KHO THƯ VIỆN 🔎

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         41 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tếvà toàn thế giới Việt Nam đang hết sức nồ lực đế cùng hội nhập và phát triển với kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới.Việc tham gia vào wto

. và tiến trình cua hiệp định khu vực ưu đài thuế quan(AFTA) cua khối ASEAN sè buộc chính phu Việt Nam phái có nhừng bước đi và chinh sách thích hợp đ Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

ể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng được với tiến trình hội nhập và đâm bão khã năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam khi tiến trì

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

nh hội tham gia AFTA cũa Việt Nam hoàn tất vào năm 2006. và lộ trinh gia nhập wto ngày một đen gần.Mặc dù là một ngành công nghiệp còn rất non tre. ng

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tếkhơi đau từ năm 1991 với sự thành lập của hai liên doanh ôtô đầu tiên cùa Việt Nam là Liên doanh ôtô Mekong và Xí nghiệp sàn xuất ôtô Hoà Bình(VMC) ch

o đến nay đà có 14 Liên doanh ôtô tại Việt Nam và hiện chinh thức có 11 liên doanh đang hoạt động. Mặc dù số lượng liên doanh ôtô cùa Việt nam nhiều n Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

hư vậy nhưng ngành công nghiệp hiện mới chi dừng lại ờ công nghệ láp ráp(CKD), chưa có nhà mây lớn sân xuất xe ỏtò dạng IK.D. Vì vậy có thê thấy trước

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

rằng các liên doanh ótô Việt Nam sè gập rất nhiều khó khăn và thách thức trong giai đoạn tới. Do đó trong một khuôn khổ thời gian ngắn là 5 năm(từ na

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tếc nước trên thế giới. Đồng thời Chính phủ Việt Nam cùng cằnhttps://khothuvỉen.comCHƯƠNG I: CƠSỜIA LUẬN VẺ QUÀN LÝ VÀ QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ KINH TÈ1.1. Q

uân lý nhà nưởc về kinh tế hì một tat yếu khách quanỊ. 1.1. Nhà nước và quan lý nhà nước về kinh ỉ ế1.1. Ị. Ị. khái niệm nhà nướcKhi lực lượng sân xuấ Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

t còn kém phát triển, cùa cái xă hội còn chưa dư thừa, chế độ tư híru và giai cấp chưa xuất hiện thì loài người xư sự với nhau một cách tự giác hoặc b

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

ẳn guy tin cúa các thủ hnh, lãnh tụ cộng đồng.lúc này nhà nước chưa xuất hiện.Khi lực lượng càn xuất phát triền đến một mức độ nào đó thi xúât hiện tư

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tếớc một mặt là cơ quan thống trị của một hoặc một số giai cấp này lên một hoặc một số giai cấp khác.một khác Nhà nước phải duy trì và phát triền xă hội

.Như vậy nhà nước một mặt là cơ quan thống trị cua một hoặc một số giai cấp này lên một hoặc một số giai cấp khác, mặt khác côn là quyền lực còng đại Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

diên cho lợi ích chung cùa cộng dồng xă hội nhàm duy trì vả phát triên xă hội trước lịch sư và các nhà nước khác.1.1.1.2. Quăn lý nhà nước về kinh ỉếQ

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

uân lý cùa nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân là sự tác động có tồ choc và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân.nhảm sư dụng có hi

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tếội nhập và giao lưu kinh tế quốc tế.Một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trưởng với nhừng khuyết tật cua cua nó thì quá trinh quàn lý cua nhà nước

là một tất yếu khách quan.Tuy nhiên việcquàn lý như thế nào. định hướng ra sao thì lai tùy thuộc vào thè chế chinh trị va đường lối phát triển kinh t Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

ế mà mồi quốc gia lựa chọn.Nhặn thức về quăn lý Nhà nước về kinh tể chúng ta cần làm rò một sổ vấn đề sau:Thứ nhất: thực chất cùa quàn lý nhà nước về

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

kinh tế là quá trình tố chức và sử dụng có hiệu quã các nguồn lực mà nhà nước có thê huy động nham mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.Thứ hai: B

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế trị xà hội nào? Nó dựa vào ai và hướng vào ai đề phục vụ?Thứ ba: Quàn lý Nhà nước về kinh tế vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật: Tính khoa học

thề hiện ơ chồ nó có đối tượng nghiên cứu nghiên cứu cụ thể và nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể_Đó là các quy luật và nhùng vấn đề mang tính quy luật của c Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

ác mối quan hệ kinh tể cũa các chú thề thamgia các hoạt dộng kinh tế.Tinh nghệ thuật phàn ánh thôngqua trình độ hiểu biết, nhân cách, bân linh của các

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

nhà quàn lý kinh tế; Thông qua phong cách làm việc, phương pháp và hình thức tổ choc quản lý.7. 7.2. Khuyết ỉậỉ cùa nền kinh te thị truàng đòi hôi "bà

