KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         71 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC NÔNG LÂMĐÕ ĐỨC NHÃNNGHIÊN CỨ U ĐẶC Đ1ẺM NGOẠI HÌNH, NĂNG SUẤT VÀ CHÁT LƯỢNG THỊT GÀ H MÔNG NUÔI TẠI XÃ HANG KIA, PÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa BìnhÀ CÒ HUYỆN MAI CHẤU TĨNH HOÀ BÌNHLUẬN VĂN THẠC sĩ CHĂN NUÔITHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bới Trung tâm Học liệu vả Công nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu

.edu.vnĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN A TRI ỔNG DẠI HỌC' NÔNG LÂMĐõ ĐỨC NHÂNNGHIÊN củ u ĐẶC Đ1Ẻ.M NGOẠI HÌNH.NĂNG SUẤT VÀ CHÁT LƯỢNG THỊT GÀ H .MÔNG NLÔ1 TẠI XẢ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình

HANG KIA. PÀ CÒ HUYỆN MAI CHÂU TỈNH HOÀ BÌNH(.'huyên ngành: Chăn nuôi Mã ngành: 8.62.01.05LUẬN VĂN THẠC sĩ CHĂN NUÔINgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình

Nguyen Thị Thúy MvTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bới Trung tàm Học liệu vả Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan đày l

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC NÔNG LÂMĐÕ ĐỨC NHÃNNGHIÊN CỨ U ĐẶC Đ1ẺM NGOẠI HÌNH, NĂNG SUẤT VÀ CHÁT LƯỢNG THỊT GÀ H MÔNG NUÔI TẠI XÃ HANG KIA, PÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình cam đoan rang, mọi sự giúp dờ trong quá trình thực hiện luận vãn đà được cam ưn. các thông tin trích dan trong luận vãn đêu được chi rò nguồn gốc.Thá

i Nguyên, iháng 10 nam 2019Tác giâ luận vãnĐồ Đức NhânSố hóa bời Trung tâm Học liệu và Còng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://irc.tnu.edu.vniiLỜI CẢM ƠNLuận (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình

văn được hoàn thành là kêt qua cua quá trình học tập. nghiên cứu lý luận và tích luỳ kinh nghiệm thực tè của tác giâ. Nhừng kiên thức mà thây cò giáo

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình

truyền thụ đà làm sáng lo nhừng ý tướng, lư duy của tác gia trong suòt quá trình thực hiện luận vãn này.Nhàn dịp này. lôi xin bày to lòng biêt ơn và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC NÔNG LÂMĐÕ ĐỨC NHÃNNGHIÊN CỨ U ĐẶC Đ1ẺM NGOẠI HÌNH, NĂNG SUẤT VÀ CHÁT LƯỢNG THỊT GÀ H MÔNG NUÔI TẠI XÃ HANG KIA, PÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bìnhn giám hiệu. Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên dầ giúp dờ tôi trong quá trinh học lập và hoàn thành luận vãn.Cô

dược kêt quá nảy. tòi không thê không nói den công lao vả sự giúp đờ cùa Phòng Nông nghiệp và PTNT. Trạm Chân nuôi và Thú y huyện Mai Châu và các cán (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình

bộ tại các xầ nghiên cửu. nhừng người dă cung cắp sổ liệu, tư liệu khách quan, chinh xác giúp đừ lòi đưa ra những phân lích đúng dãn.Cuối củng tòi xin

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình

chân thành câm ơn nhừng người thân trong gia dinh đà giúp đờ lôi lúc khó khãn. vất va đê hoàn thành luận vãn. Tôi xin chân thành câm ơn bạn bè. dong

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC NÔNG LÂMĐÕ ĐỨC NHÃNNGHIÊN CỨ U ĐẶC Đ1ẺM NGOẠI HÌNH, NĂNG SUẤT VÀ CHÁT LƯỢNG THỊT GÀ H MÔNG NUÔI TẠI XÃ HANG KIA, PÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Ngoại Hình, Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Gà H''mông Nuôi Tại Xã Hang Kia, Pà Cò Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình9Tác giá luận vãnDỗ Dức Nhân

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC NÔNG LÂMĐÕ ĐỨC NHÃNNGHIÊN CỨ U ĐẶC Đ1ẺM NGOẠI HÌNH, NĂNG SUẤT VÀ CHÁT LƯỢNG THỊT GÀ H MÔNG NUÔI TẠI XÃ HANG KIA, PÀ