KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI IKK sư PHẠM --------ỉ- t------2-TRẢNTƯẮN LONGQƯẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TÕ CHUYÊN MÔN Ờ TRƯỜNG THPT BÉN TÁM -TĨNH HẢI DƯƠNG THEO

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến TRƯ ỜNG HỌC TRỰ C TUYÊNLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GĨÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2016Sơ hóa hời Ti ling lâm Học liệu - ĐHTN hup: //iiww.h-c.inii.eclu.vnĐẠI HỌC

THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI nọc sư PHẠM --------i —ỉ-----:—I RAN Tl ỈẤN LONGQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÓ CHUYÊN MỒN Ở TRƯỜNG THPT BÉN TẤM -TĨNH H ẤT DƯƠNG THEO TRƯ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến

ỜNG HỌC TRựC TUYẾN ('huyên ngành: Quán lý giáo dục Mà sổ: 60.14.01.14LUẬN VĂN THẠC ST KHOA HỌC GĨÁO DỤCNgười hướng dần khoa học: PGS.TS. PHÙNG THỊ HÃN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến

GTHÁI NGUYÊN-2016sồ hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.irc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn "Quàn lý hoạt động tô chuyên môn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI IKK sư PHẠM --------ỉ- t------2-TRẢNTƯẮN LONGQƯẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TÕ CHUYÊN MÔN Ờ TRƯỜNG THPT BÉN TÁM -TĨNH HẢI DƯƠNG THEO

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến Phùng Thị Hằng. Các số liệu sừ dụng trong luận vãn có nguồn gốc rõ ràng, tuân thù đúng các nguyên lac khoa học. Kêl qua trinh bày trong luận vãn được

lông hợp trong quá trinh khảo sát. nghiên cửu lả trung thực, chưa từng dược ai công bố trước đây.Thái Nguyên, thủng 5 năm 20 ỉ 6Tác già luận vấnTrần (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến

Tuấn LongiSô hóa bới Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vnLỜI CẢM ƠNTrong quá trinh (hực hiện đề tài “Quàn lý hoạt động tô chuyên môn ở

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến

trường THPT Ben Tam - tỉnh Hái Dương theo trường học trực tuyến", tòi dà được sự quan tàm. giúp đờ. tạo điều kiện cua Ban giám hiệu, lành đạo phòng Qu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI IKK sư PHẠM --------ỉ- t------2-TRẢNTƯẮN LONGQƯẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TÕ CHUYÊN MÔN Ờ TRƯỜNG THPT BÉN TÁM -TĨNH HẢI DƯƠNG THEO

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyếnthành về sự giúp đờ đó.l ôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Phùng Thị Hang, người đà trực lièp hướng dan và giúp đờ tôi hoàn thành luận vâ

n.ròi xin chân thành câm ơn Ban giảm hiệu trường THPT Ben rám thị xã Chi Linh, tinh Hai Dương đà 11O trự và cung cấp nhưng thòng tin quý báu về nhà tr (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến

ường giúp tỏi hoàn thành luận vãn.Tòi xin gưi lời tri ân sâu sac tới bạn bè. đông nghiệp cua tôi đang công tác tại trường TIIPT Ben 'lam; các anh chị

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyến

học viên lớp quán lý giáo dục K22A2 (rường Dại học Sir phạm - Dại học Thái Nguyên và gia đinh đà khích lệ. dộng viên, tạo diều kiện giúp dờ tôi trong

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI IKK sư PHẠM --------ỉ- t------2-TRẢNTƯẮN LONGQƯẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TÕ CHUYÊN MÔN Ờ TRƯỜNG THPT BÉN TÁM -TĨNH HẢI DƯƠNG THEO

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bến Tắm Tỉnh Hải Dương Theo Trường Học Trực Tuyếnung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.irc.tnu.edu.vnMỤC LỤC LÒI CAM ĐOAN.............................................................i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI IKK sư PHẠM --------ỉ- t------2-TRẢNTƯẮN LONGQƯẢN LÝ HOẠT ĐỌNG TÕ CHUYÊN MÔN Ờ TRƯỜNG THPT BÉN TÁM -TĨNH HẢI DƯƠNG THEO