KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         104 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink

Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNĐẶNG HÒNG DOANHHIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN LOGISTICSVINALINKLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHMà số: 8340101NGƠ

Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalinkƠỊỜIHOỊỚNG DẢN KHOA HỌC: TS. NGUYÊN ANH TUẤNHÀ NỘI, NẲM 2022LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn thạc sì "Hiệu quà kinh doanh tại Công ty cô phân Log

istics Vinaỉink" là công trình nghiên cứu độc lập do tác gia thực hiện dqới sự hơỊỚng dẩn cúa TS. Nguyễn Anh Tuấn. Luận văn chop duỊỢC cóng bỏ trong b Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink

ât cử cóng trinh nghiên cứu nào. Các sỏ liệu, nội dung đơỊỢc trình bày trong luận văn là tiling thực, có nguồn gỏc rò ràng, hợp lệ và đăm bào tuân thủ

Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink

các quy định về bào vệ quyền sở hữu tri tuệ.Tòi xin chịu trách nhiệm vê toàn bộ nội dung của luận vãn thạc sì.Tác giã luận vãnĐặng Hông DoanhLỜI CẢM

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNĐẶNG HÒNG DOANHHIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN LOGISTICSVINALINKLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHMà số: 8340101NGƠ

Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalinkcủa các thây giáo, có giáo trong khoa Sau đại học Trqởng Đại học Cóng đoàn; Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên cua Công ty cỏ phân Logistics Vinalink

....Đặc biệt là sự tận tinh hqởng dẫn. chi bao cùa thây giáo TS. Nguyền Anh Tuân; sự úng hộ. động viên cùa đông nghiệp, gia đinh và bè bạn.Tòi xin châ Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink

n thành cám on sự giúp đờ cùa các thày cô giáo, các quý cơ quan, gia dinh, bạn bè và đóng nghiệp. Sự giúp đờ này đã dộng viên, cò vù và giúp tòi nhận

Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink

thức, làm sáng tỏ thêm cà mặt lý luận và mặt thực tiễn vê lình vực mà luận văn nghiên cứu.Luận văn là quá trinh nghiên cứu còng phu. sự làm việc khoa

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNĐẶNG HÒNG DOANHHIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN LOGISTICSVINALINKLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHMà số: 8340101NGƠ

Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink.Tôi rât mong nhận đqợc sự quan tâm. ỷ kiên đóng góp của các thây cô giáo và nhừng dộc giã quan tâm đến đề tài này.Xin chân thành câm ơn!MỤC LỤCLời ca

m đoanLời cám ơnMục lụcDanh mục các chừ viết tắtDanh mục bâng, biểu, sơ đồMỞĐẢU....................................................................... Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink

..11. Tính cấp thiết cùa đề tài..................................................12.Tòng quan về tình hình nghiên cửu hên quan đề tài luận vãn........

Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink

.........23.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu cùa đề tài................................44.Đoi tơỊợng và phạm vi nghiên cứu.............................

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNĐẶNG HÒNG DOANHHIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN LOGISTICSVINALINKLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHMà số: 8340101NGƠ

Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần logistics vinalink.................67.Kểt cấu luận văn..........................................................6Chqơng 1. Cơ SÒ LÝ LUẬN VÈ HIỆU QUÀ KINH DOANH TRONG

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNĐẶNG HÒNG DOANHHIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN LOGISTICSVINALINKLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHMà số: 8340101NGƠ