KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         73 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂ.MNGUYỄN VĂN NỦĨNGHIÊN CỬU ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC LOÀI SÂU RÓM 4 TÚM LÒNG (Dasychừa axutha Collenette) HẠI 1 HỎNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng SơnG MÀ Vỉ TẠI Lộc BÌNH, LẠNG SONLUẬN VĂN THẠC sĩ LÂM NGHIỆPTHÁI NGUYÊN - 2019Số hỏa bời Trung tàm Học liệu và Còng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.e

du.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN VÃN NÚINGHIÊN CỨ U ĐẶC Đ1ÉM SINH HỌC LOÀI SÂU ROM 4 TÚM LONG (Dasychira axutha Collcìicttc) ĨTẠ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

T TĨĨÔNG MÃ vĩ TẠT ĩ ọc BÌNĨĨ, LẠNG SƠNNgành: Lấm Ilọc Mâ số: 8.62.02.01LUẬN VĂN THẠC sĩ LÂM NGHIỆPNgười hướng dẫn khoa học: 1. TS. Dạng Thị Kim Tuyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

2.T$. Dào Ngọc QuangTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vniLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan lu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂ.MNGUYỄN VĂN NỦĨNGHIÊN CỬU ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC LOÀI SÂU RÓM 4 TÚM LÒNG (Dasychừa axutha Collenette) HẠI 1 HỎNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơninh nghiên cứu cùa ban thân lỏi.Sò liệu vả kết quà nghiên cửu trong luận vãn này là trung thực, dây dù. rò nguòn gôc và chưa được sư dụng đè bao vệ mộ

t học vị nào. Các thòng tin. tài liệu tham kháo sừ dụng trong luận văn này dều dà dược ghi rõ nguồn gốc.Tòi xin chịu trách nhiệm trước hội đông bao vệ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

luận vãn. trước phòng quân lý sau dại học vã nhả trường về các thòng tin sô liệu trong nhà trường.Thái Nguyên, ngày 18 tháng lõ năm 20ì 9Người viẻt c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

am doanNguyen I àtì NúiSố hóa bời Trung tàm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vniiLỜI CẢM ƠNXuất phát lừ nguyện vọng cùa ban th

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂ.MNGUYỄN VĂN NỦĨNGHIÊN CỬU ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC LOÀI SÂU RÓM 4 TÚM LÒNG (Dasychừa axutha Collenette) HẠI 1 HỎNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn diêm sinh học loài sâu róm 4 lúm lông (Dasychữa axuĩha Collenette) hại thông mà vì tại Lộc Binh. Lạng Sơn”.Sau một thời gian làm việc đèn nay ban luậ

n vãn cua lác gia đà hoàn thành. Nhân dịp này tác gia xin bây lo lòng biêl on sâu sac tới Cò giáo TS. Dậng Thị Kim Tuyên giang viên khoa Lâm Nghiệp - (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

Trường Dại Học Nông Làm Thái Nguyên. Thầy giáo TS. Đào Ngọc Quang phó giám dóc trung tâm bão vệ phát triên rừng - Viện Khoa ỉ lọc Lâm Nghiệp Việt Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

lã người tận tâm hướng dan lác gia trong quá trình thực hiện đê lài.Tác giã xin chân thành cam ơn các thày cô giáo Phòng Dào Tạo. khoa Lâm Nghiệp nhừn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂ.MNGUYỄN VĂN NỦĨNGHIÊN CỬU ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC LOÀI SÂU RÓM 4 TÚM LÒNG (Dasychừa axutha Collenette) HẠI 1 HỎNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơnh cám ơn Uý Ban Nhân Dân huyện Lộc Binh dà nhiệt linh lạo mọi điều kiện giúp đờ lác gia trong quá Irinh nghiên cứu.Và cuôi cùng tác gia xin chân thành

cam cm sầu sac nliâl lới gia đinh, bạn bè và nliừng người luôn quan làm chia se và lạo mọi điêu kiện giúp đờ trong thời gian tãc giã học tập vã nghiê (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Loài Sâu Róm 4 Túm Lông (Dasychira Axutha Collenette) Hại Thông Mã Vĩ Tại Lộc Bình, Lạng Sơn

n cứu vừa qua.Tôi kinh mong nhận dược sự góp ỷ bò sung của quỷ thay cô giáo và các bạn đỏng nghiệp đê ban luận vãn được hoàn chinh hơn.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂ.MNGUYỄN VĂN NỦĨNGHIÊN CỬU ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC LOÀI SÂU RÓM 4 TÚM LÒNG (Dasychừa axutha Collenette) HẠI 1 HỎNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂ.MNGUYỄN VĂN NỦĨNGHIÊN CỬU ĐẶC ĐIÉM SINH HỌC LOÀI SÂU RÓM 4 TÚM LÒNG (Dasychừa axutha Collenette) HẠI 1 HỎNG