KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         190 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QƯỎC DÂNLU -õNGUYỀN Hưu NGỌCNGHIÊN cưu ẢNH HƯỞNG CỦA TÓ CHẤT VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CÁN BỌ QUẢN LÝ CÁP T

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc PhòngTRUNG ĐÉN sụ GÁN KÉT CÔNG VIỆC CỦA CÁP DƯỚI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH TÉ -QUÓC PHÒNGLUẬN ÁN TIÉN Sĩ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHHÀ NỘI - 2020iì .......

......................................................lĩLỜI CAM ĐOANTôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự (rung thực trong học thuật. Tôi cam k (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng

ết bâng danh dự cá nhãn rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.Hà Nội, ngày tháng năm 2020T

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng

ác già luận ánNguyền Hữu NgọciiLỜI CẢM ƠNXin Iran trọng càm ơn gia đình và nhưng người (hán yêu đà luôn động viên, giúp đờ và là điểm tựa cho tôi tron

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QƯỎC DÂNLU -õNGUYỀN Hưu NGỌCNGHIÊN cưu ẢNH HƯỞNG CỦA TÓ CHẤT VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CÁN BỌ QUẢN LÝ CÁP T

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng (ôi hoàn thành nghiên cứu này.Xin trân trọng cám ơn thầy cô. bạn bẽ và đồng nghiệp đã quan tâm và chia sẽ với tôi những khó khán trong công việc và c

uộc sống.iiiMỤC LỤCLỞI CAM ĐOAN..........................................................iLỜI CẤM ƠN.................................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng

.........ỉỉMỤC LỤC.............................................................iiiDANH MỤC BẢNG.......................................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng

.viCHƯƠNG ỉ: MỜ ĐÀU......................................................ỉLI. Sự cần thiết nghiên cứu.........................................11.2.Tổn

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QƯỎC DÂNLU -õNGUYỀN Hưu NGỌCNGHIÊN cưu ẢNH HƯỞNG CỦA TÓ CHẤT VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CÁN BỌ QUẢN LÝ CÁP T

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phònghiên cửu về phong cách lành đạo...............61.2.3. Tông quan các nghiên cứu về sự gắn kết công việc cùa cap dưới.101.2.4.Khoáng trống nghiên cứu...

................................131.4.Mục tiêu và câu hói nghiên cứu................................141.4.1.Mục tiêu nghiên cứu....................... (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng

....................141.4.2.Câu hói nghiồn cứu........................................151.5.Dổi tượng và phạm vi nghiên cứu...........................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tố Chất Và Phong Cách Lãnh Đạo Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Cấp Dưới Trong Các Doanh Nghiệp Kinh Tế - Quốc Phòng

....151.6.Khái quát phương pháp nghiên cứu..............................15

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QƯỎC DÂNLU -õNGUYỀN Hưu NGỌCNGHIÊN cưu ẢNH HƯỞNG CỦA TÓ CHẤT VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CÁN BỌ QUẢN LÝ CÁP T

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QƯỎC DÂNLU -õNGUYỀN Hưu NGỌCNGHIÊN cưu ẢNH HƯỞNG CỦA TÓ CHẤT VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CÁN BỌ QUẢN LÝ CÁP T