KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TUẤN ANHNGHIÊN Cựu ẢNH HƯỞNG CỦẠ MẬT Độ GIEO MẠ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐEN SINH TRÍrỏNG VÀ PHÁT TRIỂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang GIÓNG LÚA BC15 0 VỤ MÙA TẠI TUYÊN QUANGNGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRÒNG MÃ SÓ: 60.62.01.10LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC CÂY TRỎNGNgười hướng dẩn khoa học: PGS.T

S Hoàng Vãn PhụTHÁI NGUYÊN - 2016iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan lăng, số liệu và kết qua nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang

bố.Tôi xin cam đoan răng, mọi sự giúp dở cho việc thực hiện luận văn này dã dược cam ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này dà dược chi rò

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang

nguồn gốc.Tác già luận vănHoàng Tuấn AnhiiLỜI CẢM ƠNTrong thời gian thực tập và thực hiện đề tài này. tôi đà nhận được sự quan tâm giúp đờ cũa các thầ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TUẤN ANHNGHIÊN Cựu ẢNH HƯỞNG CỦẠ MẬT Độ GIEO MẠ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐEN SINH TRÍrỏNG VÀ PHÁT TRIỂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quangầy hướng dần khoa học đà tận tình giúp đờ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này.2.Ban giám hiệu. Khoa Nông học. Phòng Quân lý sau đại học và các

thầy, cô giáo trưởng Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Trung tâm Học liệu Thái Nguyên đà tận tình giúp đờ. tạo diều kiện cho tôi trong quá trình học tập. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang

3.Ban giám hiệu. Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, cán bộ Trung tâm Thực nghiệm Thực hành và Chuyền giao Khoa học Công nghệ trường Đọi học Tân Trào cùng bạn b

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang

è. dồng nghiệp, cơ quan, gia đình và người thân dà quan tâm dộng viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện dề tài.Tôi xin trân trọng cảm ơn ỉ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TUẤN ANHNGHIÊN Cựu ẢNH HƯỞNG CỦẠ MẬT Độ GIEO MẠ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐEN SINH TRÍrỏNG VÀ PHÁT TRIỂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang.......iLỜI CÁM ƠN...............................................iiMỤC LỤC.................................................iiiDANH MỤC CHỪ VIÊT TÁT VÀ

KÝ HIỆU.........................viDANH MỤC CÁC BÁNG.......................................viiDANH MỤC CÁC HÌNH......................................v (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang

iiiMỚ ĐẦU....................................................11.ĐẠT VÁN ĐÈ.............................................12.MỰC TIÊU CỬA ĐẼ TÀI.........

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Gieo Mạ Và Phương Pháp Làm Cỏ Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Giống Lúa Bc15 Ở Vụ Mùa Tại Tuyên Quang

...........................2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TUẤN ANHNGHIÊN Cựu ẢNH HƯỞNG CỦẠ MẬT Độ GIEO MẠ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐEN SINH TRÍrỏNG VÀ PHÁT TRIỂN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG TUẤN ANHNGHIÊN Cựu ẢNH HƯỞNG CỦẠ MẬT Độ GIEO MẠ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐEN SINH TRÍrỏNG VÀ PHÁT TRIỂN