan nên ban luận vàn này chắc chán không tránh khơi những thiều sót. 'Tác gia rất mong nhậ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

n dược những ý kiên dóng góp của các các (hầy. cô giáo, bạn bè đồng nghiệp đê luận van được hoàn thiện hơn.Xin chân thành cỡm ơn!Tác già luận vănHoàng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG ANH NGHĨANGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIẾM SINH HỌC VÀ SINH THÁI LOÀI VÀNG TÂM (Manglietìa fordiana) TẠI VƯỜN QUÓC G

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sinh Thái Loài Vàng Tâm (Manglietia Fordiana) Tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Tỉnh Phú Thọ....ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG ANH NGHĨANGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIẾM SINH HỌC VÀ SINH THÁI LOÀI VÀNG TÂM (Manglietìa fordiana) TẠI VƯỜN QUÓC G