KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         126 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNPHAN THÀNH SONHOÀN THIỆN KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU L

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt namLỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAMLUẬN VÃN THẠC sĩ KÉ TOÁNMẢ SÓ: 834 03 01NGCIịờl ll(l|()'N(ỉ DẤN KHOA IIỌGĩ TS. NGUYỀN THỊ NGỌC LANHÀ NỘI, NÃM 2022LỜI CAM ĐOAN'

rỏi xin cam đoan luận vãn thạc sĩ: “A'ê toán doanh thu, chi phí và kêt quã kinh doanh tụi Công ty Trách nhiệm hint hạn Một thành viền Du lịch Công đoà Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

n Việt Nam” là công trình nghiên cứu độc lập do tác giủ thực hiện dưới sự hướng dẩn cua TS. Nguyền Thị Ngọc Lan. Luận vãn chưa được công bố trong bắt

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

cử công trình nghiên cứu khoa học nào. Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận vãn là tiling thực, có nguồn gốc rỏ ràng.Tôi xin chịu trách nhi

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNPHAN THÀNH SONHOÀN THIỆN KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU L

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt naminh doanh tai Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Công đoàn 1'iệt Nam”, tác giã nhận đirợc sự giúp đờ của các thay cô giáo, ban lãnh đạ

o. các phòng ban trong Công ty khao sát. tác giã đố hoàn thành được đê tài theo đúng kê hoạch.Trước tiên, tác gia xin gưi lời câm ơn chân thành vã sâu Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

sẮc đến giáo viên hướng dần khoa học TS. Nguyền Thị Ngọc Lan đã tận tinh hướng dần trong suòt quá trinh thực hiện dê tài. Đòng thời, tác giã xin gửi

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

lời câm ơn đèn các thây cỏ khoa Kê toán và khoa Sau đại học của trường Đại học Còng Đoàn đà giúp đờ. tạo điêu kiện cho tác giã trong quá trinh viêt lu

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNPHAN THÀNH SONHOÀN THIỆN KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU L

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt namia tìm hiêu. nghiên cứu tại Còng tỵ. Lời càm ơn cùa tâc gia xin gưi đến các anh chị phòng kê toán đà giúp dở. hirớng dần và cung cap các tài liệu nghi

ên cửu. trao đòi và giãi đáp những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu dề tài.Trong quá trình nghiên cửu. thực hiện dê tài mặc dù đà hết sức cỏ gang Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

song khó tránh khói sai sót. tác gia mong muốn sè nhận được nhiều đóng góp quý báu từ các thây cô và bạn đọc đè đê tài hoàn thiện hơn nừa và có ý nghĩ

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

a thiết thực trong thực tiền áp dụng.Xin trân trọng càm ơn!MỤC LỤCLời cam đoanLời cảm ơnMục lụcDanh mục các chừ viết tắtDanh mục bàng. biêu, sơ đóMỜ Đ

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNPHAN THÀNH SONHOÀN THIỆN KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU L

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam tình hình nghiên cứu có liên quan đên đê tài...........23.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu..................................44.Đỏi tượng và phạm vi ng

hiên cứu..................................45.Phương pháp nghiên cửu...........................................56.Đóng góp cùa đè tài nghiên cứu....... Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

............................67.Ket cấu của luận văn.............................................6Chqơng 1. LÝ LUẠN CHUNG VẺ KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn việt nam

VÀ KÉT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH, DỊC II vụ ....71.1.Đặc diêm hoạt dộng cùa doanh nghiệp du lịch, dịch vụ ảnh híqóngdến kế toán doanh

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNPHAN THÀNH SONHOÀN THIỆN KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU L

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNPHAN THÀNH SONHOÀN THIỆN KÉ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU L