KHO THƯ VIỆN 🔎

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         110 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN VIỆT ANHsự THAM GTA CỦA KHÁCH DU LỊCH TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TROỊỜNG TỤ NHIÊN TẠI KHU DU LỊCH SA PA, TINH LÀO CAILUẬN V

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào caiVĂN THẠC sĩ XÃ HỘI HỌC MÃ Sỏ: 831 03 01NGHỊCH liqỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. DỞ THỊ VÂN ANHHÀ NỘI, NĂM 2021LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan Luận vãn thạc sì

“Sự tham gia của khách du lịch trong việc báo vệ môi trường tự nhiên tại khu da lịch Sa Pa, tinh Lào Cai" là công trinh nghiên cửu dộc lập do tác già Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

thực hiện dưới sự hướng dần của PGS.TS. Dỗ Thị Vân Anh. Luận văn chưa được công bò trong bill cứ công trình nghiên cứu nào. Các sô liệu, nội dung dượ

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

c trình bày trong luận vãn là trung thực, có nguôn gôc rò ràng, hợp lệ và dam bao tuân thu các quy định vê bão vệ quyên sỡ hừu trí tuệ.Tôi xin chịu tr

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN VIỆT ANHsự THAM GTA CỦA KHÁCH DU LỊCH TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TROỊỜNG TỤ NHIÊN TẠI KHU DU LỊCH SA PA, TINH LÀO CAILUẬN V

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai sự ho trợ, giúp dờ dù it hay nhiêu, dữ trục tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suôi thời gian từ khi bat đâu học tập ờ trường đên nay. tòi đà n

hận dược rất nhiều sự giúp dờ của quý Thầy cô. gia dinh vả bạn bè.Dê hoàn thành luận vãn này. bèn cạnh sự cỏ găng nỗ lực cua ban thân, tôi dà nhận dượ Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

c sự dộng viên vả giúp dờ rất lớn của nhiều cá nhân vả tập thỏ. Lừi đàu lien tôi bày to lòng cam ơn chân thành lứi các thầy, cô giáo trong khoa Xà hội

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

học. khoa Sau dại học vả Ban giám hiệu trường Đại học Công đoàn đà cho tòi một môi trường học lập. nghiên cứu thuận lựi trong suôi hai nãm học tập và

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN VIỆT ANHsự THAM GTA CỦA KHÁCH DU LỊCH TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TROỊỜNG TỤ NHIÊN TẠI KHU DU LỊCH SA PA, TINH LÀO CAILUẬN V

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào caiao cho tòi trong suốt thời gian lãm luận vãn.Tỏi cùng xin bày lo lòng cam em lới Ưỹ Ban Nhàn Dân thị xà Sa Pa. phòng l ãi nguyên - Môi trường thị xà S

a Pa dà tạo mọi diều kiện thuận lợi cung cấp cho lôi nhừng báo cáo. lài liệu hừu ích đè lòi thực hiện luận vãn này. l ôi cùng gửi lời cảm ơn tới Đảng Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

bộ. Ban giám doc, lành dạo phòng Hành chính Tông hợp Phàn hiệu Dại học Thái Nguyên tại linh Lào Cai là nơi lòi dang còng tác dà tạo mọi diêu kiện thuậ

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

n lợi tốt nhất de tôi dược tham gia học lập và hoãn thành luận vân thạc sì.Cuối củng tỏi xin bày tó lòng bict ơn den người thân, gia dinh, bạn bè, đỏn

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN VIỆT ANHsự THAM GTA CỦA KHÁCH DU LỊCH TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TROỊỜNG TỤ NHIÊN TẠI KHU DU LỊCH SA PA, TINH LÀO CAILUẬN V

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào caiMục lụcDanh mục các chừ viêt tâl Danh mục báng, biêu dô MỜ DẪU...................................................................11. l inh cấp thiết c

ủa dề tài............................................12.Tòng quan vê vân đê nghiên cứu........................................33.Mục đích, nhiệm vụ ng Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

hiên cứu.........................................84.Dôi lượng, khách thê và phạm vi nghiên cứu............................95.Phương pháp nghiên cứu...

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

.............................................96.Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa (hực liền.................................117.Câu hoi nghiên cứu. Gia thuy

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN VIỆT ANHsự THAM GTA CỦA KHÁCH DU LỊCH TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TROỊỜNG TỤ NHIÊN TẠI KHU DU LỊCH SA PA, TINH LÀO CAILUẬN V

Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai......................................13Chqưng 1. cơ SỞ LÝ LUẠN VÀ Tllực TIÊN VÉ VIẸC TIIAM GIA CỦA KHÁC II DU LỊC H TRONG VIẸC BẢO VẸ MÒI TRCQỜNG Tự

NHIÊN.................141.1. ('ác khái niệm cổng cụ..............................................141.1.1.Khái niệm tham gia........................... Sự tham gia của khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu du lịch sa pa, tỉnh lào cai

....................14

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN VIỆT ANHsự THAM GTA CỦA KHÁCH DU LỊCH TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TROỊỜNG TỤ NHIÊN TẠI KHU DU LỊCH SA PA, TINH LÀO CAILUẬN V

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN VIỆT ANHsự THAM GTA CỦA KHÁCH DU LỊCH TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TROỊỜNG TỤ NHIÊN TẠI KHU DU LỊCH SA PA, TINH LÀO CAILUẬN V