KHO THƯ VIỆN 🔎

8 thi diem mai l huong t1

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         111 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: 8 thi diem mai l huong t1

8 thi diem mai l huong t1

MAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNMAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNBÀI TẬP TIẾNG ANHTẠP 1 •THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÙA BỌ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠOCÓ ĐÁP ánNHÀ XUẤT BẢ

8 thi diem mai l huong t1ẢN ĐÀ NẴNG2«BÀI tập TIẺNG anh 8 - PHẢN BAI TẬPLỜI NÓI ĐÀU Ĩ—DNhâm giúp các cm học sinh có thêm tài liệu dè ôn luyện và thực hành môn tiêng Anh 8 theo

c hương trinh mời cúd Rộ Giáo dục và Đảo lạo, c húng tôi biên soạn bộ sách Bdi tệp tiêng Anh 8.Bài tập tiếng Anh 8 gồm hdi lập tương ứng vời hdi lập s 8 thi diem mai l huong t1

ách giáo khod Tiếng Anh 8 c úd nhà xuâĩ bàn Giáo Dục Việt Nam hợp tác với Nhà Xuât bàn Giáo dục Pearson.Bài tập tiêng .Anh 8 - tập 1 gôm 6 dơn vị bài

8 thi diem mai l huong t1

tập. dược biên soạn theo sát nội dung cùa 6 (lơn vị bài học trong sác h Tiếng Anh 8 - tập 1. Môi (lơn vị bài lập gồm 5 phần:*Phân A - Phonetics: các b

MAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNMAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNBÀI TẬP TIẾNG ANHTẠP 1 •THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÙA BỌ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠOCÓ ĐÁP ánNHÀ XUẤT BẢ

8 thi diem mai l huong t1luyện tử vựng và cúng cố kiẽn thức ngữ pháp trong từng đơn vị bài học.*Phan c - Speaking: các bài tập đặt câu hòi. hoàn lất đoạn hội thoại, sáp xếp đo

ạn hội thoại, v.v. giúp rèn luyện kĩ năng nói.*Phăn D - Reading: các đoạn vãn ngăn với hình thức điên vào chò trông, chọn từ dê điên vào chò trông, dọ 8 thi diem mai l huong t1

c và trà lời câu hòi. dọc rôi viẽt T (true) hoặc F (false), v.v. giúp luyện tập và phát triẽn kì năng đọc hiếu.*Phan E - Writing: các bài lập viết câu

8 thi diem mai l huong t1

giúp luyện lập kì năng viết.Sdu phần bài lập của mói (lơn vị bài lập có một bài kiếm trd (Test lor Unit) và Sdu 3 đơn vị bài tập có một bài tự kiêm t

MAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNMAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNBÀI TẬP TIẾNG ANHTẠP 1 •THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÙA BỌ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠOCÓ ĐÁP ánNHÀ XUẤT BẢ

8 thi diem mai l huong t1 được ý kiên dóng góp cùa thây cô giáo, quý phụ huynh và các bạn dọc dê sách dược hoàn thiện hơn. chân Ihãnh cám ơn.Bdn biên soạn Zenbooks.MỤC LỤCĨ-DU

NIT 1:...............................LEISUREACTIVITIES.....................................................5UNIT 2:...........................LIFE IN 8 thi diem mai l huong t1

THE COUNTRYSIDE....................................................17UNIT 3:................................PEOPLEOF VIETNAM..........................

8 thi diem mai l huong t1

..........................28.........................................TESTYOURSELF 1....................................................40UNIT 4:......

MAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNMAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNBÀI TẬP TIẾNG ANHTẠP 1 •THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÙA BỌ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠOCÓ ĐÁP ánNHÀ XUẤT BẢ

MAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNMAI LAN HƯƠNG - HÀ THANH UYÊNBÀI TẬP TIẾNG ANHTẠP 1 •THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÙA BỌ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠOCÓ ĐÁP ánNHÀ XUẤT BẢ