KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ NGỌC ÁNHẢNH HƯỞNG CỦA ĐỤC GIÓNG PIÉTRAIN KHÁNG STRESS VÀ PIDU ĐÉN sức SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI Fl (LAN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của ChúngNDRACE X YORKSHIRE) VÀ ĐỜI CON CỦA CHÚNGLUẬN VÀN THẠC sĩ CHĂN NUÔIThái Nguyên - 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ NGỌC ÁNHẢNH HƯ

ỞNG CỦA Đực GIÓNG PIÉTRAIN KHÁNG STRESS VÀ PIDU ĐÉN sức SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI Fl (LANDRACE X YORKSHIRE) VÀ ĐỜI CON CỦA CHÚNGChuyên ngành: Chân nuôi Mã (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúng

số ngành: 60 62 01 05LUẬN VĂN THẠC sĩ CHĂN NUÔINgười hướng dẫn khoa học:TS. DƯƠNG MẠNH HỪNGThái Nguyên - 2016iLỜI CẢM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúng

trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết qua nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bát kỳ công trình nào khác.C

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ NGỌC ÁNHẢNH HƯỞNG CỦA ĐỤC GIÓNG PIÉTRAIN KHÁNG STRESS VÀ PIDU ĐÉN sức SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI Fl (LAN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúngc Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo phòng đào tạo Sau đại học. và sự nhất trí cua giáo viên hướng dần tôi đà thực hiện nghiên cứu đề tài: “Anh

hường cua đực giống Pietrain kháng stress và PìDu đen sức san xuất cua lợn nái F1 ( Landrace ,v Yorkshire) và dời con cùa chúng”.Trong quá trình học t (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúng

ập. nghiên cửu. thực hiện đề tài tôi dà nhận được sự giúp đờ nhiệt tình của Ban lành đạo nhà trường, phòng đào tạo Sau đại học. giáo viên hướng dần. t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúng

rang trại chăn nuôi cùng các bạn đong nghiệp.Nhân dịp này. tôi xin gữi lời cam ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, làn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ NGỌC ÁNHẢNH HƯỞNG CỦA ĐỤC GIÓNG PIÉTRAIN KHÁNG STRESS VÀ PIDU ĐÉN sức SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI Fl (LAN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúngiáo viên hướng dần khoa học: TS. Dương Mạnh Hùng và chú trang trại chăn nuôi : Nguyền Vãn Toán đã tận tình giúp dở và tạo mọi điều kiện cho tôi trong

quá trình thực hiện luận vàn.Tôi xin kính chúc các thây cô lành dạo Nhà trường và toàn thè thây cô giáo trong phòng quân lý đào tạo Sau đại học sức kh (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúng

ỏe, hạnh phúc và thành dạt. chúc các bạn học viên mạnh khoe, học tập và thành công trong cuộc sống.Tôi xin câm ơn gia dinh, bạn bè. đồng nghiệp dã dộn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Đực Giống Pietrain Kháng Stress Và Pidu Đến Sức Sản Xuất Của Lợn Nái F1 ( Landrace X Yorkshire) Và Đời Con Của Chúng

g viên khuyến khích, tạo mọi diều kiện thuận lợi, giúp đờ tôi hoàn thành luận văn này.Tác giãHoàng Thị Ngọc ÁnhiiiDANH MỤC CÁC BẢNGTrang

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ NGỌC ÁNHẢNH HƯỞNG CỦA ĐỤC GIÓNG PIÉTRAIN KHÁNG STRESS VÀ PIDU ĐÉN sức SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI Fl (LAN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ NGỌC ÁNHẢNH HƯỞNG CỦA ĐỤC GIÓNG PIÉTRAIN KHÁNG STRESS VÀ PIDU ĐÉN sức SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI Fl (LAN