KHO THƯ VIỆN 🔎

Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu

ĐÁNH GIÁ HffiN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KINH TRONG LĨNH vực sử DỤNG MÔI CHAT LẠNH 0 THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH VÀ ĐÉ XUẤT GIAI PHẤP GIAM THIÉƯMỤC LỤCDANĨT M

Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểuMỰC CHƯ VIF.T TẤT--------------------------VDANTĨ MỤC BÀNG..................................viDANH -MỤC HÌNH.................................viiCHƯƠNG

1 Mơ ĐÀI----------------------------------11.1.Tinh câp thiết cùa đê lài 11.2.Tình hình nghiên cứu 11.3.Mục tiêu dể tài 21.4.Phạm vi dề tài 21.5.Nội Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu

dung nghiên cứu 21.6.Phương pháp luân của để tài 31.6.1.Giao thông công công------------------------------------------------41.6.2.Trung tâm thương mạ

Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu

i - siêu thị.....................................51.7.Ý nghía của đề tàiCHI ONG 2 TÔNG Ql AN VÈ THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH.................................

ĐÁNH GIÁ HffiN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KINH TRONG LĨNH vực sử DỤNG MÔI CHAT LẠNH 0 THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH VÀ ĐÉ XUẤT GIAI PHẤP GIAM THIÉƯMỤC LỤCDANĨT M

Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu..........................82.1.3.Khi hậu.............................................................92.2.Điều kiện kinh lế - xà hội 102.2.1.Kinh tế..

..........................................................102.2.2.Xà hội-------------------------------------------------------------112.2.3.ĩĩệ thống Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu

giao thống công cộng.....................................12ĐÁNH GIA HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHA KÍNH TRONG LỈNH vực sử DỰNG MÔIc HAT LANH O THANH PH

Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu

O HO CHÍ MINH VẠ ĐE XUẤT GIAI PHÁP GIAM THIÊU2.2.4.Trung tầm thương mại - siêu thị---------------------------------16CHƯƠNG 3 TONG QUAN NGHIÊN CĩT TRO

ĐÁNH GIÁ HffiN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KINH TRONG LĨNH vực sử DỤNG MÔI CHAT LẠNH 0 THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH VÀ ĐÉ XUẤT GIAI PHẤP GIAM THIÉƯMỤC LỤCDANĨT M

Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu.2.Tác động cùa hiệu ímg nhà kinh đen môi (rường------------------193.1.3.Các khí gây hiệu ứng nhà kính..................................213.1.4.Công

ước, nghị định pháp lý liên quan..........................223.1.5.Các nghiên cứu, thống kê khí nhà kínhtrên thể giói............243.1.6.Các nghiên cún Đồ án tốt nghiệp đánh giá hiên trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu

, (hống kê khí nhà kinhừ TP.HCM...............273.2.Tỏng quan vé môi chất lạnh283.2.1.Khái niệm......................................................2

ĐÁNH GIÁ HffiN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KINH TRONG LĨNH vực sử DỤNG MÔI CHAT LẠNH 0 THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH VÀ ĐÉ XUẤT GIAI PHẤP GIAM THIÉƯMỤC LỤCDANĨT M

ĐÁNH GIÁ HffiN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KINH TRONG LĨNH vực sử DỤNG MÔI CHAT LẠNH 0 THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH VÀ ĐÉ XUẤT GIAI PHẤP GIAM THIÉƯMỤC LỤCDANĨT M