KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải Dương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải Dương

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải Dương

ĐẠI I lọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ HƯƠNGBIÊN SOẠN VÀ TÓ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ ‘‘MỌT SÓ BẸNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG, CHÓNG” TẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải DươngI TRƯỜNG THPT TỈNH HÁI DƯƠNGLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG BẠI HỌC su PHẠMNGUYỀN THỊ 111 ONGBIÊN SOẠN V

À TÓ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐÈ • • •“MỌT SỚ BẸNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG, CHÓNG’TẠI TRƯỜNG THPT TỈNH HẢI DƯƠNGNgành: Lý luận và Phương pháp dạy học hộ (Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải Dương

môn Sinh họcMà ngành: 8140111LUẠN VĂN TĨIẠC sĩ KĨIOA nọc GIÁO DỤCNgười hướng dần khoa học: TS. Nguyền Thị HàngTHÁI NGUYÊN - 2020LỜI CAM DOANTỏi xin c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải Dương

am đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa tôi. dưới sự hướng dần cua TS. Nguyen Thị Hẩng. Các số liệu trích dần đều có nguồn gốc rõ ràng, các kết quá (

ĐẠI I lọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ HƯƠNGBIÊN SOẠN VÀ TÓ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ ‘‘MỌT SÓ BẸNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG, CHÓNG” TẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải DươngnNguyền Thị HưưnỊỊiLÒI CẢM ƠNTrong quá trình thực hiện và hoàn thiện luận vàn. ngoài sự cố gắng, nồ lực của bàn thân, tôi còn nhận được sư hưởng dần n

hiệt tình cứa các thầy cô. sự động viên, ùng hộ cùa gia đinh và bạn bè.Xin chân thành bày tó lòng biết cm đến TS. Nguyễn Thị Hang đà tận tình giúp dờ (Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải Dương

và lạo mọi diều kiện lốt nhất cho lôi hoàn thành luận văn này.Xin chân thành bày tố lòng biết ơn đến các thầy cô trong Khoa Sinh học trường Đại học Sư

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải Dương

phạm - Đại học Thái Nguyên dà tận lình truyền dạt nhưng kiến thức quý báu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá trình học tập và

ĐẠI I lọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ HƯƠNGBIÊN SOẠN VÀ TÓ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ ‘‘MỌT SÓ BẸNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG, CHÓNG” TẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải Dương11 - linh ỉ lai Dương đà hồ trợ và tạo mọi điều kiện tót nhất cho tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận vãn.Xin chân thành cám ơn gia đìn

h, các anh chị và các bạn đồng nghiệp đà hồ trợ. ung hộ. giúp dờ lôi irong quá irình học lập và hoàn Ihiện dề lài.Thái Nguyên, iháng 8 núm 2020Tác giá (Luận Văn Thạc Sĩ) Biên Soạn Và Tổ Chức Dạy Học Chuyên Đề Một Số Bệnh Dịch Ở Người Và Cách Phòng, Chống Tại Trường Thpt Tỉnh Hải Dương

luận vãnNguyễn ỉ hi Hươngii

ĐẠI I lọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ HƯƠNGBIÊN SOẠN VÀ TÓ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ ‘‘MỌT SÓ BẸNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG, CHÓNG” TẠI

ĐẠI I lọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ HƯƠNGBIÊN SOẠN VÀ TÓ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ ‘‘MỌT SÓ BẸNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG, CHÓNG” TẠI