KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         77 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọớc và nhân dân ta đang phấn đấu năm 2020 đưa Việt nam cơ bàn trờ thành một nước Công nghiệp hoá . Đày là mục tiêu chiến lược nhăm tạo nền tâng cho côn

g cuộc xây dựng thành công Chu nghía xã hội. Hiện tại Việt nam van là một nước nông nghiệp còn lạc hậu, kinh tế nông nghiệp có vị trí chu đạo trong đờ Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

i sống xà hội. Do đó đê công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, trước tiên phái tiến hành Công nghiệp hoá 'hiện đại hoá nòng nghiệp, nông thôn. Đó là q

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

uan điểm chi đạo cùa Đãng và Nhà nước ta trongchiến lược kinh tế xà hội đến năm 2020 .Quan diêm này cằn được quán triệt thực hiện dồng bộ trong cà nướ

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọi và thực thi các chính sách cua Đang và Nhà nước. Tính đến nay, Thanh Sơn vần là một huyện với nền kinh tế thuần nông lạc hậu, chậm chạp trong chuyển

đồi. Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá và chuyền dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn địa bàn huyện Thanh Sơn rắt chậm. Do vậy. trin Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

h độ cơ giới hoá và khá năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỳ thuật vào san xuất nòng nghiệp là rất hạn chế. Cho nên năng suất và chất lượng trong sân xuấ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

t nòng nghiệp thấp kém . Các ngành công nghiệp và ngành dịch vụ chiếm tỳ trọng nhỏ trong GDP cùa huyện... có nhiều nguyên nhân tác động đen quá trình

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ xã hội nói chung và cơ chế, chinh sách phát triền kinh tê nông nghiệp, nóng thôn nói riêng. Vân đê câp bách là phái nâng cao hiệu qua thực thi các ch

ính sách của nhà nước và xây dựng cơ chế, chính sách mới phù hợpCHƯƠNG 1 : CO SỞ LÝ LUẬNI.Một số khái niệm cơ bản1. Kinh tể nống nghiệp1.1Kình tê nông Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

nghiệp là một ngàng san xuất vật chất CO' ban cua hâu hêt các quôc gia , nhât là các nước (lang phát triền.Nếu hiểu theo nghía hẹp thì Kinh tế nông n

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

ghiệp chi bao gồm các ngành: Trồng trọt.Chãn nuôi và Dịch vụ nóng nghiệp:Còn theo nghía rộng,Nó bao gồm cà ngành Lâm nghiệp và Thuý sàn( Trong phạm vi

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ - kỹ thuật phức tạp đa dạng. Đề phát triền Kinh tế nông nghiệp cẩn phái sư dụng tiềm năng sinh học ,cây trồng, vật nuôi và phai làm cho người sân xuấ

tcó sự quan tâm thoã dáng , gán lợi ích cùa họ với sử dụng quá trinh sinh học đó nhằm tạo ra ngày càng nhiều san phẩm cuối cùng cho nền san xuất xã hộ Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

i.ỉ.2.ỉ)ậc (liêm cùa Kinh tê nông nghiệpỉ. 2.1 Sàn xuất Nông nghiệp được tiến hành trên địa bàn rộng ỉ ớn . phức tạp phụ thuộc nhiều vào diều kiện tự

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

nhiên nên mang tinh khu vực rò rệt. Đặc diêm này cho thây ơ đâu có đất Nông nghiệp và lao động thì có thê tiên hành sán xuât nông nghiệp. Thế nhưng mồ

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọi chú ý đến các vắn dề kinh tế - kỳ thuật sau dày :*Tiến hành điều tra các nguồn tài nguyên Nông nghiệp trên phạm vi ca nước đề qui hoạch sân xuất cho

phù hợp .*Xâỵ dựng phương hướng sân xuất kinh doanh , cơ sờ vật chất kỹ thuật phải phù hợp với đặc diêm và yêu cầu sàn xuất nông nghiệp cúa tưng vùng Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

.*Hệ thống các chính sách kinh tế vá các chinh sách phát triển phái phù hợp với điều kiện cũa vùng, từng khu vực nhất định.1.2.2Dai đai ì à cần thiết

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

cho tất cà các ngành kinh tề nhưng nội dung kinh té ìại khác nhau .Trong Nông nghiệp đắt đai là tư liêu san xuất chú yếu không thê thay the được. Rộng

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọgười có thê khai thác chiều sâu cùa mộng đắt nhằm thoa màn nhu cầu tăng thèm cúa con người về nông sàn phẩm. Chinh vì vậy trong quá trình sir dụng đất

phái biết quí trọng, tiết kiệm, thương xuyên cãi tạo và bồi dường đề không làm giâm độ phi nhiêu cùa đất.1.2.3Dối tượng cùa sân xuất nông nghiệp là c Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

ơ thè song cua cây trồng và vật nuôi, chúng phát sinh phai triền theo qui luật sinh học. Do vậy chúng rất nhạy câm với yếu tó ngoại cảnh.Các yếu tó nà

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

y sè ánh hường trực tiếp đến thu hoạch sân phẩm cuối cùng. Kết quả thu được ờ chu trình sàn xuất trước sè là tư liệu cho chu trình sản xuất sau.Cho nê

