KHO THƯ VIỆN 🔎

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         43 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

Bô.câu hôi TNKQ theo 30 trang Allot Điạ líViÌỊÌiamBỏ CÂU HỎI TRÃC nghiêm ki năng ATLAT Đ1Ạ LÍVIÊT NAM ( 30 trang) Trang 4&5, 6&7,13& 14 (vi trị, điạ h

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 tranghỉnh)Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hây cho biết quốc gia nào sau đây không tiếp giáp với Biên Đông?A.MianmaB. Malaysiac. Philip

pinD. BrunâyCáu 2: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hày cho biẽt daỳ núi Hoành Soil thuôc khu vưẹ dõi núi nào sau đây?A. Đông BaeB. Trư Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

ờng Sơn Namc. Tây BâcD. Trường Sơn BãcCâu 3; Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biẽt đinh núi Bi Doup cóđô cao làA. 2287mB. 2405

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

mC. 1761mD. 2051mcâu 4; Căn cứ vào Atlat Đia li Việt Nam trang 13 và!4, khu vưc đòi núi Tây Bác theo lát cát đĩa hĩnh từc đẽn D (C-D) cóđãc điém đĩa h

Bô.câu hôi TNKQ theo 30 trang Allot Điạ líViÌỊÌiamBỏ CÂU HỎI TRÃC nghiêm ki năng ATLAT Đ1Ạ LÍVIÊT NAM ( 30 trang) Trang 4&5, 6&7,13& 14 (vi trị, điạ h

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 tranguyên xen lâfi các thung lùng sông.C.cao ờđông bầc tháp dãn vềtây nam, cónhièu đinh núi cao, các cao nguyên xen lâft các thung lũng sông.D.cao dần từ đ

ông sang tây, nhiêu đinlì núi thấp, cao nhất làdăy Hoàng Liên Soil.Câu 5: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho bièt daỳ núi nào sau đây k Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

hông chay theo hướng tây bấc-dông nam?A. Hoàng Liên Sơn B. Con Voic. Đông TriềuD. Tam ĐãoCâu 6; Cản cứ vào Ailat Địa li Việt Nam trang 14. doc theo lá

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

t cảt điạ hinlì từ A đến B(A-B).lát câi đĩa hinlì A-B thẽhiêụ nôịdung nào dưới đây ?A.Hướng điạ hinlì vòng cung cùa vùng núi Trường Sơn Nam.B.Vùng núi

Bô.câu hôi TNKQ theo 30 trang Allot Điạ líViÌỊÌiamBỏ CÂU HỎI TRÃC nghiêm ki năng ATLAT Đ1Ạ LÍVIÊT NAM ( 30 trang) Trang 4&5, 6&7,13& 14 (vi trị, điạ h

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang 7: Cãn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biẽt Đông bâng Bâc Bỏ.thuôc miên tư nhiên nào sau đây?A. Miền Nam Trung Bô.vàNam Bò.B. Mi

ền Bâcc. MiènTây Bâc vàBấc Trung Bô.D. Miên Băc vàOõng Bắc Bắc Bò.Câu 8; Căn cư vao Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc theo lát cât điạ hình tư C đẽn Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

D (C-D) cao nguyên MôẹChâu nâm ởđô cao làA. 1000m -1500mB. 1500mc. 1000mD. 200m-1000mCâu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Hoang

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

Liên Sơn co hương laA. lây bấc-đông namB. đông -lâyC. vong cungD. đông bác-tây namCâu 10: Căn cứ vào Ailat Địa lí Việt Nam (rang 13 và 14. hãy cho biế

Bô.câu hôi TNKQ theo 30 trang Allot Điạ líViÌỊÌiamBỏ CÂU HỎI TRÃC nghiêm ki năng ATLAT Đ1Ạ LÍVIÊT NAM ( 30 trang) Trang 4&5, 6&7,13& 14 (vi trị, điạ h

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trangệt Nam trang 4 và5. hày cho biẽt thành phõnào sau dây lãđô thi trực thuôc (rung ương?A. ĐàLaỊB. Hài Phòngc. Nha TrangD. VinhCâu 12: Căn cư vào Atlat Đ

ịa lí Việt Nam trang 13, doc theo lâl cát điạ hĩnh tư A đẽn B(A-B) sơn nguyên Đỏng Văn nàm ởđô cao làA. trên Ì500mB. lOOOmc. dươil500mD. 500m-1000mCau Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

_1.3_; Cãn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5. hây cho quân đao Trương Sa thuôc tinh, thanh phônao sau đây?Bô.câu hoi TN’KQ theo 30 trang Atlat

Cau hoi trac nghiem phan atlat dia li hon 30 trang

Điợ li ViêỉNam

Bô.câu hôi TNKQ theo 30 trang Allot Điạ líViÌỊÌiamBỏ CÂU HỎI TRÃC nghiêm ki năng ATLAT Đ1Ạ LÍVIÊT NAM ( 30 trang) Trang 4&5, 6&7,13& 14 (vi trị, điạ h

Bô.câu hôi TNKQ theo 30 trang Allot Điạ líViÌỊÌiamBỏ CÂU HỎI TRÃC nghiêm ki năng ATLAT Đ1Ạ LÍVIÊT NAM ( 30 trang) Trang 4&5, 6&7,13& 14 (vi trị, điạ h