KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THU HÀQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KÉT ĐÀO TẠO Ờ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHÉ NGHIỆP -GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái NguyênN ĐẠI TÙ, TỈNH THÁI NGU YÊNLUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN LÝ GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019số hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTNhttp://lrc.tnu.

edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM • • •NGUYÊN THI HÀQUẤN LÝ HOẠT ĐỘNG LĨÊN KÉT ĐÀO TẠO Ỏ TRƯNG TÂM GĨẢO DỤC NGHẺ NGHTỆP -GTẢO DỤC THƯỜNG (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

XUY ÊN HUYỆN ĐẠT Tư, TỈNH THÁT NGƯYÊNNgành: Quản lý giáo dục Mã số: «.14.01.14LUẬN VÀN THẠC sĩ QUÀN LÝ GIÁO DỤCNgưòi hướng dần khoa học: TS. Vũ Lan I

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

lưong 99*9THÁĨ NGUYÊN - 2019Số hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đày là công t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THU HÀQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KÉT ĐÀO TẠO Ờ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHÉ NGHIỆP -GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên9Tác già luận vănNguyền Thu HàSố hóa bới Trung tâm Học liệu và Còng nghệ thõng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẢM ƠNVới tình cam chân thành, em xi

n bày tó lòng biết ơn và sự kinh trọng tới Lãnh đạo trường Dại học sư phạm - Dại học Thái Nguyên, các Thầy giáo Cô giáo đà tham gia giăng dạy và cung (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

cấp những kiến thức cơ băn. sâu sắc. lạo điều kiện giúp dờ em trong quá trình học tập và nghiên cứu tại nhã trường.Dặc biệt, với lam lông thành kính,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

em xin gữi lời câm ơn sâu sac nhất đen TS. Vù Lan Hương, người đà trực liếp hướng dần khoa học và tận linh giúp đờ em trong suốt quá trinh học tập, ng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THU HÀQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KÉT ĐÀO TẠO Ờ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHÉ NGHIỆP -GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên bè. người thân đà lạo điều kiện cá về thời gian, vật chất, tinh than cho lác giã trong suốt quá trình học lập. nghiêncứu và hoàn thành luận văn.Trong

quá trình học tập, nghiên cứu vả hoàn thành luận vãn, mặc dũ ban thân em đà luôn co gang nhimg chắc chan không tránh khôi nhùng khiêm khuyết. Kính mo (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

ng dược sự góp V, chi dần cua các Thầy, các Cỗ và các bạn dồng nghiệp.Em xin trân trọng cám ơn!Thái Nguyên. íháng 4 năm 2019l ác giả luận vãnNguyễn Th

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

u Hà

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THU HÀQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KÉT ĐÀO TẠO Ờ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHÉ NGHIỆP -GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THU HÀQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KÉT ĐÀO TẠO Ờ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHÉ NGHIỆP -GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN