KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMLÊ ANH TUẤNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTÉM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GTÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÓNG Ở TĨNH LÀO CATLUẶN VĂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai TTTẠC sĩ KĨTOA nọc GTÁO DỤCTHÁI NGUYÊN-2019số hóa bơi Trung tâm Học liệu vã Công nghệ thòng tiu - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG

ĐẠI HỌC sư PHẠMLÊ ANH TUẤNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTÉM ĐỊNH CHẲT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÒ THÔNG Ờ TÌNH LÀO CAINgành: Quản lý giáo dục MA ngành: 8 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai

.14.01.14LUẬN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: TS. HOANG VĂN DƯƠNGTHÁI NGUYÊN-2019số hóa bời Tning tàm Học liệu vã cóng nghệ thò

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai

ng tú) - ĐHTNhttp-.v'hc.tnu.edu.vuLỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cua riêng tôi, các số liệu và kết quà nghiên cứu ghi trong

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMLÊ ANH TUẤNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTÉM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GTÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÓNG Ở TĨNH LÀO CATLUẶN VĂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai tâm Học liệu và Còng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.niLỜI CÁM ƠNXin cam ơn Khoa Tâm lý giáo dục. Phòng Đào tạo sau đại học. Trường Đại học S

ư phạm - Đại học 1 'hái Nguyên cùng các Thầy Cô giáo đà tham gia giăng dạy và giúp dờ tôi trong suốt quá trinh học tập vã nghiên cứu.Xin trân trọng ca (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai

m ơn Thầy giáo - T-S. Hoàng Văn Dương, người dà tận tinh giúp dờ tôi trong suốt quá trinh nghiên cữu vã hoãn thành luận vãn.Xin cám on sự quan lâm cũa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai

Hiệu trướng và quý thây cô giáo các trường TH PT cua tinh Lão Cai dà tạo diều kiện thuận lợi vã cung cấp số liệu, tư vắn khoa học cho lôi trong SUÔI

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMLÊ ANH TUẤNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTÉM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GTÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÓNG Ở TĨNH LÀO CATLUẶN VĂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Caiốt quá trinh học tập. nghiên cứu.Mặc dù dà hết sức cố gắng nhưng chác chắn luận vãn tốt nghiệp không tránh khôi nhưng sai sól. kính xin được góp V và

chi dẩn thêm.Thái Nguyên. í háng ì Ị nám 2019Số hỏa bơi Trung tâm Hoc liệu và Cõng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMLÊ ANH TUẤNQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTÉM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GTÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÓNG Ở TĨNH LÀO CATLUẶN VĂN