KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         190 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

(Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌ1KHÚC MẠNH KIÊNBA VỊ THÁNH TRONG CÁC NGỒI CHÙA TIỀN PHẬT HẬU THÁNH VÀ TÂM THÚ C DÂN GIAN

(Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ Ở VỪNG CHÂU THÔ BẤC BỌLUẠN ÁN TIẺN sĩ VÃN HÓA nọcHÀ NỘI - 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIKHÚC MẠNH KIÊNBA Vị THÁNH

TRONG CÁC NGÔI CHÙA TIÊN PHẠT HẠL THÁNH VÀ TÂM THỨC DÂN GIAN Ờ VÙNG CHÂU THÒ BẤC BỌNgành: Vãn hỏa dân gian Mã Số: 9 229041LUẬN ÁN TIÉN ST VÃN HÓA nọc (Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

Người hướng dẩn khoa học: 1. PGS.TS PHẠM QLỲNII PHƯƠNG2. PGS.TS PHẠM Till HƯƠNGHÀ Nội - 2020LỜI CAM DOANTôi cam đoan rang luận án tiến sì này là kết q

(Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

uâ nghiên cứu của riêng tôi, chưa từng được công bỗ dưới bất kì hình thức nào.Các kết quâ nghiên cứu cùa các tác già đi trước đà được tiếp thu một các

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌ1KHÚC MẠNH KIÊNBA VỊ THÁNH TRONG CÁC NGỒI CHÙA TIỀN PHẬT HẬU THÁNH VÀ TÂM THÚ C DÂN GIAN

(Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ PGS. TS Phạm Thu Hương đà nhiệt tình, trách nhiệm hướng dần khoa học cho tôi từ khi hình thành ý tưởng cho tới lúc hoàn thành luận án tiến sì. Cám ơn

Khoa Văn hóa hoc. Học viện Khoa học xà hội dà tạo mọi diều kiên cho tôi học tập. nghiên cứu. Cảm (Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

ch. Huyện ũy Nam Trực, linh Nam Đinh dà hồ trợ lôi irong công lác; Iran irọng cam ơn gia đình, người thân đà luôn đồng hành, úng hộ. động viên và tạo

(Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

mọi điều kiện tốt nhất dế lôi hoàn (hành luận án liến sĩ.Tôi xin chân thành câm on.Tác giá luận ánKhúc Mạnh KiênMỤC LỤCMỜ ĐÀU.........................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌ1KHÚC MẠNH KIÊNBA VỊ THÁNH TRONG CÁC NGỒI CHÙA TIỀN PHẬT HẬU THÁNH VÀ TÂM THÚ C DÂN GIAN

(Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ.................................91.1.1. Nghiên cửu lâm thức dân gian về các vị thánh thẩn......................91.1.2.Các nghiên cứu về ha VỊ thánh v

à các di tích lề hội liên quan..........141.2.Co- sở lý luận........................................................211.2.1.Thần, thánh, thánh tồ tron (Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

g hộ thống tín ngưởng cứa người Việt........211.2.2.Tâm thức dân gian.....................................................231.2.3.Ma lực và tiều sử li

(Luận Án Tiến Sĩ) Ba Vị Thánh Trong Các Ngôi Chùa Tiền Phật Hậu Thánh Và Tâm Thức Dân Gian Ở Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

nh thiêng.........................................261.2.4.Lý thuyết vũng vân hóa................................................30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌ1KHÚC MẠNH KIÊNBA VỊ THÁNH TRONG CÁC NGỒI CHÙA TIỀN PHẬT HẬU THÁNH VÀ TÂM THÚ C DÂN GIAN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌ1KHÚC MẠNH KIÊNBA VỊ THÁNH TRONG CÁC NGỒI CHÙA TIỀN PHẬT HẬU THÁNH VÀ TÂM THÚ C DÂN GIAN