KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         150 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpìa khóa đê phát triển đất nước. Hiện nay. với hơn 800.000 cơ sờ sàn xuất công nghiệp và gần 70 khu che xuat (KCX) - khu công nghiệp (KCN) tập trưng đà

đóng góp một phần rất lớn vào GDP cua đất nước. Tuy nhiên, vấn đề bào vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.Với tốc độ phát triển kinh tế liên tụ Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

c tâng trưởng tử 8-11% trong nhừng nãm gần đây. kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) luôn dần đầu và xứng đáng là “đầu tầu” khu vực kinh tế trong đi

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

ềm phía Nam. nhưng TP.HCM cũng đang phai gánh vác nặng nè một lương chât thài công nghiệp sinh ra từ sự tăng trướng đó.Tính đen đâu năm 2011. trong sô

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpệ thông xử lý nước thai. Tông lượng nước thai từ các KCN ước khoáng 1 triệu m3, ngày đêm (chiêm khoáng 35% tòng lượng nước thai của ca nước).Hiện, cà

nước còn 127 KCN chưa xây dựng còng trinh xứ lỷ nước thài tập trung, trong đó có gần 50 K.CN đà vận hành cần phải khẩn trương xây dựng. Tống còng suẩt Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

xử lý nước thài tại các KCN mới ở mức 339.500 m3 'ngày/đèm. tương đương với 33.95% lượng nước thãi được xử lý. Các KCN này cùng đang xây dựng thêm 32

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

nhả máy xử lý nước thải, với còng suất 160.600m3/ngày đêm. tương ứng với 16.06%. Như vậy. nêu các nhà máy xử lý nước thãi đang xây dựng đi vào hoạt đ

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợprăn nguy hại chiêm khoáng 20%. Nhiêu nơi có nhà máy xử lý nước thãi nhưng thực chất không hoạt động vi thiếu kinh phí hoặc các cơ sở sân xuất xử lý nh

ưng không đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Vi vậy. nhiêu chi tiêu vẻ coliform, amoniac. kim loại nặng đêu vượt tiêu chuân cho phép.Với Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

hơn 800 nhà máy năm trong 15 KCN. KCX đang hoạt động (theo thòng kê tháng 6/2005 của Phòng Quân Lý Chất thãi rắn - Sở Tài Nguyên và Mòi trường TP.HCM)

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

: gan 28.000 cơ sở vừa và nhô năm phân tán kliắp thành phố (theo Cục thống kê Thành Phò HCM năm 2004). mỏi ngày thành phò tiếp nhận khoảng 250 tân bùn

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpàn TP.HCM thãi ra 6*726.4 tấn BTCN.1Đò ÁN TÓT NGHIẸPGVHD: Th.s Lâm Vinh SơnTác động của BTCN đối với mòi trường, cành quan và muôn vật củng như sự cần

thiết và tầm quan trọng cua quàn lí BTCN đà đề cập đến rất nhiều trong các đạo Luật Bão vệ mòi trường cũa tầt cá các quốc gia trên thê giói, trong tu Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

yên bỏ của các tỏ chức quốc tế, trong nhiều tài liệu, sách báo hội nghị, hội tháo... Ở Việt Nam. các vấn đẻ liên quan đến BTCN cùng dà được qui định c

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

ụ thê trong Luật Bão vệ môi trường và các văn bản pháp qui dưới Luật. Gan đây chúng đà được đề cập đen rất nhiêu trong các hòi nghị, hội thào khoa học

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpn chức năng, nghiên cứu và đào tạo. mà còn là đối với đại đa số các tằng lớp nhân dàn kèm theo nhưng lời chi trích gay gắt. đặc biệt là đỏi với các kh

u còng nghiệp tập trung.Việc xử lý nước thãi công nghiệp còn gặp nhiêu khó khăn do các còng trình hạ tang kỳ thuật, nhài là lình vực xử lý nước thãi v Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

à chất thãi dòi hỏi đâu tư lớn nhưng lợi nhuận dịch vụ này mang lại ĩhàp. phi dịch vụ ĩhâp chưa đâm bão thu hòi chi phí cho còng tác quân lý vận hành

