KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         177 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

BỌ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINỘI ỷ)PHẠM TIẾN QUÂNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN CHÁN ĐOÁN CHÉT NÃO CỦA VIỆT NAM TRÊN CÁC BỆN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não NặngNH NHÂN CHẤN THƯƠNG sọ NÃO NẠNGLUẠN ÁN TIỄN Sĩ Y HỌCHÀ NỌI - 2017BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBị) Y TẾTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌIPHẠM TIÉN QUÂNNGHIÊN CƯU ÁP DỤNG

CÁC TIẾU CHUẪN CHẤN DOẤN CHẾT NÃO CỦA VIẸT NAM TRÊN CÁC BẸNH NHÂN CHÁN TĨĨƯƠNG SỌ NÃO NẶNGChuyên ngành: Gây mê hồi sức Mà số : 62720121LUẠN ÁN TIÉN S (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

T Y HỌCNgười hướng dẫn khoa học:GS.TS. Nguyễn Quốc KínhHÀ NỘI - 2017ì)ítLỜI CẢM ƠNHoàn thành luận án này (ôi xin bày tó lòng biết cm sâu sắc tới:-GS.T

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

S. Nguyền Quốc Kính, là người (hầy đà trực tiếp hướng dần và động viên tôi trong quá trình hoàn thành luận án.-GS. Nguyễn Thụ, lã người thay dà tận tì

BỌ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINỘI ỷ)PHẠM TIẾN QUÂNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN CHÁN ĐOÁN CHÉT NÃO CỦA VIỆT NAM TRÊN CÁC BỆN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não NặngGây mê hồi sức và trong hoàn thành luận án.-GS.TS. Nguyen Hừu Tú. là người thầy, người anh đà chi bao cho tôi phong cách làm việc, nghiên cửu khoa học

, dà cỏ nhiêu góp ý quí báu và lận tinh giúp dờ lôi lử khi học nội trú cùng như quá trình hoãn thành luận án.Tòi cùng xin bày lo lòng bicl em sâu sãc (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

tới các Giáo sư. Phó giáo sư. Tien sỹ trong chuyên ngành GMI1S và các chuyên ngành liên quan dà nhiệt lình đóng góp cho lôi nhùng ý kicn het sức quý b

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

áu. chi tiết và khoa học (rong quá trình liến hành nghiên cửu và hoàn Ihành luận án.Tôi xin trân trọng cám on:-Ban Giám hiệu. Bộ môn Gây mê hồi sức. P

BỌ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINỘI ỷ)PHẠM TIẾN QUÂNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN CHÁN ĐOÁN CHÉT NÃO CỦA VIỆT NAM TRÊN CÁC BỆN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng 'lập the khoa Gây mê hồi sức. khoa Phẫu thuật l im mạch và Long ngực. Phòng Ke hoạch lỏng hợp - Bệnh viện Việt Đức. dà tạo mọi điều kiện thuận lợi và

giúp đờ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án.-Trân trọng biết ơn bô mẹ. vợ cùng hai con yêu quý. nhưng người thân yêu trong gia đinh (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

hai bên nội ngoại, các bạn bè và đông nghiệp đà luôn bèn cạnh, dộng viên, khích lệ lôi trong SUÔI quá trình học lập. nghiên cứu.Hà Nội, ngày 9 tháng 0

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

2 nãỉìì 20 ỉ 7PHẠM TIÊN QUÂNLÒI C AM ĐOANTôi tên là Phạm l ien Quân, nghiên cứu sinh khóa 29 Trường Dại học Y Hà Nội. chuyên ngành Gây mê hoi sức, xin

BỌ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINỘI ỷ)PHẠM TIẾN QUÂNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN CHÁN ĐOÁN CHÉT NÃO CỦA VIỆT NAM TRÊN CÁC BỆN

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặngnghiên cứu nào khác đà được công bo lại Việt Nam.3.Các số liệu và thông tin trong nghicn cứu là hoàn toàn chính xác. trung ihực và khách quan, dà dược

xác nhận và chap nhận cùa cơ sở nơi tôi tiến hành nghiên cứu. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Chết Não Của Việt Nam Trên Các Bệnh Nhân Chấn Thương Sọ Não Nặng

BỌ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINỘI ỷ)PHẠM TIẾN QUÂNNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN CHÁN ĐOÁN CHÉT NÃO CỦA VIỆT NAM TRÊN CÁC BỆN