KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         190 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 











Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 1 1NGUYỀN THỊ THU HÀNGHIÊN cưu ĐẶC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI MỌT SÓ DÒNG. GIỎNG MẠN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào CaiN TẠI HUYỆN BÁC HÀ. TĨNH LÀO CAILUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRÒNGTHÁI NGUYÊN - NÀM 2017iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của

riêng tôi. Các sô liệu, kết quá nêu trong luận án là trung thực, chưa từng được ai sir dụng và công bố trong bất cứ công trình nào khác.Luận án đã sữ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

dụng một sô thông tin từ nhiêu nguồn dừ liệu khác nhau, các thông tin này đều được trích dần rò nguồn gốc.Tác già luận ánNguyền Thị Thu HàiiLỜI CẤM Ơ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

NTrong quá trình thực hiện đê lài: “Nghiên cứu đặc diêm nông sinh học và hiện pháp kỹ thuật đối vài một sẻ dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tinh Lào

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 1 1NGUYỀN THỊ THU HÀNGHIÊN cưu ĐẶC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI MỌT SÓ DÒNG. GIỎNG MẠN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai xin bày tò sự càm ơn.Tôi xin trán trọng câm ơn Ban giám hiệu. Phòng Đào tạo, khoa Nông học. khoa Công nghê sinh học & Công nghệ thục phàm, các đơn vị

chức năng Trường Đại học Nông Lâm. Ban giám hiệu, khoa Kỳ thuật Nông Lâm. các dơn vị chức năng và các dồng nghiệp Trường Cao đăng Kinh tế - Kỳ thuật, (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

dã tạo điêu kiện giúp dờ lôi thực hiện để tai trong những năm qua.Tôi xin tỏ lòng biết ơn chán thành, sâu sắc tói GS.TS. Ngó Xuân Bình và TS. Nguyễn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Duy Lam - những Thầy giáo hướng dần khoa học. đã tận tình giúp đờ. tru yên lãi nhừng kinh nghiệm trong suôt quá trình thực hiện đê tài và hoàn thành b

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 1 1NGUYỀN THỊ THU HÀNGHIÊN cưu ĐẶC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI MỌT SÓ DÒNG. GIỎNG MẠN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Caiúp đờ vô lư. nhiệt tình dành cho tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận án này.iiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................

.........................iLỜI CÂM ƠN............................................................iiMỤC LỤC............................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

.................iiiDANH MỤC CÁC TỨ VỈÉT TÁT..............................................viDANH MỤC CÁC BẢNG.........................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

...........viiDANH MỤC CÁC HÌNH VÈ...................................................XPhần 1: MỜ ĐẤU..................................................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 1 1NGUYỀN THỊ THU HÀNGHIÊN cưu ĐẶC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI MỌT SÓ DÒNG. GIỎNG MẠN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cainghĩa khoa học và thực tiền của đe tài..........................23.1.Ý nghía khoa học................................................23.2.Ý nghía thực

tiền...............................................34.Nhưng đóng góp mới của luận án...................................3Chương 1: TÔNG QUAN TÀI LIỆU. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

..........................................41.1.Cơ sở khoa học và thực tiễn của đê tai..........................41.2.Nguồn gốc. phân loại..............

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Một Số Dòng, Giống Mận Tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

..............................5

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 1 1NGUYỀN THỊ THU HÀNGHIÊN cưu ĐẶC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI MỌT SÓ DÒNG. GIỎNG MẠN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 1 1NGUYỀN THỊ THU HÀNGHIÊN cưu ĐẶC ĐIẺM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÓI VỚI MỌT SÓ DÒNG. GIỎNG MẠN