KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         57 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong

Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong

□ Khái niệmChwng3□ Tác động cùa con người đến MôiMối tươngtrường □ o nhiêm mối trườngtác giữa□ Tác động của ô nhiêm mỏi trường tớicon ngườisức khoèvà

Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong môitrường3.1 Khái niệm về mối tưoììg tác giữa con người và môi trườngCon người đã tác động vào hệ thống tự nhiên như thế nào? • Tác đông vào hê thuc

vệt >Canh tác. trồng trọt. >Chặt phá rừng và trổng cây - gày rừng >Lai tậo ra các giỏng mới. thục phẩm biến đồi gen. >Biết ỉựa chọn các loài thục vật Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong

cho các mục dich sông của minh.r Khai thác sừ dụng làm cạn kiệt, tuyệt chùng các loài thục vật quỹ hiếm3.1 Khái niệm •về mối tưong tác giữa con người

Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong

và môi trườngCon người đà tác động vào hệ thống tự nhiên như thề nào?• Tác dộng vào hệ dộng vậtr-WZ.> Sàn bắt các Ịoài động vật để làm nguồn thực phẩm

□ Khái niệmChwng3□ Tác động cùa con người đến MôiMối tươngtrường □ o nhiêm mối trườngtác giữa□ Tác động của ô nhiêm mỏi trường tớicon ngườisức khoèvà

Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truongòi đã tác động vào hệ thống tự nhiên như thế nào?3.1 Khái• Tác dỗng_\'àỉ) hẹ thong tài nguyên thiênniệmnhiên> Sứ dạng mróc if- sinh hoạt, trong nông -

về mốicòng nghiệp; đất ìtè san xuất nòngtưong tácnghiệp...giữa con> Gày ô nhiêm và lãm cạn kiệt các nguồnngười vànguyên này.moitrường3.1 Khái nỉệm về Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong

mối tưong tác giữa con người và moi trườngCon người dà tác dộng vào hệ thống tự nhiên như thề nào? • yhũĩìg thu mù con ngưòi không thè su dụng dưọc đế

Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong

o đâu 'ỉ >Nước thài sinh hoạt và sần xnắt đuọc thài ra các thu ỳ vực. >Chất thai rắn. chất thai nguy hại thái bó ra mòi trường đất Các loại khi thai

□ Khái niệmChwng3□ Tác động cùa con người đến MôiMối tươngtrường □ o nhiêm mối trườngtác giữa□ Tác động của ô nhiêm mỏi trường tớicon ngườisức khoèvà

Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong nguồn tàiniệmnguyên, không gian lãnh thổ sống cho con người nhưng Trái đất một vậtvề mốithể hữu hạn. nó cùng có khả năng tảitương tácvà cung cấp một

lượng tài nguyêngiữa connhất định.người vàmôi trường1ỊỊẾ Chuong 3 su tuong tac giua con nguoi va moi truong

□ Khái niệmChwng3□ Tác động cùa con người đến MôiMối tươngtrường □ o nhiêm mối trườngtác giữa□ Tác động của ô nhiêm mỏi trường tớicon ngườisức khoèvà