KHO THƯ VIỆN 🔎

Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNPHẠM ĐỨC ANHTỔ CHỨC KÉ TOÁNTẠT CÔNG TY CÓ PHẦN ĐẦU TO]XÂY DỤNG VÀ KỸ THUẬT 29LUẬN VĂN THẠC sĩ KÉ TOÁNMÀ SỎ: 834 03 01NGCIỊỜI

Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29 IICI1ỚNG DẤN KHOA HỌC: I S. I RAN THỀ l.ừHÀ NỘI, NĂM 2022LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan Luận văn thạc sì "Tô chức kê toán tại Công ty Cô phân Đâu tư xâ

y dựng và kỹ thuật 29" là còng trinh nghiên cứu độc lập do tác giâ thực hiện dưới sự hướng dần của TS. Trần Thế Lữ. Luận vãn chưa được công bỏ trong b Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

àt cứ còng trình nghiên cứu nào. Các sô liệu, nội dung dược trinh bày trong luận văn lã trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, hợp lệ vã dam bao tuân thù c

Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

ác quy định vê bao vệ quyên sờ hừu trí tuệ.1 ôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của luận vãn thạc sì.Tác già luận vánPhạm Đức Anh ♦LÒI CẢM ƠN

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNPHẠM ĐỨC ANHTỔ CHỨC KÉ TOÁNTẠT CÔNG TY CÓ PHẦN ĐẦU TO]XÂY DỤNG VÀ KỸ THUẬT 29LUẬN VĂN THẠC sĩ KÉ TOÁNMÀ SỎ: 834 03 01NGCIỊỜI

Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29 tới Trường Dại học Công đoàn. Khoa sau đại học. đặc biệt là TS. I ran The Lử dà trực tiếp hướng dần. diu dắt. giúp dờ tòi với nhưng chi dẫn khoa học

quý giá trong SUÔI quá trinh trièn khai, nghiên cứu và hoãn thành de tài “775 chức kê toán tại Công ty Cô phân Dân tư xây dựng và kỹ thuật 29”.Xin châ Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

n thành cảm ơn các thầy cô giáo, các nhả khoa học dà trực tiếp giang dạy truyền đạt nhùng kiên thức khoa học chuyên ngành kê toán cho ban thân tôi tro

Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

ng suốt thời gian học tập tại trường.Xin gứi tới Ban Giám Dốc. các đồng chính lành đạo. Phòng Tài chính (.'ông ty cổ phần Dầu tư xây dựng và kỳ thuật

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNPHẠM ĐỨC ANHTỔ CHỨC KÉ TOÁNTẠT CÔNG TY CÓ PHẦN ĐẦU TO]XÂY DỤNG VÀ KỸ THUẬT 29LUẬN VĂN THẠC sĩ KÉ TOÁNMÀ SỎ: 834 03 01NGCIỊỜI

Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29t nghiệp.Cuôi cùng, xin bày to sự biêt ơn lới nhũng người ihàn (rong gia đinh, bạn bẽ nhừng người đà lạo điêu kiện, dộng viên, giúp đừ lôi trong suối

thời gian học tập vã nghiên cứu luận vãn của mình.Mặc dù dã có nhicu co gang hoàn thiện luận vãn bang tat cá sự nhiệt tình vả nâng lực của bản thân, t Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

uy nhiên không thê tránh khói nhừng thiêu sót. ràt mong nhận được sự đóng góp ý kiên cua quý thày cô và các bạn.Xin chân thành cam ơnìMỤC LỤCLời cam đ

Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

oanLời cam ơnMục lụcDanh mục các chừ viet tatDanh mục báng, sơ dồMỞ ĐẤU...................................................................11.Tinh câp

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNPHẠM ĐỨC ANHTỔ CHỨC KÉ TOÁNTẠT CÔNG TY CÓ PHẦN ĐẦU TO]XÂY DỤNG VÀ KỸ THUẬT 29LUẬN VĂN THẠC sĩ KÉ TOÁNMÀ SỎ: 834 03 01NGCIỊỜI

Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29m vụ nghiên cứu cua đê tài.........................34.Dôi tượng và phạm vi nghiên cứu....................................35.Phương pháp nghiên cửu....

.........................................46.Dóng góp cùa đê lài nghiên cứu.....................................57.Kct cấu luận vãn.................... Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kĩ thuật 29

..................................6

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNPHẠM ĐỨC ANHTỔ CHỨC KÉ TOÁNTẠT CÔNG TY CÓ PHẦN ĐẦU TO]XÂY DỤNG VÀ KỸ THUẬT 29LUẬN VĂN THẠC sĩ KÉ TOÁNMÀ SỎ: 834 03 01NGCIỊỜI

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNPHẠM ĐỨC ANHTỔ CHỨC KÉ TOÁNTẠT CÔNG TY CÓ PHẦN ĐẦU TO]XÂY DỤNG VÀ KỸ THUẬT 29LUẬN VĂN THẠC sĩ KÉ TOÁNMÀ SỎ: 834 03 01NGCIỊỜI