KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         102 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÒNG LÂMNGUYÊN THỊ DIẸƯ HOANGHIÊN cừu ÀNH HƯỞNGCÙA MỌT SỎ CHÁT ĐIÈU TIẺT SINH TRƯỜNGĐÉN KHẢ NÂNG NHÂN NHANH VÀ BIỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc TíaN PHÁP KỶ THUẬT ĐÉN SINH TRƯỜNG CỦA GIÓNG LAN THẠCH HỌC TÍA (Dendrobium officinale Kimura et Migo) TẠI THÁI NGUYÊNLUẬN VÃN THẠC sỉ KHOA HỌC CÂY TRÒNGT

hái Nguyên - 2017iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các sô liệu, kết quâ nghiên cửu trong luận văn là trung thự (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

c và chưa lừng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Ban thân tôi xin cam đoan rang, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận vãn này đà được

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

câm ơn, các thông tin trích dần trong luận vãn đều được chí rô nguồn gốc./.Thái Nguyên, ĩháiỉg ì 2 nỗtn 20 ì 7Tác già luận vănNguyễn Thị Diệu HoaiiLỜ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÒNG LÂMNGUYÊN THỊ DIẸƯ HOANGHIÊN cừu ÀNH HƯỞNGCÙA MỌT SỎ CHÁT ĐIÈU TIẺT SINH TRƯỜNGĐÉN KHẢ NÂNG NHÂN NHANH VÀ BIỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tíadụng lý thuyết vào thực tiễn, bước đầu làm quen với những kiến thức khoa học. Qua đó học viên ra trường sê hoàn thiện hơn về kiến thức lý luận, phương

pháp làm việc, năng lực công tác nham đáp ứng nhu cầu thực tiền cùa công việc say này.Đê hoàn thành đề tài tot nghiệp này. ngoài sự cò găng, nỏ lực c (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

ủa bân thân, bên cạnh nhừng thuận lợi. tôi đã gặp không ít khó khăn, tuy vậy vói sự giúp đờ của các thầy cô. các anh chị. gia đình và bạn bè tôi dã vư

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

ợt qua các khó khăn ây và hoan thành bài khóa luân.Trước tiên, tôi xin bày tô lời câm ơn chân thành và lòng biết ơn sáu sắc tới thầy giáo GS.TS. Trần

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÒNG LÂMNGUYÊN THỊ DIẸƯ HOANGHIÊN cừu ÀNH HƯỞNGCÙA MỌT SỎ CHÁT ĐIÈU TIẺT SINH TRƯỜNGĐÉN KHẢ NÂNG NHÂN NHANH VÀ BIỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tíai lời cảm ơn sâu sac tới Ban giám hiệu trường - Ban Chu nhiêm Khoa Nông học - Các thây, cô giáo trong Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngu

yên nhừng người dã trực tiếp giảng dạy. trang bị nhừng kiên thức bô ích trong suỏt thời gian học sau đại học.Mặc dù bân thân có nhiêu cô gắng nhưng do (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

hạn chê vê thời gian, trình độ và kinh nghiệm song đè tai không tránh khói nhừng thiêu sót. Kính mong sự câm thông, đóng góp ý kiến chi bào của các t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

hầy cô giáo và ý kiến đóng góp cùa bạn bè đê đề tài tốt nghiệp được hoàn thiên hơn.Em xin chân thành cám ơn!Thái Nguyên. tháng /2 nàm 20ỉ 7Học viênNGU

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÒNG LÂMNGUYÊN THỊ DIẸƯ HOANGHIÊN cừu ÀNH HƯỞNGCÙA MỌT SỎ CHÁT ĐIÈU TIẺT SINH TRƯỜNGĐÉN KHẢ NÂNG NHÂN NHANH VÀ BIỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía............iiMỤC LỤC...........................................................iiiDANH MỤC CÁC TỪ VIỂT TẢT...........................................

viDANH MỤC CÁC BẢNG.................................................viiDANH MỤC CÁC HÌNH................................................viiiMỜ ĐẦU.... (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Chất Điều Tiết Sinh Trưởng Đến Khả Năng Nhân Nhanh Và Biện Pháp Kỹ Thuật Đến Sinh Trưởng Của Giống Lan Thạch Hộc Tía

..........................................................11.Đặt vấn để.......................................................1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÒNG LÂMNGUYÊN THỊ DIẸƯ HOANGHIÊN cừu ÀNH HƯỞNGCÙA MỌT SỎ CHÁT ĐIÈU TIẺT SINH TRƯỜNGĐÉN KHẢ NÂNG NHÂN NHANH VÀ BIỆN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC NÒNG LÂMNGUYÊN THỊ DIẸƯ HOANGHIÊN cừu ÀNH HƯỞNGCÙA MỌT SỎ CHÁT ĐIÈU TIẺT SINH TRƯỜNGĐÉN KHẢ NÂNG NHÂN NHANH VÀ BIỆN