KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoài

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoài

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoài

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sưPHẠMLẠI THỊ HƯƠNGBIỆN PHÁP TU TÙ so SÁNH VÀ BIỆN PHẤP TU Tứ NHÂN HÓA TRONG TÁC PHẮM VĨÉT CHO THIÊU NHĨ CỦA TÔ HOÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô HoàiÀILUẬN VĂN THẠC sỉ NGÔN ngũ; văn Hóa và vãn học việt namTHÁI NGUYÊN-2019số hóa bời Trung lâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.lnu.edu.

vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMLẠI THỊ HƯƠNGBIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH VÀ BIÊN PHÁP TU TÙ NHÂN HÓA TRONG TÁC PHẢM VIẾT CHO THIÉƯ NHI CỦA TÔ H (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoài

OÀINgành: Ngôn ngừ Việt Nam Mã số: 8220102LUẬN VÃN THẠC sĩNGÔN' NGŨ, VÃN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAMNgưòi hướng dần khoa học: TS. NGUYỀN TÚ QUYÊNTHÁI NGUY

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoài

ÊN - 2019Số hóa bời Trung lâm Hoc liệu và Công nghệ thông lin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM DOANTói xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sưPHẠMLẠI THỊ HƯƠNGBIỆN PHÁP TU TÙ so SÁNH VÀ BIỆN PHẤP TU Tứ NHÂN HÓA TRONG TÁC PHẮM VĨÉT CHO THIÊU NHĨ CỦA TÔ HOÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoàinào khác.Tác giã luận vănLại Thị HirongSố hóa bời Trung lâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhup.7/1 re.mu.edu.vnLỜI CẢM ƠNĐầu liên, em xin chân

thành câm ơn cô giáo - TS. Nguyền Tú Quyên -người đà lận tình chi bào, giúp dở và hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cữu và hoàn thành luận vân. (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoài

Em xin chân thành cám ơn các thày giáo, cô giáo Khoa Ngừ Van. các thầy cô Khoa Sau Dại học. các thầy cô trường Dại học Sư phạm. Đại học Thái Nguyên d

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoài

ã giăng dạy. giúp dờ và lạo điểu kiện ihuận lợi trong quá trình học tập. nghiên cứu đề em hoàn thành luận văn.Vì ihời gian có hạn. khá năng nghiên cứu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sưPHẠMLẠI THỊ HƯƠNGBIỆN PHÁP TU TÙ so SÁNH VÀ BIỆN PHẤP TU Tứ NHÂN HÓA TRONG TÁC PHẮM VĨÉT CHO THIÊU NHĨ CỦA TÔ HOÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoàin tâm tới van de dược ninh bày irong luận vãn, đê luận vãn được hoàn thiện hon.Em xin trân trọng cảm ơn!Thái Nguyên, tháng 11 năm 2019Tác giảĩ.ại Thị

HươngSổ hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ (hòng tin - ĐHTNhup://lrc.mu.cdu.vnMỤC LỤC (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tu Từ So Sánh Và Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoài

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sưPHẠMLẠI THỊ HƯƠNGBIỆN PHÁP TU TÙ so SÁNH VÀ BIỆN PHẤP TU Tứ NHÂN HÓA TRONG TÁC PHẮM VĨÉT CHO THIÊU NHĨ CỦA TÔ HOÀ