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

và dầu tư còng trinh nên chưa có nhiều nhà đầu tư tham gia. Một phần do cơ chế chính sách chưa thu hút đầu tư. mặt khác các nhà đầu tư tư nhàn tiêm lự

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp và các KCN nói riêng có thể nói là một vấn đề hết nan giâi và bat cạp trong bối cảnh hiện nay. Chi có một phân rât nhô BTCN được thu hồi. tái chê và

tái sử dung ngay trong các cơ sớ công nghiệp hay tái chẻ bèn ngoài do các cơ sở tư nhân đâm nhiêm. Phân lớn BTCN. kê cà BTCN nguy hại được bò lần lộn Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

với rác đò thi và được đô bừa bài xuống các kênh rạch, khu đắt trống, gây nên tình trạng ò nhiễm mòi trường. Mặc dù qui che quan li BTCN đà có hiệu lư

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

c từ hơn chục nãm nay (nãm 1999) nhưng việc tách riêng BTCN nguy hại ra khôi BTCN van chưa thục hiện được thực hiện tốt ơ các cơ sờ đăng ki quân lí BT

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpmáy tái chê chat thai cùng như thị trường trao đòi chat thài. Ngay ờ nước ta. hoạt động thu hồi tái chê chất thài cùng khá nhộn nhip, các cơ sớ thu go

m và tái che chất thài đà được hình thành và phát triển. Chính vì thế. có thê nôi một trong nhừng biện pháp góp phần Làm giâm thiêu chat thái là việc Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

tuần hoàn và tái sư dung hợp lý chat thải. Hơn nừa công tác này còn giúp mang lại lợi ích kinh tế thòng qua việc tiết kiệm nguyên liệu san xuất công n

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

ghiệp, hoặc tạo ra nguồn thai mới. Các lơi ích cùa công tác này bao gôm :3ĐÒ ẤN TÓT NGHIỆPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh Sơn•Lợi ích kinh tế thòng qua việc tiết

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpn thãi nên giâm ò nhiễm mòi trưởng.Do đó. đê giãi quyêt các vân đè nêu trên, đê lâi “Nghiên cứu kháo sát hiện trạng xử lý nước thãi và quân lý bùn thã

i tại một sô khu còng nghiệp trong địa bàn thành pho Hô Chi Minh và đê xuât biện pháp xử lý bùn thãi thích hợp.’* đà được chọn đê thực hiện đồ án tốt Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

nghiệp.2.MỤC TIÊU ĐÈ TÀI :Nghiên cửu và đánh giá hiện trạng xử lý nước thãi và hệ thòng quản lý bùn thãi của câc nhà máy xử lý nước thãi tập trung tại

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

một sổ khu công nghiệp ở TP.HCM đề đề xuât xây dựng biện pháp quân lý thích hợp. hiệu quà.3.PHẠM VI VÀ ĐỎI TƯỢNG NGHIÊN CƯU :3.1Phạm vi:Đề tài giói h

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợppháp quân lý cho các nhà máy xử lý nước thãi tập trung tại một sổ khu công nghiệp ờ TP.HCM.3.2Đối tương nghiên cứu:Nước thài và bùn thai công nghiệp t

rong 4 khu công nghiệp cụ thề là:•Khu Công Nghiệp Tân Bình•Khu Còng Nghiệp Tân Tạo•Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân•Khu Còng Nghiệp Tây Bàc Cù Chi4.PHƯƠNG Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

PHẤP NGHIÊN CỨƯ :4.1Phương pháp điều tra klìào sát:Thông qua giấy giới thiệu của trường và vãn phòng Khoa Kỳ thuật Môi trường Đại học Kỳ thuật Công n

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

ghệ, tiên hành quá trinh đi khảo sát thực nghiệm và đánh giá chung vê hiện trạng môi trường xư lý bùn thài tại nhà máy xư lý nước thai tập trung tại c

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì

Đỏ ÁN TÓT NGHIEPGVHD: Th.s Lâm Vĩnh SơnCHƯƠNG MỞ ĐÀU1.ĐẠT VÁN ĐÈ:Việt Nam Là một nước đang phát triển. Còng nghiệp hóa - hiện đai hóa được xem như chì