KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lý

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         318 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lý

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lý

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật LýÉN Sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI nọc THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC su ‘PHẠMNGUYỀN THỊ THANH VÂNBÒI DƯỠNG NĂNG LỤC PHÂN TÍCH CHUYỂN VỊ DIDACTI

C CHO SINH VIÊN Sư PHẠN í VÁT LÝNgành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý Mã số: 91401IILUẬN ÁN TĨÉN Sĩ KHOA HỌC GỈÁO DỤCNgười hướng dần kho (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lý

a học: GS.TS ĐỎ HƯƠNG TRÀTHÁI NGUYÊN - 2019iI.ỜI CAM DOANTác già xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu khoa học cua riêng tác giã. Các kèt quá ngh

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lý

iên cửu trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng dược ai công bố trong bầt ki công trinh khoa học não.Thái Nguyên, tháng nòm 2019Tác giaNg

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lýhuóng dần, động viên và giúp đờ tôi trong suốt quá trinh thực hiện luận án bằng tẩt cã sự tận tâm và nhiệt huyết. Người đà truyền cho tôi câm hứng để

có the vượt qua mọi khó khăn, nỏ lực phấn dấu dế tiến bộ vã trưởng thành trên con dường học tập và nghiên cứu.-Ban Giám hiệu, phòng Dào tạo. ban Chú n (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lý

hiệm Khoa Vật lý. các giáng viên trong Bộ môn Giáo dục Vật lý - Khoa Vật lỷ. trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyen, các sinh viên sư phạm Vật l

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lý

ý K50 đà tạo điều kiện giúp đờ lôi trong quá trình học tập. nghiên cứu. thực nghiệm sư phạm.-Ban Giám hiệu trường Dại học Hững Vưtmg. lành đạo Khoa Kh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lýời gian cho lôi Irong quá trình học tập và nghiên cứu.Tôi xin chân thành câm OTI gia đình, bạn bè. nhùng người thân yêu. các em sinh viên dà luôn dộng

viên, cò vù. khích lệ. giúp dờ tôi trong suốt quá trinh thực hiện luận án.Thái Nguyên, /hứng năm 2OJ9Tác giãNguyền Thị 1 hanh VâniiiMỤC LỤCLỜI CAM DO (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lý

AN.........................................................iLÒI CAM ƠN...........................................................iiMỤC LỤC...........

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sử Phạm Vật Lý

..................................................iiiDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU. CÁC CHỮ VIẼT TAT...............................iv

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