KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Sức Khỏe Cho Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         110 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Sức Khỏe Cho Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Sức Khỏe Cho Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

VIỆN HÀN LÀMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỌINGUYÊN ĐÀNG MINH THĂNGNGÀNH LUẬT HỌCKHỎA IX - 2018NGUYỀN ĐẢNG MINH THÁNGÁP DỤNG PHÁP LUẬT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Sức Khỏe Cho Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh HÌNH sự DÓI VỚI TỘI CÓ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẠC GÃY TON HẠI sửc KHÓE C ỦA NGƯỜI KHÁC TƯ THựC TIỀNTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLUẬN VÀN THẠC sì LUẬT HỌCTP.HỒ Ch

i Minh, năm 2020Mau 2VIỆN HAN LÃM KHOA HỌC' XÂ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGUYẺN ĐẢNG .MINH THÁNGÁP DỤNG PHẤP LUẬT HÌNH sụ DOI VỚI TỘI CÓ Ý (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Sức Khỏe Cho Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TÔN HẠI sức KHÓE CỦ A NGƯỜI KHẤC TỪ THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ C HÍ .MINHChuyên ngành: Luật học, Luật hình sự và rô tụng hình sự

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Sức Khỏe Cho Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số: 83801Ơ4LUẬN VÃN THẠC sỉ LUẬT HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC TS. PHAN ANH TUẦNTP. HỎ CHÍ MINH. 2020LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan dưới đây là công tr

VIỆN HÀN LÀMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỌINGUYÊN ĐÀNG MINH THĂNGNGÀNH LUẬT HỌCKHỎA IX - 2018NGUYỀN ĐẢNG MINH THÁNGÁP DỤNG PHÁP LUẬT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Sức Khỏe Cho Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh, dược chú thích dẩy dủ. Nhùng kèl luận khoa học cua luận van chưa lừng được ai còng bò trong bàt kỳ một công trình nào khác.TÁC GIA LUẬN VÂNNguyền Dă

ng Minh ThắngDANH MỤC CHỮ MÉT TẤTBộ luật Hình sựBLHSBộ luật Tô tụng dàn sựBLTTDSCó ý gây thương tíchCYGTTCơ quan diều traCỌĐTGây tòn hạiGTHHội đòng xé (Luận Văn Thạc Sĩ) Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Đối Với Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Sức Khỏe Cho Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

t xưHĐXXNhà xuất bânNxbTòa án nhân dànTANDTòa án nhân dân tôi caoTANDTCThành phổ Hồ Chí MinhTP.HCMViện kiêm sát nhàn dânVKSNDMục Lục

VIỆN HÀN LÀMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỌINGUYÊN ĐÀNG MINH THĂNGNGÀNH LUẬT HỌCKHỎA IX - 2018NGUYỀN ĐẢNG MINH THÁNGÁP DỤNG PHÁP LUẬT

VIỆN HÀN LÀMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỌINGUYÊN ĐÀNG MINH THĂNGNGÀNH LUẬT HỌCKHỎA IX - 2018NGUYỀN ĐẢNG MINH THÁNGÁP DỤNG PHÁP LUẬT