KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         230 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU TIÉN DÙNGNGHIÊN cúu ĐẶC ĐIỀM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI CHUÓI TIÊU HÒNG TẠI P

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú ThọPHÚ THỌLUẬN ÁN TIÉN Sĩ NÔNG NGHIỆPTHÁI NGUYÊN - 2017ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU TIẾN DŨNGNGHIÊN CỬU ĐẠC ĐIÉM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT

SÓ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI CHUÓI TIÊU HÒNG TẠI PHÚ THỌNgành: Khoa học cây trồng Mã số: 62.62.01.10LUẬN ÁN TIÉN Sĩ NÔNG NGHIỆPNgười hướng dẫn khoa (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọ

học:1.PGS.TS Đào Thanh Vân2.TS Nguyền Văn NghiêmTHÁI NGUYÊN - 2017LÒĨ CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọ

, kết qua nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bát kì công trình nào khác.Tôi xin cam đoan rang các thông tin trích dẫn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU TIÉN DÙNGNGHIÊN cúu ĐẶC ĐIỀM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI CHUÓI TIÊU HÒNG TẠI P

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọđóng góp quý báu cùa nhiều cá nhân và tập thê.Trước het, lôi xin gửi lời câm ơn sâu sac lới PGS.TS. Đào Thanh Vân, TS. Nguyễn Vãn Nghiêm, với cương vị

là người hướng dần khoa học dã có nhiêu đóng góp to lớn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án.Tôi xin Iran trọng câm <711 lành dạo trường (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọ

Dại học Nông ĩ ími - Dại học Thái Nguyên, phòng Dào lạo. khoa Nông học dã lạo diều kiện về cơ sờ vật chai và tinh thần đê tôi hoàn thành nghiên cứu cu

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọ

a mình.Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lành dạo và các dồng nghiệp lại Trung tâm Nghiên cứu và Phát irièn Rau hoa quả - Viện Khoa học kỳ thuật Nông Lâm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU TIÉN DÙNGNGHIÊN cúu ĐẶC ĐIỀM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI CHUÓI TIÊU HÒNG TẠI P

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọdây. tôi cùng xin gửi lời câm ơn đến gia đinh, người thân và bạn bè đã động viên, giúp đờ. tạo điều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện

luận án này.Một lân nừa tôi xin trân trọng câm ơn!Tác già luận ánTriệu Tiên DùngiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN................................................ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Chuối Tiêu Hồng Tại Tỉnh Phú Thọ

.........!LỜI CẢM ƠN..........................................................iiMỤC LỤC............................................................iii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU TIÉN DÙNGNGHIÊN cúu ĐẶC ĐIỀM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI CHUÓI TIÊU HÒNG TẠI P

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG DẠI HỌC NÔNG LÂMTRIỆU TIÉN DÙNGNGHIÊN cúu ĐẶC ĐIỀM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI CHUÓI TIÊU HÒNG TẠI P