KHO THƯ VIỆN 🔎

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         142 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

BÓI DLỬNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN SẢU THEO CHUYÊN DÉ- CÂU HỎI T y .CHUYÊN ĐỀ 1. ĐỊA LÍ Tự NHIÊN VIỆT NAMI.Vê kiến thức-Trình bày được vị trí địa lí. giới

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vni hạn phạm vi lành thố Việt Nam. Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí. phạm vi lành thô đối với tự nhiên, KT - XH và quốc phòng.-Phân lích các t

hành phần tự nhiên đẽ thấy được các đặc điềm cơ bàn cùa lự nhiên Việt Nam.-Phân tích và giải thích được đặc điẽm cùa cành quan ba miền lự nhiên ở nước Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

ta-Trình bày được một số lác động liêu cực do thiên nhiên gây ra dà phá hoại sàn xuất, gây thiệt hại về người và cùa.-Biết được sự suy thoái tài nguy

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

ên rừng, đa dạng sinh học. đất; một số nguyên nhân dán đến sự suy giâm, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiêm môi trường.-Biết dược chiến lược, chính sách vê

BÓI DLỬNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN SẢU THEO CHUYÊN DÉ- CÂU HỎI T y .CHUYÊN ĐỀ 1. ĐỊA LÍ Tự NHIÊN VIỆT NAMI.Vê kiến thức-Trình bày được vị trí địa lí. giới

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn chính Việt Nam hoặc bàn đô Các nước Đông Nam Á vị trí và phạm vi lành thố nước ta.-Sù’ dụng bản dồ Tự nhiên Việt Nam ( Atlat) đẽ trình bày các đặc di

êm nối bật vê địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, thực động vật và nhận xét mõi quan hệ tác dộng qua lại giừa chúng.-Sử dụng Atlat và kiên thức đà Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

học đẽ trình bày các đặc điẽm cúa ba miên tự nhiên.-Phân tích các bàng số liệu vê sự biên động của tài nguyên rừng, sự đa dạng sinh học và đât ở nước

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

ta.NỘI DUNG 1 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THÕI- CÂU HỎI Tự LUẬN1. Vị trí địa lí cùa Việt Nam có những đặc điẽm gì ?-Việt Nam nằm ở phía đông của bán đ

BÓI DLỬNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN SẢU THEO CHUYÊN DÉ- CÂU HỎI T y .CHUYÊN ĐỀ 1. ĐỊA LÍ Tự NHIÊN VIỆT NAMI.Vê kiến thức-Trình bày được vị trí địa lí. giới

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn trong vành đai khí hậu nhiệt dới, trong luồng di cư của các loài dộng thực vật, trong vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương.-Việt Nam có vị trí là chi

ếc câu nôi liên Đông Nam Á lục dịa và Đông Nam Á biến đào.-Phía bầc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Campuchia, phía đông và phía nam giáp Biến Đ Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

ông.GV: Nguyên Minh ChiênTrang 1BÓI DLỠNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN SÂU THEO CHUYÊN ĐẼ- càu hỏi T v ...__2.Vị trí địa li mang (lên nhùng thuận lợi và khó k

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

hăn gì cho quá trình phát triên kinh tẽ - xã hội nước la ?-Nhừng thuận lợi :+ Thuận lợi trong việc thông thương, giao lưu buôn bán với các nước trong

BÓI DLỬNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN SẢU THEO CHUYÊN DÉ- CÂU HỎI T y .CHUYÊN ĐỀ 1. ĐỊA LÍ Tự NHIÊN VIỆT NAMI.Vê kiến thức-Trình bày được vị trí địa lí. giới

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn cơ sở quan trọng đẽ phát triẽn các ngành công nghiệp.+ Mang lại khí hậu nhiệt dới âm, gió mùa thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuât và sự sinh trường, ph

át triển của cây trông và vật nuôi.+ Thuận lợi cho phát triên tống hợp kinh tẽ biên.+ Sinh vật phong phú, da dạng cả về số lượng và chúng loài.-Nhừng Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

khó khăn : Thiên tai thường xuyên xảy ra như bâo, lũ ; vân đê an ninh quốc phòng hết sức nhạy cảm.3.Hãy cho biết toạ độ địa lí Việt Nam. Qua toạ (lộ (

Bồi dương hsg dia ly phan tu nhien vn

lịa lí (ló, em bièl (lược điêu gì ?

BÓI DLỬNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN SẢU THEO CHUYÊN DÉ- CÂU HỎI T y .CHUYÊN ĐỀ 1. ĐỊA LÍ Tự NHIÊN VIỆT NAMI.Vê kiến thức-Trình bày được vị trí địa lí. giới

BÓI DLỬNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN SẢU THEO CHUYÊN DÉ- CÂU HỎI T y .CHUYÊN ĐỀ 1. ĐỊA LÍ Tự NHIÊN VIỆT NAMI.Vê kiến thức-Trình bày được vị trí địa lí. giới