KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRẤN THỊ HIỀNQUẢN LÝ HOẠ I ĐỘNG THU HÚT GIÁO VIÊN GIÓI TẠI TRU ÔNG TIÊU HỌC, TRUNG HỌC co SỞ VÀ TRUNG HỌC PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng NinhHÔ THÔNG VĂN ĩ ANG THÀNH PHÓ HẠ LONG, TĨNH QUẢNG NINHLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019SỐ hóa bời Trung (âm Học liệu và Cổng nghệ (h

ông tin - ĐHTNh((p://lrc.(nu.edu.vnĐẠĨ HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRẤN THỊ HIỀNQUÂN LÝ HOẠ I ĐỘNG THU HÚT GIÁO VIÊN GIÓI TẠI TRƯ ỜNG TIÉƯ H (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

ỌC, TRƯNG HỌC co SỚ VÀ TRUNG HỌC PHÔ THÔNG VĂN LANG THÀNH PHÓ HẠ LONG, TÍNH QUẢNG NINHNgành: Quán lý giáo dục Mã so: 8.14.01.14LUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

ỌC GIÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thế TruyềnTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bời Trung lâm Học liệu và Công nghệ (hông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRẤN THỊ HIỀNQUẢN LÝ HOẠ I ĐỘNG THU HÚT GIÁO VIÊN GIÓI TẠI TRU ÔNG TIÊU HỌC, TRUNG HỌC co SỞ VÀ TRUNG HỌC PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh cứu là trung thực và chưa dược công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Thái Nguyên, tháng 6 năm 2019Tác già luận vãnTrần Thị HiềnSố hóa bời Trung lâ

in Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLÒI CẤM ƠNVới tình cám chân thành, em xin bày to lòng biết cm và sự kính trọng tới Lãnh (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

đạo trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, các Thay giáo Cô giáo đà tham gia giang dạy và cung cấp những kiến thức CƯ ban. sâu sác. tạo điều ki

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

ện giúp dờ em trong quá trình học lập và nghiên cứu lại nhà trường.Đặc biệl. với lam lòng thành kính, em xin gừi lời câm ơn sâu sac nhat den PGS.TS. H

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRẤN THỊ HIỀNQUẢN LÝ HOẠ I ĐỘNG THU HÚT GIÁO VIÊN GIÓI TẠI TRU ÔNG TIÊU HỌC, TRUNG HỌC co SỞ VÀ TRUNG HỌC PH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninhg xin gưi lời cam ưn Lành đạo Sư Giáo dục và Dào lạo tinh Quang Ninh, lànli đạo Phòng Giáo dục ’1'iếu học thành phố Hạ Long cùng bạn bè. người thân dà

tạo diều kiện cả về ihỡi gian, vật chất, linh ihần cho lác giá trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận van.Trong quá trình học tậ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

p. nghiên cứu và hoàn thành luận văn. mặc dù ban thân em dă luôn co gang nhưng chác chắn không tránh khôi nhừng khiêm khuyết. Kinh mong được sự góp ý.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Thu Hút Giáo Viên Giỏi Tại Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Văn Lang Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

chì dần cua các Thầy, các Có và các bạn dong nghiệp.Em xin trăn trọng căm ơn!Thái Nguyên, tháng 6 nám 2019Tác già luận vấnTrần Thị HiềnSổ hóa bởi Tru

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRẤN THỊ HIỀNQUẢN LÝ HOẠ I ĐỘNG THU HÚT GIÁO VIÊN GIÓI TẠI TRU ÔNG TIÊU HỌC, TRUNG HỌC co SỞ VÀ TRUNG HỌC PH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRẤN THỊ HIỀNQUẢN LÝ HOẠ I ĐỘNG THU HÚT GIÁO VIÊN GIÓI TẠI TRU ÔNG TIÊU HỌC, TRUNG HỌC co SỞ VÀ TRUNG HỌC PH