KHO THƯ VIỆN 🔎

Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         68 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

Đẻ tài: “Hiên trạng và khá nâng sử dụng đất lip trên aơ tóm cóng nghiệp ờ huyên Ba Tr», tinh Ben Tre"LỜI MỜ ĐẦUI. Tính cấp thiết cùa đề tài:Đât líp là

Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến treà một trong nhùng đơn vị đât được hình thành do nhân tác. mau chàt của đãi líp bị xáo trộn và chịu tác động cùa các yêu (ò hình thành đất như: Khí hậu

, chè độ nước, thâm thực vật và thời gian đê bắt đâu tiên trinh hình thành đât mới hoặc tự phục hồi nếu được kế thừa các đất cù. Do đó, tính chất cùa Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

đất líp không còn như đất nguyên thũy trước khi đào đãp.Trong nhừng còng trình khảo sát đánh giá đàt trước đây (nliât là vùng canh tác lúa) đất lip ch

Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

iếm diện tích không lớn. Hơn nừa. cũng ít có ỷ nghĩa trong tổng giá trị quỳ đài. Chính vi vậy mà chưa được quan tâm nghiên cửu.Nhùng năm gần đây. dưới

Đẻ tài: “Hiên trạng và khá nâng sử dụng đất lip trên aơ tóm cóng nghiệp ờ huyên Ba Tr», tinh Ben Tre"LỜI MỜ ĐẦUI. Tính cấp thiết cùa đề tài:Đât líp là

Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre nghiệp. Việc canh tác trên đât líp đê khăc phục các vàn đẻ trên là rất cần thiết. Hơn nửa. việc dào dấp trong vùng đất nông nghiệp với khối lương rất

lớn (kênh mương thủy lợi. công trinh đê bao. hồ vuông...) nhắt Là vùng đất nuôi thủy sàn nước mặn ven biến. Các thống kê bước đầu trong vùng nuôi tôm Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

ven biên cho thấy đất líp chiêm 30-40% tòng diện tích sử dụng.Ngoài ra. các tác động của đất lip đến mòi trường nuôi thủy sân đà được ghi nhận sau nh

Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

ừng lần mờ rộng diện tích nuôi tôm. nhưng cơn mưa đột xuất trong mùa khô hoặc đầu mùa mưa V.V....Từ đó ta thay vai trò cùa đàt lip rất quan trọng. Vì

Đẻ tài: “Hiên trạng và khá nâng sử dụng đất lip trên aơ tóm cóng nghiệp ờ huyên Ba Tr», tinh Ben Tre"LỜI MỜ ĐẦUI. Tính cấp thiết cùa đề tài:Đât líp là

Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến trehương ThàoIĐề tài: "Hiên trạng và khả nâng sir dung đất lip trên ao tỏni công nghiẽp ở huyên Ba Tri. tinh Ben Tre'+ CT: C hiết băng nước cất. chuẩn độ

băng AgNO.1 0.02N.4- Sulphate hòa tan: Chiết bảng nước cât. đo độ đục (theo p p Xlap).IV. Các kết quà đạt được cùa đề tài:Cản cử vào đê cương đà duyệ Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

t của đê tài. khôi lượng còng việc và dừ liệu đàu vào được thực hiên như sau:-Số lương phẫu diện đất: 12-Sô lượng mau phàn tích:+ Hóa học đàt: 12 mảu+

Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

Vật lỷ đất: 12 mảu-Các chì tiêu phân tích:+ Hóa học đất: pH«20, EC. OM. so/. cr .+ Vật lý đàt: thành phần cơ giới, độ âm.-Phiếu điều tra: 20 phiếuGVH

Đẻ tài: “Hiên trạng và khá nâng sử dụng đất lip trên aơ tóm cóng nghiệp ờ huyên Ba Tr», tinh Ben Tre"LỜI MỜ ĐẦUI. Tính cấp thiết cùa đề tài:Đât líp là

Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến treình 1 - Sơ đò vùng khâo sát.GVHD: ThS. Nguyền Văn ĐệSVTH: Đặng Thị Phương Thào4Đề tài: "Hiên trong và khả năng sứ dụng đất lip trẽn ao tỏm công nghièp

ở huyên Ba Tri. tinh Bén Tre'Chương 1: TỎNG QUAN VÈ ĐIẺU KIỆN Tự NHIÊN & KINH TÉ XẢ HỘI VÀ DÁT LÍP HUYỆN BA TRI1. Tông quan về huyện Ba Tri: Đồ án tốt nghiệp công nghệ môi trường hiện trạng và khả năng sử dụng đất líp trên ao tôm công nghiệp ở huyện ba tri, tỉnh bến tre

Đẻ tài: “Hiên trạng và khá nâng sử dụng đất lip trên aơ tóm cóng nghiệp ờ huyên Ba Tr», tinh Ben Tre"LỜI MỜ ĐẦUI. Tính cấp thiết cùa đề tài:Đât líp là