KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         317 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)ÉN Sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI nọc THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC su ‘PHẠMNGUYỀN THỊ THANH VÂNBÒI DƯỠNG NĂNG LỤC PHÂN TÍCH CHUYỂN VỊ DIDACTI

C CHO SINH VIÊN Sư PHẠN í VÁT LÝNgành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý Mã số: 91401IILUẬN ÁN TĨÉN Sĩ KHOA HỌC GỈÁO DỤCNgười hướng dần kho (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)

a học: GS.TS ĐỎ HƯƠNG TRÀTHÁI NGUYÊN - 2019iLỜI CAM ĐOANTác giã xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu khoa học cua riêng tác giã. Các kết quả nghi

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)

ên cứu trong luận án lã trung thực, khách quan và chưa từng được ai công bố trong bất ki công trinh khoa học nào.Thải Nguyên, tháng năm 20 ì 9l ác già

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)ình hướng dần. dộng viên vã giúp dờ lời trong SUÔI quá trình thực hiên luận án băng làl cà sự tận lâm và nhiệt huycl. Người dà truyền cho tôi cam hứng

dê có thè vượt qua mọi khó khăn, nồ lực phấn đàu đè liên bộ và Irướng thành trên con đường học lập và nghicn cứu.-Ban Giâm hiệu, phông Đào tạo. ban C (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)

hu nhiệm Khoa Vật lý. các giang viên Irong Bộ mồn Giáo dục Vậl lý - Khoa Vật lý. Irường Dại học Sư phạm - Dại hoc Thãi Nguyên, các sinh viên sư phạm V

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)

ật lý K50 dà tạo diều kiên giúp dờ tòi trong quá trình học lập. nghiên cứu. ihực nghiệm sư phạm.-Ban Giám hiệu trường Đại học Hùng Vương, lành dạo Kho

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)vã thời gian cho tôi trong quá trình học lập và nghiên cứu.lôi xin chân thành cam ơn gia dinh, bạn bê. nhưng người thân yêu, các em sinh viên đà luôn

động viên, cô vù, khích lệ. giúp đờ lòi irong SUÔI quá trình thực hiện luận án.Thái Nguyên, tháng nám 2019Tác giáNguyễn Thị Thanh VâniiiMỤC LỤCLỜI CAM (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)

ĐOAN.......................................................iLỜI CẢM ƠN........................................................iiMỤC LỤC..............

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)

............................................iiiDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỪ VIẾT TẤT............................iv

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMNGUYÊN THỊ THANH VÂNBÒĨ DƯỠNG NĂNG Lực PHÂN TÍCH CHUYỀN VỊ DIDACTIC CHO SINH VIÊN Sư PHẠM VẬT LÝLUẬN ÁN TIÉ