KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         60 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

BẢNG C11ỪCÁ1 VIÉT TÁTVTLTNN;Vãn thư Lưu trừ nhả nướcTTLTTrung lâm Lưu IrừTTTBTiling tâm Tu bòTLLTTài liệu lưu IrừTTNCTiling tâm Nghiên cứuTWTrung ương

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nướcgVTLTVNVăn thư Lưu trừ Việt Nam1LỜI Mờ ĐẢUTài liệu hni trừ quôc gia phân ánh toàn bộ các mặt hoạt động xà hội cùa quá khử. trong dó có hoạt động về ch

ính trị, quân sự, ngoại giao; hoạt dộng vè kinh tê. vân hoá xà hội...Loài người muôn phát triển phái kế thừa, đúc rút kinh nghiệm cùa nhiều thời kỳ lị Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

ch sư khác nhau mà các thông tin của quá khứ đê lại có độ tin cậy cao nhất, làm băng chứng cho lịch sư là tài liệu lưu trừ.Trong công tác xây dựng và

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

bão vệ đât nước hiện tại. tài liệu hru trừ quốc gia lã vủ khi đắc lực giúp cho toàn Đang, toàn dân ta dấu tranh xác định chù quyên quốc gia. biên giới

BẢNG C11ỪCÁ1 VIÉT TÁTVTLTNN;Vãn thư Lưu trừ nhả nướcTTLTTrung lâm Lưu IrừTTTBTiling tâm Tu bòTLLTTài liệu lưu IrừTTNCTiling tâm Nghiên cứuTWTrung ương

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nướcphương tiện khao cứu để xây dựng, sữa chừa và phục hồi các sàn bay cầu đường, bến càng, các công trình thiết kế đô thị; đồng thời các tài liệu lưu trừ

quôc gia góp phàn làm ôn dinh dời sông dàn sinh, xác định phân vạch địa giới hành chinh nội bộ ... qua đó tài liệu lưu trữ quốc gia dỏng vai trò lớn Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

trong ôn định chính trị xà hội. phát triên kinh tê ở nước ta hiện nay.Cục Vân thư và Lưu trừ nhà nước là cơ quan của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng qu

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

ân lý nhà nước về lình vực văn thư lưu trừ thuộc Phông lưu trữ quốc gia theo quy định cùa pháp luật. Đè Cục thực hiện tốt chức năng vả nhiệm vụ cua mi

BẢNG C11ỪCÁ1 VIÉT TÁTVTLTNN;Vãn thư Lưu trừ nhả nướcTTLTTrung lâm Lưu IrừTTTBTiling tâm Tu bòTLLTTài liệu lưu IrừTTNCTiling tâm Nghiên cứuTWTrung ương

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nướctác lập kế hoạch cùa Cục là vân đê rât cân được chú trọng quan tâm.Do tầm quan trọng cua còng tác lập kế hoạch đối với hoạt động của Cục. sau quá trìn

h học tập ỡ trường và thời gian tim hiêu thực tê2với sự giúp đờ của các cán bộ trong cơ quan đặc biệt là bác Vù Văn Cỏi và cò Võ Thị Thu Tàm cùng sự h Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

ướng dần nhiệt tinh cùa cô giáo Bùi Thị Hòng Việt, em đà tập trung nghiên cứu vê công tác Lập ke hoạch cua Cục vả lựa chọn đề tài " Hoàn thiện công tá

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

c lộp kế hoạch tại Cục Vàn thư và Lưu trừ nhà nước. ” Trong phạm vi dê tài này em xin đề cập đến câc nội dung sau:Chương I: Cơ sớ lý luận cùa lập kể h

BẢNG C11ỪCÁ1 VIÉT TÁTVTLTNN;Vãn thư Lưu trừ nhả nướcTTLTTrung lâm Lưu IrừTTTBTiling tâm Tu bòTLLTTài liệu lưu IrừTTNCTiling tâm Nghiên cứuTWTrung ương

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nướctại Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước.Do kiên thức còn hạn chê và còn nhiêu nguyên nhân khách quan khác, đê tài này không thê tránh khỏi nhừng thiêu sót

nhât định, em rât mong nhận được sự giúp đờ cũa các thây cô giáo, những người có kinh nghiệm và sự góp ý cua những người quan tàm đê đề tài này được Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

hoàn chinh hơn.Em xin chân thành cam ơn!Sinh viênHoàng Thị Huyên3CHƯƠNG Icơ SÒ LÝ LVẶN cì A LẶP KE HOẠCH1.1.Khái niệm và vai trò cua lập kê hoạch1.1.ỉ

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

. Khái niệmKe hoạch là sân phàm của quá trình lập ke hoạch. Trước het chúng la lìm hièu kê hoạch là gi?Kè hoạch lã một tập hợp các mục tiêu vả phương

BẢNG C11ỪCÁ1 VIÉT TÁTVTLTNN;Vãn thư Lưu trừ nhả nướcTTLTTrung lâm Lưu IrừTTTBTiling tâm Tu bòTLLTTài liệu lưu IrừTTNCTiling tâm Nghiên cứuTWTrung ương

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nướcục tiêu bao gom các hệ thông công cụ và giãi pháp, trã lời câu hòi làm bảng cách nào và làm như thê nào.Trên thực tê các tô chức tòn tại hai loại kể h

oạch là ke hoạch chính thức và kê hoạch phi chinh thức. Kê hoạch chinh thức được thê hiện băng vãn bân và thường dược xây dựng bời một tập thê. Còn kê Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

hoạch phi chính thức không được thè hiện bảng văn ban mà chỉ là nhừng ý định trong đầu các nhà quán lý và thường dược lập bởi một người hoặc rât ít n

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

gười, ơ đày chúng ta chì xem xét đên kè hoạch chinh thức.Lập kê hoạch không phai là một sự kiện đơn thuần có bât đàu và có kết thúc rõ ràng. Lập ke ho

BẢNG C11ỪCÁ1 VIÉT TÁTVTLTNN;Vãn thư Lưu trừ nhả nướcTTLTTrung lâm Lưu IrừTTTBTiling tâm Tu bòTLLTTài liệu lưu IrừTTNCTiling tâm Nghiên cứuTWTrung ương

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước là quá trình thích ứng với sự không chac chan bằng việc xác định các phương án hành động dê dạt dược những mục tiêu cụ thê của tô chức. Trong quả trì

nh hoạt động cua một tó chức, nhừng yêu tô không chác chân có nguồn gỏc ràl4 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại cục văn thư và lưu trữ nhà nước

BẢNG C11ỪCÁ1 VIÉT TÁTVTLTNN;Vãn thư Lưu trừ nhả nướcTTLTTrung lâm Lưu IrừTTTBTiling tâm Tu bòTLLTTài liệu lưu IrừTTNCTiling tâm Nghiên cứuTWTrung ương