KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVÒ THỊ KHÁNH MYẢNH HƯỞNG CỦA CHÉ PHẢM ADE-SELPLEX ĐẾN KHẢ NÃNG SINH TRƯỞNG, KHÁNG BẸNH VÀ CHAT LƯỢNG THỊT C

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải PhòngCỦA LỢN NGOẠI NUÔI TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNGLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆPCHUYÊN NGÀNH: CHÂN NUÔITHÁI NGUYÊN - 2015ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMVÕ THỊ KHÁNH MYẢNH HƯỞNG CỦA CHÉ PHẢM ADE-SELPLEX DẺN KHẢ NÂNG SINH TRƯỜNG, KHÁNG BỆNH VÀ CHAT LƯỢNG THỊT CỬA LỢN NGOẠI NƯÔI TẠ (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

I HƯYẸN THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNGChuyên ngành: Chăn nuôi Mã so ngành: 60 62 01 05LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆPNgười hướng (lẫn khoa học: TS. Phạ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

m Thị Hiền LươngTHÁI NGUYÊN - 2015iLÒ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan bán luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu, kết q

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVÒ THỊ KHÁNH MYẢNH HƯỞNG CỦA CHÉ PHẢM ADE-SELPLEX ĐẾN KHẢ NÃNG SINH TRƯỞNG, KHÁNG BẸNH VÀ CHAT LƯỢNG THỊT C

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòngghiên cút! và thực hiện đề tài tốt nghiệp, ngoài sự nỏ lực cùa băn thân tôi còn nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỗ quý báu cùa Nhà trường, các th

ầy giáo, cô giáo và các ban đồng nghiệp.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn trân trọng tới TS. Phạm Thị Hiển Lưoiig đã động viên, hướng dần và chì bao tận tìn (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

h cho tôi trong suốt thời gian làm luận vãn tốt nghiệp.Tôi rất biết ơn Trang trại chăn nuôi lợn gia công Bùi Doãn Hiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

ãi Phòng đã giúp đờ tạo mọi điều kiện về thời gian và vật chất cho tôi học tập. triển khai đề tài và bào vệ luận vãn.Tôi xin chân thành câm ơn Lãnh đạ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVÒ THỊ KHÁNH MYẢNH HƯỞNG CỦA CHÉ PHẢM ADE-SELPLEX ĐẾN KHẢ NÃNG SINH TRƯỞNG, KHÁNG BẸNH VÀ CHAT LƯỢNG THỊT C

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòngện cho tỏi nghiên cửu và bão vệ thành cóng luận vãn này!Nhân dịp hoàn thành luận văn. một lần nửa tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các

thầy cô giáo, các ban bè đồng nghiệp cùng người thân đã động viên, tạo điều kiện giúp dở tôi trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu thực hiện đề tài (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

và hoàn (hành luân vân.Xin chân thành cám ơnỉThái Nguyên, tháng 10 nàm 2015Tác giàVờ Thị Khánh ,\íyỉiiMỤC LỤCTrangLỜI CAM ĐOAN.......................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Ade- Selplex Đến Khả Năng Sinh Trưởng, Kháng Bệnh Và Chất Lượng Thịt Của Lợn Ngoại Nuôi Tại Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

....................................iLỜI CÂM ƠN............................................................ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVÒ THỊ KHÁNH MYẢNH HƯỞNG CỦA CHÉ PHẢM ADE-SELPLEX ĐẾN KHẢ NÃNG SINH TRƯỞNG, KHÁNG BẸNH VÀ CHAT LƯỢNG THỊT C

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMVÒ THỊ KHÁNH MYẢNH HƯỞNG CỦA CHÉ PHẢM ADE-SELPLEX ĐẾN KHẢ NÃNG SINH TRƯỞNG, KHÁNG BẸNH VÀ CHAT LƯỢNG THỊT C