KHO THƯ VIỆN 🔎

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         104 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

Đò ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: ThS. LÊ THỊ vu LANCHƯƠNG 1: MỠDẢU1.1.Đặt vấn đềNước Việt Nam tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng được thiên nhiên ưu đài nhiều quan

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh tháin canh xinh đẹp, đa dạng và độc đáo. vừa mang tính chất văn hóa thế giới vừa có tính lịch sử đặc thù cùa dân tộc Việt Nam. Với xu hướng phát triền kho

a học kỳ thuật như vù bão thì nhu cầu thích lìm hiểu về thiên nhiên cùa con người ngây càng gia lâng: nhùng phong cánh mang nét đẹp hoang sơ kèm theo Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

bầu không khí trong lành là nhùng nơi hấp dản du khách trên thế giới. Vì thế. du lịch là một ngành kinh tế có nhiều tác động đến mói trường hơn bát cứ

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

một ngành kinh tế thị trường não khác.Nhưng tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho du lịch chủ yếu được khai thác từ môi trường nên hậu quá cùa nó (bao g

Đò ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: ThS. LÊ THỊ vu LANCHƯƠNG 1: MỠDẢU1.1.Đặt vấn đềNước Việt Nam tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng được thiên nhiên ưu đài nhiều quan

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh tháithức du lịch sinh thãi (DLST) đà ra dời.1.2.Lý do chọn đề tàiTrong thời đại ngày nay, khi dất nước phát triền theo hướng cóng nghiệp hóa - hiện đại hó

a. chất lượng cuộc sống được cái thiện và không ngừng nàng cao thì con người càng có nhu cầu giãi trí nhiều hơn: nhắt là xu hướng nghi ngơi đi tham qu Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

an du lịch: mặc dù ớ mỏi người khi chọn loại hình thư giãn này với nhiều mục đích khác nhau nhưng nhìn chung đều là dề khám phá về thế giới xung quanh

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

, chiêm ngưởng nhừng canh quan dẹp hay viếng thăm các bào tàng di tích lịch sư. thậm chí chi là muốn tận hường câm giác được gan gùi, hòa mình vào thi

Đò ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: ThS. LÊ THỊ vu LANCHƯƠNG 1: MỠDẢU1.1.Đặt vấn đềNước Việt Nam tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng được thiên nhiên ưu đài nhiều quan

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái đó. đề tài “Khào sát hoạt động Du lịch sinh thái ờ thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bào vệ môi trường trong hoạt độn

g Du lịch sinh thái'’ sè tìm ra nhưng giãi pháp đê nâng cao ý thức của mọi người về báo vệ mòi trường khi tham gia loại hình du lịch này đúng nghía hơ Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

n.Trang 1GVHD: ThS. LÊ THỊ vu LANĐÓ ÁN TÓT NGHIỆP1.3.Giới hạn của đề tàiKhông gian nghiên cửu của đe tài mờ rộng trên phạm vi cã nước nhimg sẽ đi sâu

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

xào khảo sát thực trạng DLST ờ thành phổ Hổ Chi Minh. Do hạn chế về thời gian và điều kiện nên việc khảo sát thực địa cùa đề tài chi được tiến hành ở

Đò ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: ThS. LÊ THỊ vu LANCHƯƠNG 1: MỠDẢU1.1.Đặt vấn đềNước Việt Nam tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng được thiên nhiên ưu đài nhiều quan

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái tàiKháo sát tinh hình hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố Hồ Chi Minh đê đưa ra nhùng biện pháp khá thi nhẩm xây dựng chương trình nàng cao nhận

thức bão vệ môi trường cho cộng đồng khi tham gia hoạt động này.1.5.Nội đung nghiên cứur Nấm vừng các kiến thức về du lịch sinh thái;r Tổng quan về du Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

lịch và du lịch sinh thái ờ Việt Nam;X Kháo sát hiện trạng du lịch sinh thái tại các diêm du lịch trên địa bàn thành phố Hổ Chi MinhX Đánh giá tình h

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

ình nhận thức bão vệ môi trường cùa cộng đồng ở một số điềm du lịch sinh thái tại thành phổ Hồ Chí MinhX Đưa ra các biện pháp trong công tác quân lý h

Đò ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: ThS. LÊ THỊ vu LANCHƯƠNG 1: MỠDẢU1.1.Đặt vấn đềNước Việt Nam tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng được thiên nhiên ưu đài nhiều quan

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái6.1Phương pháp thu thập, xừ lý tài liệuĐây là phương pháp được áp dụng đầu tiên trong quá trình lãm đề tài; thu thập, thanh lọc nhưng lài liệu theo nộ

i dung và sắp xếp theo từng đề mục, so sánh, dối chiếu đê chọn lọc. xữ lý.7.6.2Phương pháp thong kêSau khi thu thập được nhiều dừ liệu, thống kê theo Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

từng đề mục, nội dung cần nghiên cứu. Xứ lý các số liệu và đánh giá hiệu quá nhận thức bao vệ môi trường cúa xà hội thông qua hoạt dộng DLST.Trang 2Ci

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

VHD: ThS. LÈ THỊ vu LANĐÕ ÁN TÓT NGIĨIẸP1.6.3Phưưngpháp tham khao ý kiến chuyên giaTham khảo ỷ kiến chuyên gia và các nhả quân lý môi trường nhẩm dưa

Đò ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: ThS. LÊ THỊ vu LANCHƯƠNG 1: MỠDẢU1.1.Đặt vấn đềNước Việt Nam tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng được thiên nhiên ưu đài nhiều quan

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh tháia nhận thức cúa cộng dồng mà tiêu biếu lả du khách ớ một số dicm DLST ờ Thành phó Hồ Chí Minh về môi trường và ỷ thức tham gia các hoạt động bảo vệ mô

i trường dè nhìn nhận, cỏ cách đánh giã xác thực nhẩm xây dựng chương trình, đưa ra ỷ kiên đóng góp mang lại hiệu qua. phù hợp với thực lè hon.Phương Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

pháp thực hiện: Phông vấn trực tiếp vả phát phiếu điều traBâng tổng kết số phiếu điều tra thâm dò nhận thức cua du khách lại một sỗ điềm du lịch trên

Đồ án tốt nghiệp khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở thành phố hồ chí minh và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

địa bàn thành phố Hồ Chí MinhBang 1. Bàng tổng kết số phiếu diều tra tại các điểm du lịch

Đò ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: ThS. LÊ THỊ vu LANCHƯƠNG 1: MỠDẢU1.1.Đặt vấn đềNước Việt Nam tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng được thiên nhiên ưu đài nhiều quan

Đò ÁN TÓT NGHIỆPGVHD: ThS. LÊ THỊ vu LANCHƯƠNG 1: MỠDẢU1.1.Đặt vấn đềNước Việt Nam tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng được thiên nhiên ưu đài nhiều quan