KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         205 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

.miBO GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOBO NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÒNG THÔNVIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMTRẤN MINH THÁINGHIÊN cửu ẢNH HƯỜNG C ỦA LỚP XI MĂNG ĐẤT

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long GIA C Ỏ MẠT NÈN DẺN sức CHỊU TẢI NGANG CỦA CỌC DỬNG, ỨNG DỤNG CHO ĐẬP TRỤ DỜ VÙNG DÕNG BẰNG SÔNG cửu LONGLUẬN ÁN TIẺN Sĩ KỸ THUẬTHÀ NỘI - NĂM 2020k .

.................... .- ít3XÍ24- QT851-04 VAWRhttps ://khoth u vien .comĨI ..................-Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ NÔNG NGHIEP VÀ PHÁT TRIEN NÒNG (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

THÔNMEN KHOA HỌC THÚY LỢI MẸT NAMTRẤN MINH THÁINGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LÓP XI MĂNG ĐÁT GIA CÓ MẬT NÈN ĐÉN sức CHỊU TÃI NGANG CỦA CỌC ĐỨNG, ƯNG DỤNG C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

HO ĐẠP TRỤ Dỡ VUNG ĐỎNG BẢNG SÔNG cửu LONGCHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG c ông trĩnh THỦYMÀ SỔ:9580202LUẬN ÁN TIÉ.N Sỉ KỶ THUẬTCÁN Bộ HƯỚNG DÃN KHOA

.miBO GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOBO NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÒNG THÔNVIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMTRẤN MINH THÁINGHIÊN cửu ẢNH HƯỜNG C ỦA LỚP XI MĂNG ĐẤT

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Longa riêng tỏi. Các số liệu, kết qua nghiên cửu được trình bày trong luận án là tiling thực và chưa từng được ai công bô trong bât kỳ công trinh khoa học

nào khác. Việc tham khảo câc nguồn tâi liệu (nêu có) đà được thực hiện trích dằn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.Tác giàTrần Minh Tháii (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

iLỜI CẢM ƠNVới tắt cá tình câm của minh, tác giả xin bày tó lỏng kinh trọng và biết ơn sân sắc tới GS.TS Nguyền Vù Việt, GS.TS Trần Đình Hoà đà tận ti

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

nh hướng dan. chi bão trong suôt quá trình nghiên cửu.Tác già xin trân trọng câm ơn Cờ sớ đào tạo Viện Khoa học Thúy lợi Việt Nam. Viện Khoa học Thúy

.miBO GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOBO NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÒNG THÔNVIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMTRẤN MINH THÁINGHIÊN cửu ẢNH HƯỜNG C ỦA LỚP XI MĂNG ĐẤT

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng, Ứng Dụng Cho Đập Trụ Đỡ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Longè dà chia sê, động viên, tạo điêu kiện cho tác giã hoàn thành luận án này.iii

.miBO GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOBO NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÒNG THÔNVIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMTRẤN MINH THÁINGHIÊN cửu ẢNH HƯỜNG C ỦA LỚP XI MĂNG ĐẤT