KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         99 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ VÃN PHÚẢNH HƯỞNG CỦA MỘT só GIẢI PHÁP KỲ THUẬT ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUÁT CỦA LỢN BẢN NUÔI TẠI HUYỆN MỘC CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn LaU, TỈNH SƠN LALUẬN VÀN THẠC sĩ NÔNG NGHIỆP • • •THÁI NGUYÊN-2017LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan răng:-Các két quà nghiên cửu trong luận văn là trung thực

, khách quan và chưa được sứ dụng để bão vệ bất cứ một học VỊ nào.-Mọi sự giúp đờ trong quá trình íhưc hiện nghiên cứu và viết luận văn đã được câm ơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

. Tầt cà các thòng tin trích dẫn trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc.Thái Nguyên, tháng / / nâm 20Í7TÁC GIALò Văn PhúiiLỜI CÀM ƠNTrong thời gian t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

hực tập và thực hiện Luận vàn này. tôi đà nhận được sự quan tâm. chi bào. hưởng dẳn, giúp đờ tận lình của các thay cô giáo, đong nghiệp, bạn bè và sự

ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ VÃN PHÚẢNH HƯỞNG CỦA MỘT só GIẢI PHÁP KỲ THUẬT ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUÁT CỦA LỢN BẢN NUÔI TẠI HUYỆN MỘC CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn Lan chư nhiệm khoa và các thay cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y. Trường Đọi học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên đà tạo điều kiện và giúp đờ tôi trong suốt qu

á trình học tập.Xin trân trọng câm ơn cô giáo TS. NGƯYÈN THƯ QƯYẾN đã trực tiếp hướng dẩn. chi bào tôi hết sức tận tình trong suỗt qua trình nghiên cứ (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

u và hoàn thành Luận vãn.Trân trọng câm ơn các hộ chán nuôi lợn bân tại 3 xà Chiềng Khừa. Mường Sang và Chiềng Hác đã tạo điêu kiện thuận lợi cho tôi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

trong quá trình làm thí nghiệm và giúp đờ tôi hoàn thành luận vân này.Cuối cùng tôi xin bày to lòng biết ơn sâu sắc về sir ứng hộ. động viên, giúp đờ

ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ VÃN PHÚẢNH HƯỞNG CỦA MỘT só GIẢI PHÁP KỲ THUẬT ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUÁT CỦA LỢN BẢN NUÔI TẠI HUYỆN MỘC CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn Lan PhúiiiMỤC LỤCTrangMỜ ĐÀU........................................................................11.Đặt vấn đề.......................................

.........................I2.Mục tiêu cùa đề tài.......................................................23.Ý nghía khoa học và ý nghía thực tiền của đề (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

tài..........................23.1.Ý nghía khoa học........................................................23.2.Ý nghía thực liễn......................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

.................................2Chương 1. TÒNG QUAN TÀI LIỆU..................................................31.1.Cơ sở khoa học của đề lài........

ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ VÃN PHÚẢNH HƯỞNG CỦA MỘT só GIẢI PHÁP KỲ THUẬT ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUÁT CỦA LỢN BẢN NUÔI TẠI HUYỆN MỘC CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Đến Khả Năng Sản Xuất Của Lợn Bản Nuôi Tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn Laợn và một sỏ yêu lõ ánh hưởng................81.1.3.Đặc diêm sinh sân cùa lơn.............................................13

ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÒ VÃN PHÚẢNH HƯỞNG CỦA MỘT só GIẢI PHÁP KỲ THUẬT ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUÁT CỦA LỢN BẢN NUÔI TẠI HUYỆN MỘC CHÂU