KHO THƯ VIỆN 🔎

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phát

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         111 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phát

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phát

TROịỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN TRỌNG THẢOCHIẾN LƠỊỢC KINH DOANHCỦA CÔNG TY CÓ PHẤN ĐẦU TCIJ CÔNG NGHỆ QUÓC TẾ THỊNH PHÁTLUẬN VĂN THẠC Sĩ QUẢN TRỊ KĨN

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phátNH DOANH MÀ SỎ: 8340101NGCIỊỜI H(I]ỚNG DẤN KHOA HỌC: TS. HOÀNG VÃN HẢOHÀ NỘI, NĂM 2022LÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn thạc sì “Chiên lược kinh d

oanh cua Công ty Cô phân Đâu tư Câng nghệ Ọuôc tê Thịnh Phát" là công trinh nghiên cứu dộc lập do tác giã thực hiện do|ới sự hcqớng dần của TS. Hoàng Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phát

Văn liáo. Luận van chqa đuỊỢc còng bô (rong bàl cứ còng (rinh nghiên cứu nào. Các sô liệu, nội dung do|ợc trình bày trong luận vãn lả trung thực, cò n

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phát

guồn gôc rõ ràng, hựp lệ và dam bao tuần (hu các quy định vè bao vệ quyên sư hửu tri tuệ.rỏi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cùa luận vãn thạ

TROịỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN TRỌNG THẢOCHIẾN LƠỊỢC KINH DOANHCỦA CÔNG TY CÓ PHẤN ĐẦU TCIJ CÔNG NGHỆ QUÓC TẾ THỊNH PHÁTLUẬN VĂN THẠC Sĩ QUẢN TRỊ KĨN

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phátt, Các cơ quan liên quan d nhiệt t nh h trợ trong việc thu thập thông tin, c nhùng iến đ ng g p thực té giúp tôi hoàn thành luận văn này.Xin chân thàn

h cám ơn quý thây, cò TrơỊỜng Dại học Công đoàn, đặc biệt lả qu thay, cô Khoa Quản trị inh doanh vả Khoa Sau dại học d truyền đạt nhùng iền thức qu bá Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phát

u và những inh nghiệm giúp tôi hoàn thành choỊơng tr nlì cao học do|ỢC thuận lợi.Xin chân thành cám ơn TS. Hoàng Vân Hao đ lận l 1111 hơỊỚng dẫn lôi h

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phát

oãn thành luận vãn này.Xin cám ơn các bạn đòng nghiệp, nhùng ngqời đ giúp đờ lòi irong thời gian di phóng vấn hảo sát de tỏi hoàn thành bải luận vân n

TROịỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN TRỌNG THẢOCHIẾN LƠỊỢC KINH DOANHCỦA CÔNG TY CÓ PHẤN ĐẦU TCIJ CÔNG NGHỆ QUÓC TẾ THỊNH PHÁTLUẬN VĂN THẠC Sĩ QUẢN TRỊ KĨN

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phátêt tatDanh mục báng. biểu, sơ dồMỚ ĐẤU................................................................11.Tính cap thiết của dề tài....................

......................12.Tòng quan linh hình nghiên cứu có liên quan tới đè lài.............23.Mục dich và nhiệm vụ nghiên cửu........................ Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phát

............44.Dối kqợng và phạm vi nghiên cứu....................................55.PhơỊơng pháp ngliicn cứu.........................................

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phát

.66.Đỏng góp mới của dề tài............................................67.Kct cấu của luận vãn..............................................7Chopng 1.

TROịỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN TRỌNG THẢOCHIẾN LƠỊỢC KINH DOANHCỦA CÔNG TY CÓ PHẤN ĐẦU TCIJ CÔNG NGHỆ QUÓC TẾ THỊNH PHÁTLUẬN VĂN THẠC Sĩ QUẢN TRỊ KĨN

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư công nghệ quốc tế thịnh phátên Iqợc kinh doanh cùa doanh nghiệp..8

TROịỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỀN TRỌNG THẢOCHIẾN LƠỊỢC KINH DOANHCỦA CÔNG TY CÓ PHẤN ĐẦU TCIJ CÔNG NGHỆ QUÓC TẾ THỊNH PHÁTLUẬN VĂN THẠC Sĩ QUẢN TRỊ KĨN