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế tế càng lớn và chặt chè. Đối với một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường thì quàn lý của nhà nước càng đâm bâo cho nền kinh tế phát triền càn

đối. khai thác và sừ dụng có hiệu qua các nguồn lực hạn chế cua môi quốc gia.Sự vân động và phát triền không ngừng cùa lực lượng sàn xuất, sè làm tha Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

y đối kiến trúc thượng tầng. Sự thay đồi này có thể dần đến sự mất cân đối và hệ lụy cùa nó là kim ham sự phát triển của nền kinh tế. Đậc biệt khi yếu

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

tố hội nhập tác động mạnh mè. quan hệ kinh tế quốc tế phát triển làm cho nền kinh tế càng biến động mạnh và phức tạp.Nó ảnh hường nghiêm trọng đến vậ

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tếật vận động và phát triền cùa nền sân xuất xà hội. nắm vừng và dự báo về diễn biến kinh tể trong nước và trên thế giới, sử dụng các công cụ và phương

pháp quàn lý phù hợp đê có thê tác động trực tiếp, đièù tiết mối quan hệ kinh tế đối ngoại: Làm tốt chức năng định hướng cho sự phát triên ngành, vùng Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

, thành phần kinh tế đãm bão cho sự phát triển nhanh và bền vừng phù hợp với quy luật khách quan.Như vậy trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị tr

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

ường thì vai trò cua quan lý nhà nước về kinh tế là rất quan trọng. Quàn lý nhà nước về kinh tế là một tất yếu khách quan thề hiện ri trong các mặt sa

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tếđộng đó lại lâm tồn hại đến nhũng cá nhân, tồ chức khác. Hệ lụy của nó là các yếu tố kinh tế chồng chéo lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau: Mất cân bằng ki

nh tế: Nguồn lực phàn bồ không hợp lý: Các hệ lụy về chính trị xã hội khác...Để khắc phục nhược điểm này chi có nhà nước là có đủ quyền lực và tiềm lự Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

c, băng những chương trinh chiến lược phát triền, kế hoạch phát triền cụ thề hóa băng nhừng mục tiêu khách quan, từ đó định hướng phát triển cho các c

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

á nhân, doanh nghiệp, các ngành, vùng và các thành phần kinh tể.Không có bàn tay của nhã nước sè không có một cơ cấu kinh tế hợp lý mà ờ dó có nhừng n

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tếnước, sè không có nhừng nguồn lực cần thiết tạo đà cho sự phát triẻn. mà vắn đề quan trọng nhất làm tiền dề cho sự phát triển đó là kết cấu hạ tằng.Th

ứ hai’. Trong nen kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các hoạt động kinh tế chịu sự tác động cua các quy luật thị trường mà tại đó các thành viên Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

kinh tê quan tàm là lợi ích và lợi nhuận. Trong khi đó dề tạo ra sự công băng và tạo độnglục cho nền kinh tế phát triên thì đây lại là một nhược diêm

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

cua cơ chế thị trường. Điều đó đòi hỏi sự can thiệp của nhà nước. Đó là nhưng hàng hóa còng cộng, những công trinh kết cấu hạ tằng mang laị lợi ích c

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tếbào cho việc cung cấp nhưng hàng hóa này. Mặt khác mỏi thành viên kinh tế chi quan tâm đến lợi ích cá nhân cúa minh cho nên hoạt động cua người này có

thè gây thiệt hại cho người khác hoặc cho xà hội. tuy nhiên nó lại không được phàn ánh vào chi phí cua cá nhân, doanh nghiệp đó.Do vậy nhà nước với t Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

ư cách Là chủ thề của nền kinh tế, vối nhừng mục tiêu kinh tế vì mô đòi hôi phải cung cấp nhừng hàng hóa và dịch vụ công cộng , và đàm bao cho nền kin

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

h tế phát triền công bằng , không có sự triệt tiêu lẫn nhau, làm mắt cân đối tới sự phát triền nền kinh tế.Thừ ba: Nền kinh tế hàng hóa vận hành theo

LỜI MỜ ĐÀUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đề tiến lên chủ nghía xà hội cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế cua mồi nước với khu vực v

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế tầng lớp trong xã hội; Các quan hệ kinh tế không lành mạnh, thi nền kinh tế không thề phát triển được. Mặt khác khi nhưng khuyết tật cùa cơ chế thị t

rường không thề khắc phục , thì nó lai làm môi trường kinh tể. chính trị. xà hội và đối ngoại không ổn định và lành mạnh. Chinh nhưng nhược điềm này đ Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

ẽ ra xu hướng phu định nhưng điều kiện hoạt động của ban thân nó: Đó là bất binh dẳng, là phàn hóa giàu nghèo, vẩn đề môi sinh môi trường và quan trọn

Lý luận về quản lý và quản lý nhà nước về kinh tế

g nhất là nguồn lực phân bò không hiệu quà.Mâu thuần lợi ích kinh tế giùa các giai tầng xà hội là nhược diêm cơ ban nhắt chi phối toàn bộ hoạt động ki