KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

Chuyên De Thực TậpGỈTỈD: TS. Nguyễn Hồng MinhMỤC LỤCDANH MỤC Sơ ĐỎ, BANG B1ỀCDANĨT MỤC HĨNH VẼDANH MỊ c rì 'MÉT TẤTLỜĨMỜDẢU...........................

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)....................................................1Chưoiìg ĩ: Thực Trạng Dâu Tư Phát Triền Tại Cống Tỵ Cồ Phần BiTi Giai Đoạn 2009-2013.............

...........................................................21.1.Giói Thiệu Công Ty cổ Phần BiEi..............................................21.1.1.Qu Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

á trình hình ihành và phái triển.......................................2/. /. /. /. Quá trình hình thành............................................2Ị

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

. 1.1.2. Quá trình phát triển...............................................3Ị. ỉ. 1.3. Thành tựu Á’ băng sáng chế....................................

Chuyên De Thực TậpGỈTỈD: TS. Nguyễn Hồng MinhMỤC LỤCDANH MỤC Sơ ĐỎ, BANG B1ỀCDANĨT MỤC HĨNH VẼDANH MỊ c rì 'MÉT TẤTLỜĨMỜDẢU...........................

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1).....6ỉ. 1.2.1. Cơ cấu tố chửc Công ty cổ phần BIFI...............................61.1.2.2.Chức nàng, nhiệm vụ các phòng ban tại Công ty Co phần B1F1.

... 71.1.3.Một số hoạt động chủ yếu cũa công ty cỗ phần BIFI.......................101.1.3.1.Sán xuất phụ gia bê rông................................. Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

.........10ỉ. 1.3.2. Kinh doanh sàn phẩm Á phát triền mạng lười bản hàng...............12ỉ. 1.3.3. Dịch vụ tư vấn chuyến giao còng nghệ trong lình vực

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

sinh học. xây dựng........................................................................131.1.3.4. Kinh doanh bẩt động sân.........................

Chuyên De Thực TậpGỈTỈD: TS. Nguyễn Hồng MinhMỤC LỤCDANH MỤC Sơ ĐỎ, BANG B1ỀCDANĨT MỤC HĨNH VẼDANH MỊ c rì 'MÉT TẤTLỜĨMỜDẢU...........................

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)đâu lư phát trién tại công ly cô phân BiFi giaiđoạn 2009-2013....................................................................151.2.1.Chiến lược dầ

u tu phát triển của CTCP BiFi giai đoạn 2009-2013..........151.2.2.Nguồn vốn & CƯ cấu vón đầu tư phát triển lại cóng ly cổ phần BiH........181.2.2.ỉ. Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

Quy mô vồn dầu tư tại ("TCP ỉìiFi giai doạn 2009-2013............. 181.2.2.2. Cơ cầu vốn đầu tư tại CTCP BiFi giai đoạn 2009-2013................ 20Sv

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

: Nguyễn Trọng DôLớp: Kinh Tể Dầu Tu 52AChuyên De Thực Táp Gỉ HD: TS. Nguyễn Hồng Mình1.2.3.Nội dung đầu tư phát triền tại CTCP BiFi giai đoạn 2009-20

Chuyên De Thực TậpGỈTỈD: TS. Nguyễn Hồng MinhMỤC LỤCDANH MỤC Sơ ĐỎ, BANG B1ỀCDANĨT MỤC HĨNH VẼDANH MỊ c rì 'MÉT TẤTLỜĨMỜDẢU...........................

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)..........261.2.3.3. Đau lư phát triên nguồn nhân ỉ ực...............................291.2.3.4.Đầu tư cho hoạt động marketing.........................

.........33 Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần bifi(1)

Chuyên De Thực TậpGỈTỈD: TS. Nguyễn Hồng MinhMỤC LỤCDANH MỤC Sơ ĐỎ, BANG B1ỀCDANĨT MỤC HĨNH VẼDANH MỊ c rì 'MÉT TẤTLỜĨMỜDẢU...........................