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọất cùa san xuất nông nghiệp. Bời vì một mặt quá trinh sàn xuất nòng nghiệp là quá trinh tái sản xuất kinh tế gẳn với tái sãn xuất tự nhiên ; thời gian

hoạt dộng và thời gian san xuất xen kè nhau song lại không hoàn toàn trùng hợp nhau, sinh ra tính thời vụ cao trong Nóng nghiệp.Tính thời vụ trong Nô Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

ng nghiệp là vĩnh cừu không thể xoá bõ được mà chi co thể hạn chế nó trong quá trình sân xuất. Mặt khác do sự biến thiên về điều kiện thời tiết khi hậ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

u, mỗi loại cày trồng có sự thích ứng nhất định dần đến nhưng mùa vụ khác nhau. Tinh kịp thời vụ có tác động rắt quan trọng đối với người nóng dàn.Tin

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ việc làm ở ki nông nhàn1.2.5Một sổ đặc điềm riêng cùa nền Nông nghiệp Việt Nam .-Nông nghiệp nước ta dang tử tinh trạng lạc hận tiến lên xây dựng nền

Nòng nghiệp san xuất hàng hoá theo định hướng XHCN không qua giai đoạn phát triên TBCN. Điều đó cho thấy xuất phát diêm cua nền Nông nghiệp san xuất Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

hàng hoá là rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Do vậy cơ sớ vật chắt còn nghèo nàn. kết cấu hạ tằng nóng thôn yếu kém, lao động

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

thuần nông còn chiếm tý lệ lớn trong tỏng lao động xà hội. trình độ cơ giới thấp .năng suất lao động thắp.-Nông nghiệp nước ta dang chuyền từ tự cung

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọtý trọng san phàm phi Nóng nghiệp.-Nền Nông nghiệp nước ta là nền Nông nghiệp nhiệt dới có pha trộn ôn dới nhất là ờ Miền bắc và được trãi rộng trên b

ốn vùng lớn phức tạp : Trung du . Miền núi, Đồng bằng, Ven biên .Đặc điềm này đem lại nhiều thuận lợi cơ bàn. đồng thời cùng gây ra nhừng khó khăn lớn Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

cho sân xuất Nông nghiệp .- Đê dưa nền Nông nghiệp nước ta phát triên lên trình độ sân xuất hàng hoá, chúng ta phải tim kiếm mọi cách đê phát huy nhữ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

ng thuận lợi và khác phục khó khăn, đồng thời phai có cơ chế chinh sách phù hợp đê phát triền Kinh tế nông nghiệp nước ta theo dường lối cũa Đãng vã N

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọrong đó có 1 ìệt NamCác san phẩm cua Nông nghiệp có tinh chắt thiết yen: Cho dù khoa học kì thuật có phát triền như ngày nay thì vẫn chưa có ngành nào

thay thế được sàn phàm cùa Nông nghiệp. Lương thực, thực phẩm là yếu tố dầu tiên , có tính chất quyết định sự tồn tại và phát triền của con người cùn Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

g như phát triển kinh tế xà hội cùađắt nước. Các nhã kinh tế học đều thấy rằng điều kiện tiên quyết cho phát triền là tăng cung lương thực cho nên kin

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

h lẻ quốc dân bang tự sán xuất hoặc nhập khâu lương thực. Xà hội ngây càng phát trièn, đời sòng con người ngày càng được nâng cao thi nhu cầu cua con

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọm ... muốn nen kinh tế phát triền dời sống nhàn dân ôn định thi phần lớn lương thực tiêu dùng phái dược sàn xuất ra trong nước. Các nước châu Á dang t

im mọi kha năng dè lãng an minh lương thực .2.2Khu vực Kinh tê nông nghiệp dang giữ vai trò cư bàn và to lởn ở hâu het các nưởc đang phát triên, Xông Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

nghiệp chiếm tỳ trọng lớn trong GĨ)P. Không nhùng vậy ớ nhưng nước cỏ nền công nghiệp phát triển tỳ trọng GDP Nông nghiệp thấp nhưng khối lượng nông s

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

ân ờ các nước này khá lớn và không ngừng tăng lên nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của dàn cư .2.3Xông nghiệp cô vai trò quan trọng trong cung cấp c

LÒI MỞ ĐẢUChúng ta đều biết, hiện nay, đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xà hội chu nghía với bao khó khãn. thách thức. Đàng, Nhà nướ

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọđộng cho phát triển công nghiệp và đò thị .Khu vực Nòng nghiệp là cơ sờ đề liên hành còng nghiệp hoá và dô thị hoá .-Kinh tế nông nghiệp cung cấp nguồ

n nguyên liệu to lớn và qui giá cho công nghiệp đặc biệt cồng nghiệp chè biên .-Khu vực Nông nghiệp là nguồn cung cấp vốn lớn cho sự phát triền kinh t Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

ế trong dỏ có công nghiệp , nhất là giai đoạn dầu cua quá trình công nghiệp hoá dất nước: Bời dây là khu vực lớn nhất xct về cã lao dộng và sán phẩm q

Chuyên đề thực tập thực trạng và một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

uốc dân. Các nguồn Vốn có thể dược lạo ra bảng nhiều cách: tiết kiệm cùa nhân dân. thuế Nóng nghiệp, ngoại tệ xuất khâu nòng sán ... Nông nghiệp được