KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề văn nghị luận v8

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         71 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề văn nghị luận v8

Chuyên đề văn nghị luận v8

TÀI LIỆU ỎNTẬP VĂN BÀNNGỪ VĂN 8ÔN TẬP VĂN BẢN: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA ( NGUYỄN TRÃI)I, KIẾN THỨC Cơ BẢN1.Tác già:-Nguyên Trãi (1380 -1442) hiệu là ức Trai,

Chuyên đề văn nghị luận v8 con của Nguyên Phi Khanh, quê gốc ở Chí Linh, (inh Hái Dương,-Ông là nhà yêu nước anh hùng dân tộc, danh nhân vãn hóa thê giới.2.Vàn bâna,Hoàn cánh s

áng tác: Tác phàm ‘ Bình Ngô đại cáo ": ra đời (rong không khí hào hùng của ngày vui đại (hắng (1428), sau 10 năm k/c chổng quân Minh xâm lược. Tác ph Chuyên đề văn nghị luận v8

ẩm có ý nghía trọng đại như một bản (uyên ngôn.* Đoạn trích: Nâm trong phân mờ đâu của t/phâm.b,Phương thức biêu đạt: Nghị luậnc,Bô cục:+ Hai câu đầu:

Chuyên đề văn nghị luận v8

Tư tưởng nhân nghía+ Tám câu tiếp: Chân lý chú quyên, độc lập dân (ộc Đại Việt+ Sáu câu còn lại: sức mạnh cùa nhân nghía, cùa chù quyền dân tộc.d,Giá

TÀI LIỆU ỎNTẬP VĂN BÀNNGỪ VĂN 8ÔN TẬP VĂN BẢN: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA ( NGUYỄN TRÃI)I, KIẾN THỨC Cơ BẢN1.Tác già:-Nguyên Trãi (1380 -1442) hiệu là ức Trai,

Chuyên đề văn nghị luận v8 Việt ngang hàng với Trung Quốc.-Câu vãn biên ngâu ngân, mạnh như lời hùng biện đanh thép.-Biện pháp liệt kê các dán chứng cụ thế, các yếu tố xác định

tư cách độc lập của dân (ộc Dại Việt.-Kết hợp giữa lí lẽ và (hực tếe,Giá trị nội dung: Nước Đại Việt ta thế hiện quan niệm, tư tưởng tiên bộ cùa Nguy Chuyên đề văn nghị luận v8

ền Trài về Tô Quốc, đất nước và có ý nghía nhu’ bân tuyên ngôn độc lập. IU LUYỆN tậpA, DẠNG ĐÊ ĐỌC HIẼƯPHIẾU HỌC TẬP SỐ 1Đọc và trà lời câu hỏi:TÀI LI

Chuyên đề văn nghị luận v8

ỆU ỒN TẬP VĂN BÀN NGỪ VÀN 8Câu 9: Vì sao Bình Ngô đại cáo được xem là bản (uyên ngôn độc lập đầu tiên của dân (ộc Việt Nam?Câu 10: Từ nội dung của đoạ

TÀI LIỆU ỎNTẬP VĂN BÀNNGỪ VĂN 8ÔN TẬP VĂN BẢN: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA ( NGUYỄN TRÃI)I, KIẾN THỨC Cơ BẢN1.Tác già:-Nguyên Trãi (1380 -1442) hiệu là ức Trai,

Chuyên đề văn nghị luận v8ê loại: Cáo-Cáo: Thể vãn NL cõ được vua, chúa hoặc (hú lình dùng đẽ (rình bày 1 chú (rương hay công bõ kết quà 1 sự nghiệp đê mọi người cùng biết. Đượ

c viết bâng vãn biên ngầu.Câu 2:-Phương (hức biêu đạt chính: Nghị luận-Thời gian sáng tác:Nâm 1428, sau khi quân ta đại thăng quân MinhCâu 3: Nội dung Chuyên đề văn nghị luận v8

chính của đoạn trích: Niêm tự hào của tác già vê nước Đại Việt bao gôm không chi cương vực, địa phận mà cả nhừng giá trị (inh (hân như văn hóa, truyề

Chuyên đề văn nghị luận v8

n thõng lịch sừ, phong tục, văn hiến.... sánh ngang cùng với triều đại phong kiên phương Bầc.Câu 4: “Nhân nghĩa” là đạo lí, cách ứng xử và tình thương

TÀI LIỆU ỎNTẬP VĂN BÀNNGỪ VĂN 8ÔN TẬP VĂN BẢN: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA ( NGUYỄN TRÃI)I, KIẾN THỨC Cơ BẢN1.Tác già:-Nguyên Trãi (1380 -1442) hiệu là ức Trai,

TÀI LIỆU ỎNTẬP VĂN BÀNNGỪ VĂN 8ÔN TẬP VĂN BẢN: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA ( NGUYỄN TRÃI)I, KIẾN THỨC Cơ BẢN1.Tác già:-Nguyên Trãi (1380 -1442) hiệu là ức Trai,