KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         81 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLƯỜNG QUÓC HẢINGHIÊN cửu ĐẬC ĐIÊM SINH HỌC LOÀI XOAN MỘC ưOONA SƯRENỈỈZ6ZZ.7ZZ7MERR) TẠI KHU BẢO TÒN LOÀI V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc KạnVÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC, HUYỆN CHỢ ĐÒN, TỈNH BẤC KẠNChuyên ngành: Lâm họcMà số ngành: 60.62.02.01LUẬN VÃN THẠC sĩKHOA HỌC LÂM NGHIỆPNgười hướng dẫn

khoa học: TS. Hồ Ngọc SơnThái Nguyên - 2016LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rang số liệu và kết quà nghiên cứu trong luận văn này là trung (hực và không s (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

ao chép. Tôi cùng xin cam đoan ràng mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này dà dược cảm ơn và các thông tin trích dần trong luận văn đã được ch

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

i rõ nguỏn góc.Một lần nừa. tôi xin khẳng định về sự trung thực cùa lời cam kểĩ trên.Thái Nguyên. ngày 3 tháng 9 nởm 20 ỉ 6Tác giàLường Quắc HaiiiLỜI

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLƯỜNG QUÓC HẢINGHIÊN cửu ĐẬC ĐIÊM SINH HỌC LOÀI XOAN MỘC ưOONA SƯRENỈỈZ6ZZ.7ZZ7MERR) TẠI KHU BẢO TÒN LOÀI V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạnrong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. tác gia đã nhận dược sự quan (âm. giúp đờ của các thầy giáo, cô giáo Khoa Lâm nghiệp. Trường Đại học Nô

ng Lâm - Đại học Thái Nguyên. Sơ NN&PTNT tinh Băc Kạn. Chi cục Kiếm lâm tinh Bắc Kạn. BỌL KBT L&SC Nam Xuân Lạc. Nhân dịp này tác gia xin chân thành c (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

am ơn về sự giúp dở quý báu dó.Trước hết. (ác gia xin bày (ó lòng câm ơn chân (hành tới (hẩy giáo TS. Hồ Ngọc Sơn - người hướng dần khoa học. dà trực

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

tiêp hướng dần, tận tình giúp đờ. truyền đạt nhừng kiến thức quí báu và dành nhừng tình cam tốt đẹp cho tác gia trong suốt thời gian thực hiện luận vă

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLƯỜNG QUÓC HẢINGHIÊN cửu ĐẬC ĐIÊM SINH HỌC LOÀI XOAN MỘC ưOONA SƯRENỈỈZ6ZZ.7ZZ7MERR) TẠI KHU BẢO TÒN LOÀI V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn về mọi mặt để tôi có thê hoàn thành dề tài.Mộc dù dã cố găng nhiều nhưng do điều kiện hạn chế về thời gian, kinh phí và trình độ nên luận vãn không t

he tránh khỏi nhưng thiếu sót nhất định. Tác gia kính mong nhận được nhừng ý kiến dóng góp quý báu của các nhà khoa học. các thầy giáo cô giáo và bạn (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

bè đồng nghiệp đế luận văn dược hoàn (hiện hơn.Tói xin chân thành câm ơn!Thái Nguyên, ngày 3 tháng 9 năm 20Ỉ6Tác giáLường Quốc HaiiiiMỤC LỤCTrang LỜI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

CAM ĐOAN..........................................................iLỜI CAM ƠN...........................................................iiMỤC LỤC.....

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLƯỜNG QUÓC HẢINGHIÊN cửu ĐẬC ĐIÊM SINH HỌC LOÀI XOAN MỘC ưOONA SƯRENỈỈZ6ZZ.7ZZ7MERR) TẠI KHU BẢO TÒN LOÀI V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc KạnIÉƯ.............................................viiDANH MỤC CÁC HÌNH....................................................ixMờ ĐẲU......................

..........................................1 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Xoan Mộc (Toona Surenii (Blume) Merr) Tại Khu Bảo Tồn Loài Và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLƯỜNG QUÓC HẢINGHIÊN cửu ĐẬC ĐIÊM SINH HỌC LOÀI XOAN MỘC ưOONA SƯRENỈỈZ6ZZ.7ZZ7MERR) TẠI KHU BẢO TÒN LOÀI V